alakuló ülés jegyzőkönyve 2010.07.14.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

amely felvételre került, 2010. július 14-én 11:00 órakor a Balaton-nagyberek Vizitársulat, 8646 Balatonfenyves, Nimród u. 4. szám alatt megtartott alakuló gyűlésén

 

Jelen vannak:                Az érdekeltek a jelenléti ív szerint

                                   A szervező bizottság tagjai

                                   Völler Zoltán tanácsadó

                                   Dr. Varnyú Viktor a Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda képviseletében

 

 

Csató András a szervező bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és az alakuló gyűlést megnyitja. Az időközben elkészült jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a tervezett 6558 ha alapterületű működési területből összesen 6028 ha képviselt, így az alakuló gyűlés határozatképes.

 

Csató András a szervező bizottság elnöke az alakuló gyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Varnyú Viktor urat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Csáki Zsolt és a Berek Kft. képviseletében eljáró Oliver Hahnenkamm urakat javasolja. A javaslatot az alakuló gyűlés egyhangú igen határozattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

 

1/2010.(07.14.) sz. határozat

 

„Az érdekeltek az alakuló gyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Varnyú Viktor urat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Csáki Zsolt és a Berek Kft. képviseletében eljáró Oliver Hahnenkamm urakat választják meg.”

 

Csató András úr megállapítja, hogy az alakuló gyűlés összehívása a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történt, tekintettel arra, hogy a szervező bizottság az alakuló gyűlés időpontját 8 nappal megelőzően megküldte a meghívót az érdekeltek részére és egyúttal közzétette a meghívót a tervezett érdekeltségi terület önkormányzatainak hirdetőtábláján.

 

Dr. Varga Árpád a szervező bizottság tagja javasolja, hogy az alakuló gyűlés hozzon határozatot a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalásának jóváhagyása tárgyában. A javaslatot az alakuló gyűlés egyhangú igen határozattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

2/2010.(07.14.) sz. határozat

 

„Az érdekeltek jóváhagyják, hogy az alakuló gyűlés a mai napon megtárgyalja az alábbi napirendi pontokat:

 

1. Napirendi pont:                Döntés a társulat megalakulásáról

2. Napirendi pont:                 Döntés a társulat alapszabályának elfogadásáról

3. Napirendi pont:                 Döntés az intéző bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

4. Napirendi pont:                 Döntés az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

5. Napirendi pont:                 Döntés a küldöttek megválasztásáról” 

 

Ezt követően kerül sor a meghívóban feltüntetett első napirendi pont tárgyalására.

 

1. Napirendi pont:                  Döntés a társulat megalakulásáról

 

Csató András a szervező bizottság elnöke tájékoztatja az érdekelteket arról, hogy Balaton-nagyberek Vizitársulat létrehozását előkészítő szervező bizottság, a társulat megalakítása érdekében elvégezte a vizitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvényben meghatározott feladatokat. Előadja továbbá, hogy a tervezett működési területen az érdekeltek, érdekeltségi egység aránya szerint számított több mint 2/3-a előzetesen írásban nyilatkozott arról, hogy a vízgazdálkodási közfeladatokat vizitársulat útján kívánja megvalósítani. A mai napon megtartott küldöttjelölt állító fórumon a küldöttjelölteket a szervező bizottság nyilvántartásba vette.

 

Előadja továbbá, hogy az illetékes mezőgazdasági és vízügyi szakigazgatási szervezet a társulat tervezett működési területét jóváhagyta.  

 

Javasolja, hogy az érdekeltek döntsenek a Balaton-nagyberek Vizitársulat létrehozásáról.

 

Az alakuló gyűlés ezt követően az érdekeltek 6028/6558 arányú igen szavazata, azaz a leadható szavazatok több mint 2/3-ának igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

3/2010.(07.14.) sz. határozat

 

„Az érdekeltek elhatározzák, hogy a mai nappal létrehozzák a Balaton-nagyberek Vizitársulatot.”

 

2. Napirendi pont:                  Döntés a társulat alapszabályának elfogadásáról

 

Dr. Varnyú Viktor tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az ügyvédi iroda előkészítette a Balaton-nagyberek Vizitársulat alapszabályának tervezetét.  A szervező bizottság elnöke ismerteti az érdekeltekkel az alapszabály tervezetét, majd javasolja, hogy az alakuló gyűlés fogadja el a Balaton-nagyberek Vizitársulat alapszabályát.

 

Az alakuló gyűlés ezt követően az érdekeltek 6028/6558 arányú igen szavazata, azaz a leadható szavazatok több mint 2/3-ának igen szavazat mellett meghozták az alábbi határozatot:

4/2010.(07.14.) sz. határozat

 

„Az érdekeltek a mai nappal elfogadják a Balaton-nagyberek Vizitársulat külön íven megszövegezett alapszabályát.”

 

 

 

 

3. Napirendi pont:                  Döntés az intéző bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

 

A szervező bizottság elnöke javasolja, hogy az alakuló gyűlés válassza meg az intéző bizottság elnökévé a Hubertus Bt. üzletvezetőjét Csató András urat, az intéző bizottság tagjává pedig Csáki Zsolt és Nagy Tamás urakat.

 

Az alakuló gyűlés ezt követően az érdekeltek 6028/6558 arányú igen szavazata, azaz a leadható szavazatok több mint 2/3-ának igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatokat:

 

5/2010.(07.14.) sz. határozat

 

„Az érdekeltek elhatározzák, hogy a mai naptól 5 éves időtartamra a Balaton-nagyberek Vizitársulat intéző bizottságának elnöké választják meg a Hubertus Bt. üzletvezetőjét Csató András urat.”

