Feladatterv szöveges 2010.10.20.

F e l a d a t t e r v

A Balaton-nagyberek Vizitársulat

2010.09.01-12.31.közti időszakára

 

Tisztelt Küldöttgyűlés!

 

A cégbírósági bejegyzésünket követően a HUBERTUS Agráripari társasággal megállapodást kötöttünk az Alapszabályunkban rögzített feladatok átvételére a Balaton Nagybereki belvíz öblözet területén. Ennek kapcsán társulatunk feladatává váltak a térség fenntartási , felújítási valamint fejlesztési munkái a vízkormányzás területén.

A megalakulásunkat és cégbírósági bejegyzésünket követő 1/3 gazdasági évre beruházási felújítási munkát nem irányzunk elő csak fenntartási munkák elvégeztetését.

Ettől függetlenül azok előkészítő munkálatait is megkezdtük.

 

             I.      Beruházások körében előkészítés alatt áll:

 

  1. Balatonfenyvesi szivattyútelep épület felújítása és szivattyúkapacitás bővítése.

Az építéshatósági és a vízjogi létesítési engedély kiadása és jogerőre emelkedése a 2011-es év elejére várható. Az akkori pályázati lehetőségek és társulatunk finanszírozási  helyzetének az ismeretében a jövő évi feladattervben tudunk foglalkozni vele. A tervezés költségei szerepelnek idei költségvetés tervezetünkben. A fejlesztés megvalósítása esetén lehetőség nyílik a leromlott állapotú műemlék épület felújítására, valamint jelentős szivattyú kapacitás bővülésére. A fejlesztés teljes megvalósulási költsége kb. 100 millió Ft az épületre vonatkozóan, és kb. ugyanannyi a vízgépészeti kapacitás bővítésre. Az összeg nagyságrendjéből látható, hogy csak pályázati pénzek bevonása esetén van reális megvalósulási lehetőség.

 

  1. Bélatelepi szivattyúház bontás és a vízi műtárgy átépítése.

A vízjogi létesítési engedélyt megkértük az engedélyezési eljárás fel van függesztve a Balaton-nagybereki Belvíz Öblözet vízjogi üzemelési engedélyének kiadásáig és jogerőre emelkedéséig. Azt követően tudjuk a kivitelezés költségeit és a beruházás időpontját tervezni A tervezés költségei szerepelnek idei költségvetés tervezetünkben. A fejlesztés megvalósítása esetén a 10 éve nem használt szivattyúház épülete és még megmaradt technológiája elbontásra kerülne, és egy fix gáttá lenne átépítve a Berek és a Balaton vízrendszere között.

A fejlesztés várható költség igénye 6-7 millió Ft, melyhez szintén célszerű lenne pályázati forrásokat igénybe venni.

 

          II.      Felújítások körében előkészítés alatt áll:

 

A jelenleg hatályos 34/2008.(III.27.) FVM rendelet szerint korlátozott pályázati lehetőségünk van a meglévő csatornák eredeti kereszt szelvényre történő felújítására. A pályázati források korlátozottsága, valamint jogerős vízjogi engedélyünk hiánya okán bizonytalan a pályázati lehetőség kiaknázása, de eredményessége esetén is csak a 2011.évben történhetne a munkavégzés és a pénzügyi elszámolás. Ezért maximális célkitűzés jelen gazdasági évre a pályázati lehetőség esetén annak benyújtása. Folytatása a következő év feladattervében pontosítható.

A fejlesztéssel a jelenlegi pályázati feltételek változatlansága esetén csatorna folyóméterenként 6-8 000 Ft kotrási költséget lehet elismertetni, melynek 70 %-ára biztosítható pályázati támogatás. Ez az igénybe vehető kivitelezői kapacitás függvényében évi  50-60 km kotrás esetén  30-40 millió pályázati pénz megcélozását teszi lehetővé kb. 10 millió Ft-os önrész mellett.

 

       III.      Fenntartási munkák:

Mivel társulatunk saját kivitelező kapacitással nem rendelkezik, a tervezett munkákra árajánlatot kértünk kivitelezőktől az alábbi műszaki tartalommal:

 

  1.) Kétoldali gát és mederkaszálás, ezen belül:

- gát kaszálása külső gát talp élétől a külső rézsű ferde oldala,                                                    a                gát korona   vízszintes teteje, a belső rézsű  ferde oldala                                                              

csatorna vízszintjéig, - a kaszálék helyszínen hagyásával.

- teljes mederszelvény kaszálása a kaszálék és uszadék eltávolításával

- Kaszálék és uszadék elhelyezése részünkről tetszőleges módon

  1. gát korona külső talp élén kívüli területen deponálva
  2. komposzttelepre elszállítva
  3. korona élen deponálva, ott összezúzva és lehengerelve betömörítve

-         gát koronák külső talp élei közt bokrok, cserjék eltávolítása, kiirtása,

-         hídfejek, átereszek mellett mindennemű vegetáció eltávolítása

 

  1. 2.)    Belvízátemelés:

      Társulatunk tulajdonában van 2 db 1 m3/sec és 1 db 4,5 m3/sec átemelő kapacitású

      beépített szivattyú, továbbá kivitelezőnk rendelkezik 1 db 0,8 m3/sec és 1 db 0,4     

      m3/sec átemelő kapacitású traktoros meghajtású mobil szivattyúval, és továbbiak                                      beszerzését tervezi

      A vízjogi engedélyben rögzített szintek között tartva a vízszintet saját szivattyúnk üzemeltetéséhez    

      szükséges

-         épületet

-         villamos energiát

-         szivattyú felügyeletet

-         uszadék eltávolítást a gereb rácsról

-         uszadék elszállítását a depóniahelyről

      kivitelezőnk biztosítja szerződéses jogviszony alapján.

      A saját tulajdonában lévő mobil szivattyúk üzemeltetését és ezek kiszolgálását

      szintén Ő végzi, társulatunk felé. A szivattyú üzemnaplók leigazolt teljesítménye     

      alapján történik a számlázás.

 

      A megvalósítandó fenntartási munkák mennyiségében az előkészítés során három kategóriát   határoztunk meg, és terjesztettük az Intéző Bizottság elé. A bizottsági ülésen megfogalmazott kiegészítésekkel és módosításokkal egy negyedik kategóriát hoztunk létre.

Az Intéző Bizottság ezt a IV. kategóriát javasolja elfogadásra a küldött gyűlésnek.

 

  1. I.                   Kategória:

A téli vizek levezetésének a biztosítására célszerű lenne a Keleti – Nyugati Főcsatornák teljes hosszában, valamint az arra csatlakozó Észak – déli tájolású csatornák teljes hosszában a gát és meder karbantartást elvégezni még a téli fagyok beállta előtt. Ezzel biztosítanánk az olvadék vizek levezetését a szivattyútelephez, és a fagyok elmúltával a keresztcsatornák karbantartásával tudnánk biztosítani a tavaszi mezőgazdasági munkák végzését, valamint a vegetáció megindulásával a legeltetést.

Az idő szűkössége, valamint a várhatóan 100 milliós nagyságrendű érdekeltségi hozzájárulás igény, továbbá a kivitelezői kapacitások szűkössége miatt nem reálisan megoldható a megvalósítása, de a vízgazdálkodás és a gazdálkodás biztonságát ez szolgálná leginkább.

Kockázati elemet nem tartalmaz, megvalósítása esetén úgy a vízjogi engedélyből fakadó kötelezettségünknek, mint a földtulajdonosok gazdálkodási érdekeinek maradéktalanul megfelelnénk.

 

  1. II.                Kategória:

Kelet – Nyugati főcsatornák teljes hosszában, valamint az arra csatlakozó Észak – Déli tájolású csatornák autópálya átereszekig terjedő szakaszában a gát- és a meder karbantartási elvégzése még a téli fagyok beállta előtt. Ezzel biztosítanánk az olvadék vizek levezetését az autópálya és a szivattyútelep között, a vízjogi engedélyben rögzített szinten. Az ettől délre elterülő nyugati berekben a tavaszi szántóföldi műveléshez, - a keleti berekben a vegetációt követő legeltetéshez szükséges csatorna karbantartást január hónapban haladéktalanul meg kellene kezdeni.

Jelen feladattervünk műszaki tartalmában a középső változat ezt a kategóriát tartalmazza.