 

6/2010.(07.14.) sz. határozat

 

„Az érdekeltek elhatározzák, hogy a mai naptól 5 éves időtartamra a Balaton-nagyberek Vizitársulat intéző bizottságának tagjává választják meg Csáki Zsolt és Nagy Tamás urakat.”

 

4. Napirendi pont:                  Döntés az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

 

Csató András a szervező bizottság elnöke javasolja, hogy az alakuló gyűlés válassza meg az ellenőrző bizottság elnökévé a Berek Kft. ügyvezetőjét Oliver Hahnenkamm urat, ez ellenőrző bizottság tagjává pedig Bene Zsolt és ifj. Bene István urakat.

 

Az alakuló gyűlés ezt követően az érdekeltek 6028/6558 arányú igen szavazata, azaz a leadható szavazatok több mint 2/3-ának igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatokat:

 

7/2010.(07.14.) sz. határozat

 

„Az érdekeltek elhatározzák, hogy a mai naptól 5 éves időtartamra a Balaton-nagyberek Vizitársulat ellenőrző bizottságának elnöké választják meg a Berek Kft. ügyvezetőjét Oliver Hahnenkamm urat.”

 

8/2010.(07.14.) sz. határozat

 

„Az érdekeltek elhatározzák, hogy a mai naptól 5 éves időtartamra a Balaton-nagyberek Vizitársulat ellenőrző bizottságának tagjává választják meg Bene Zsolt és ifj. Bene István urakat.”

 

 

 

 

5. Napirendi pont:                  Döntés a küldöttek megválasztásáról

 

 

Csató András a szervező bizottság elnöke előadja, hogy a mai napon megtartott küldöttjelölt állító fórumon az 500 hektárt meghaladó területtel rendelkező mezőgazdasági termelő szervezetek csoportjában a Hubertus Bt. jelölése alapján a szervező bizottság nyilvántartásba vette Oliver Hahnenkamm, Csató Andrást, Dr. Varnyú Viktor, Dr. Morvay Boldizsár, Völler Zoltán, Dr. Barabás Ferenc, Dr. Kaponya Szilvia küldöttjelölteket.

 

Elmondja továbbá, hogy az önkormányzatok és egyéb szervezetek csoportjába, valamint a legfeljebb 500 hektár területtel rendelkező mezőgazdasági termelő szervezetek és mezőgazdasági magántermelők csoportjába tartozó megjelent érdekeltek a küldöttjelölt állító fórumon egyik csoport vonatkozásában sem jelöltek küldött jelöltet.

 

A szervező bizottság ezt követően az önkormányzatok és egyéb szervezetek csoportja vonatkozásában az alapszabály tervezet rendelkezéseinek megfelelően felkérte a másik két csoportba tartozó érdekelteket, hogy állítsanak küldöttjelöltet ezen csoport helyett. A legfeljebb 500 hektár területtel rendelkező mezőgazdasági termelő szervezetek és mezőgazdasági magántermelők csoportja részéről senki nem kívánt küldöttjelöltet állítani, ezért az önkormányzatok és egyéb szervezetek csoportja vonatkozásában az 500 hektárt meghaladó területtel rendelkező mezőgazdasági termelő szervezetek csoportjába tartozó Hubertus Bt. jelölése alapján a szervező bizottság Sólyom Krisztiánt vette nyilvántartásba küldöttjelöltként.

 

A szervező bizottság ezt követően a legfeljebb 500 hektár területtel rendelkező mezőgazdasági termelő szervezetek és mezőgazdasági magántermelők csoportja vonatkozásában az alapszabály tervezet rendelkezéseinek megfelelően felkérte a másik két csoportba tartozó érdekelteket, hogy állítsanak küldöttjelöltet ezen csoport helyett. Az önkormányzatok és egyéb szervezetek csoportja részéről senki nem kívánt küldöttjelöltet állítani, ezért a legfeljebb 500 hektár területtel rendelkező mezőgazdasági termelő szervezetek és mezőgazdasági magántermelők csoportja vonatkozásában az 500 hektárt meghaladó területtel rendelkező mezőgazdasági termelő szervezetek csoportjába tartozó Hubertus Bt. jelölése alapján a szervező bizottság Peterdi Zsófiát vette nyilvántartásba küldöttjelöltként.

 

Az alakuló gyűlés ezt követően az érdekeltek 6028/6558 arányú igen szavazata, azaz a leadható szavazatok több mint 2/3-ának igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

9/2010.(07.14.) sz. határozat

 

„Az érdekeltek elhatározzák, hogy a mai naptól határozatlan időtartamra a Balaton-nagyberek Vizitársulat küldöttjévé választják Oliver Hahnenkamm, Csató Andrást, Dr. Varnyú Viktor, Dr. Morvay Boldizsár, Völler Zoltán, Dr. Barabás Ferenc, Dr. Kaponya Szilvia, Péterdi Zsófia és Sólyom Krisztián küldöttjelölteket.”

 

 

 

 

 

 

Csató András úr ezt követően kérdést intéz az érdekeltekhez, hogy van e kérdésük, egyéb észrevételük. Egyéb észrevétel és kérdés nem lévén az alakuló gyűlést bezárja.

 

K.m.f.

 

Csató András                                                         Dr. Varnyú Viktor

 a szervező bizottság elnöke                                                 jegyzőkönyvvezető

 

 

                        Csáki Zsolt                                                Berek Kft./Oliver Hahnenkamm

                 jegyzőkönyv-hitelesítő                                                 jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

Ellenjegyzem:

 

Névnap

Ma 2020. július 04., szombat van.
Ulrik napja van, holnap Emese és Sarolta napja lesz.

Események

július 2020
H K SZ CS P SZ V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2