Kockázati elemet a vízjogi engedélyben foglalt kötelezettségek terén nem tartalmaz, az autópálya állékonyságát biztosítja. Az autópályától délre kockázati elem a belvizes tél estén ellehetetlenülő tavaszi legeltetés és szántóföldi földművelés.

 

  1. III.             Kategória:

Feladattervi koncepció kialakításához előzetes egyeztetést folytattunk le a legnagyobb földhasználó részvételével. A tárgyalásról készült jkv jelen feladattervi előterjesztés melléklete.

A földhasználói álláspont miatt a feladattervünk műszaki tartalmában az ehhez a kategóriához tartozó paramétereket is szerepeltetni kell, annak a hangoztatásával, hogy jelen előterjesztés javaslata a II. kategóriában megfogalmazott műszaki tartalom, a maximális célkitűzést pedig az I. kategória tartalmazza.

Kockázati elem a vizek akadálytalan lefolyásának a hiánya, a megengedett maximális talajvíz szintet meghaladó vízszint  kialakulása tartósan a szivattyú telep folyamatos működése esetén is. Ugyanis a vegetációval telt árokszelvények nem tudják a szivattyú kapacitásnak megfelelő tömegáramot szállítani. Ez az autópálya lábazati töltésének elázását, - így a pálya roskadását okozhatja, valamint a tavaszi állattenyésztési és talajművelési feladatok jelentős késését.

 

  1. IV.              Kategória:

 

Az Intéző Bizottság számba vette a Berek jelenlegi vízállását, a területek vízborítását és a gátak átázását.

Fentiek alapján annak megállapítására jutott, hogy egy menetben nincs meg a műszaki-technikai lehetősége a II. kategóriában foglalt műszaki tartalom megvalósításának, a III. kategóriában foglalt tartalom viszont nem elégséges.

Az I. kategória műszaki tartalmának a megvalósítására az  adott helyzetben szintén nincs meg a lehetőség!

Ezért  a 12.31.-ig terjedő időszakban a IV. kategóriában foglalt feladatok végrehajtását javasoljuk! Annak az indoklásával, hogy a Keleti Főcsatorna Táskai csatornáig terjedő szakaszának a mederkaszálásával tudjuk biztosítani, hogy az akadálytalan áramlás révén a Táskai csatorna torkolatáig a szivattyú háznál elérhető  102,40 mBf  vízszintet biztosítsuk.

Ennek gravitációs szívó hatása biztosítja, hogy a még karbantartatlan Keleti Főcsatorna szakasz, - valamint a Jankovics, - Széchenyi, - Medvagya, - és Táskai csatornák levezessék a Meszes térségében úgy a vizet, hogy a gátak bejárhatóak legyenek, és a mederkaszálás elvégezhető legyen.

Ha ennek végrehajtása január február hónapokban megtörténik, úgy a téli olvadás, és a tavaszi csapadék nem veszélyezteti  az autópálya állékonyságát, de ez már a következő év feladattervében fog szerepelni.

Fenti koncepció megvalósulását elősegítendő, a rendelkezésre álló mobil kapacitással a Milkovics árok  Északi végén elő kell segíteni a január – februárra maradó  meder kaszálások vízszint süllyesztését.

A  szeptemberi tény számok ismeretében (3 millió m3 ) ugyancsak javasolja az Intéző Bizottság a 4 millió m3 előírányzott belvíz átemelést m3egduplázni.

 

 

 

Kérem a Tisztelt küldött gyűlést, hogy a megvalósítandó feladatokat az Intéző Bizottság javaslatának megfelelően a IV. kategóriában foglaltak szerint hagyja jóvá!

 

Az egyes kategóriákhoz tartozó műszaki feladatokat a helyszín és a pontos mennyiség feltüntetésével a mellékelt  táblázat tartalmazza.

Kelt: Kéthely Sári puszta 2010. október 15.

                                                                                         Csató András

                                                                                 Intéző Bizottság Elnöke

 

 

 

 

Névnap

Ma 2020. július 13., hétfő van.
Jenő napja van, holnap Örs és Stella napja lesz.

Események

július 2020
H K SZ CS P SZ V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2