TIRVízitársulatokTársulatok írtákSzentlőrinc Térsége Vízgazdálkodási TársulatSzentlőrinc térsége Vízitársulat alapszabály módosítás

Szentlőrinc térsége Vízitársulat alapszabály módosítás

Szentlőrinc térsége Vízitársulat

Alapszabály - módosítás

 

 

 

A 2009. CXLIV. törvény 62. § (1) a) pont  rendelkezése szerint a törvény hatálybalépésekor már működő, bejegyzett társulatok 2010. december 31-ig kötelesek alapszabályukban a szükséges változásokat átvezetni, ezért a Szentlőrinc térsége Vízitársulat 2010.05.20.küldöttgyűlése a törvény előírásait figyelembe véve módosította alapszabályát.

 

 

 

1. A társulat elnevezése és székhelye

1. 1.  A társulat elnevezése:                              Szentlőrinc térsége Vízitársulat

1.2. Rövidített elnevezése:                                nincs

1.3. A társulat székhelye:                                  7940 Szentlőrinc, Kodály Zoltán 1/B.

1.4. A társulat megalakulásának időpontja: 1999. május 14

1.5. A társulat szervezeti formája:     vízitársulat, jogi személyiséggel rendelkező közhasznú gazdálkodó szervezet

2.  A társulat célja

A Szentlőrinc térsége Vízitársulat (Továbbiakban: társulat) alapvető célja, hogy tagjai érdekében  működési területén a 2009. évi CLVIV. törvényben és a jelen  alapszabályban meghatározott  közfeladatait   ellássa.

3.  A társulat működési területe

3.1. A társulat működési  területe Aranyosgadány, Cserkút, Gyód, Kővágószőlős, Pellérd, Velény, Zók, Bicsérd, Boda,  Bakonya, Gerde, Kővágótöttös, Pécsbagota, Szabadszentkirály Cserdi, Csonkamindszent, Helesfa,  Abaliget, Bükköd, Dinnyeberki, Hetvehely, Szentkatalin, Okorvölgy, Szentlőrinc, Kacsóta, Nagyváty Gilvánfa, Gyöngyfa, Királyegyháza, Magyarmecske, Magyartelek települések kül- és belterületét, Kővágószőlős teljes belterületét és a külterületének a Pécsi víz  vízgyűjtőhöz,ill. Nyugatszenterzsébet, Ibafa,Orfű külterületének a Bükkösdi víz vízgyűjtőhöz tartozó területeket  magába foglaló földrajzi egység.

3.2. A működési terület nagysága: 39.310 ha

3.3. A  működési  terület  természetbeli határai: keletről a Keszü-Kökényi árok, a Patacsi árok és északkeletről az Orfűi árok vízgyűjtő területének határa, nyugatról a Bükkösdi víz vízgyújtő területének nyugati határa, majd Szentlőrinc alatt a Bükkösdi víz és a Bükkösdi árapasztó jobb parti depóniája, délen Gerde községhatárig, a Pécsi víz balparti depóniája, majd Kisasszonyfa, Téseny, Baksa, Görcsöny és Regenye községek északi községhatára

 

3.4. A társulat működési területét ezen alapszabály mellékletét képező helyszínrajz tünteti fel.(1. sz. melléklet)

3.5. A küldöttek száma: 24 fő

 

3.6. A működési  területet településenként azok közigazgatási területével az alábbi  területi egységek,ill. Nyugatszenterzsébet, Ibafa, Orfű ésKővágószőlős községek esetében a 3.1 pontban rögzített vízgyűjtő területek, alkotják:

 

 

 

TERÜLETI  EGYSÉG

TELEPÜLÉSEK MEGNEVEZÉSE

KÜLDÖTTEK SZÁMA

Egy küldött által képviselt terület

Megnevezése

Terület (ha)

1. sz. térség

16776

Aranyosgadány, Cserkút, Gyód, Kővágószőlős, Pellérd, Velény, Zók, Bicsérd, Boda,  Bakonya, Gerde, Kővágótöttös, Pécsbagota, Szabadszentkirály

8

Önkorm.:613 ha mg.üzem:2069 ha magán gazd.:3678 ha  egyéb:189 ha

2. sz. térség

11736

Cserdi, Csonkamindszent, Helesfa,  Abaliget, Bükköd, Dinnyeberki, Hetvehely, Szentkatalin, Okorvölgy, Orfű

8

Önkorm.:532 ha mg.üzem:2364,4 ha ,magán gazd.:1375 ha  egyéb:7193 ha

3. sz. térség

10798

Szentlőrinc, Kacsóta, Nagyváty Gilvánfa, Gyöngyfa, Kisasszonyfa, Királyegyháza, Magyarmecske, Magyartelek,Nyugatszenterzsébet, Ibafa

8

Önkorm.:416 ha mg.üzem:1796 ha magán gazd.:2050 ha  egyéb:223 ha

4. A társulat feladatai és tevékenységi köre

4.1. A társulat közfeladatként  a működési területén lévő   társulati műveken az 1995. évi LVII. törvény szerinti  állami és önkormányzati közfeladatok átvállalásával  az ár és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó  területi vízrendezési, vízkárelhárítási,  és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokat lát el, közcélú vízilétesítményeket hoz létre, karbantartási és üzemeltetési feladatokat lát el. Működési területén közfeladatként környezetvédelmi, természetvédelmi, táblán, illetve üzemen belüli meliorációs és mezőgazdasági vízszolgáltatási feladatokat végezhet.

4.2. A társulat alapszabályban meghatározott közfeladatait elősegítő, azokat nem veszélyeztető  vállalkozási tevékenységet is folytathat.

4.3. A társulat csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

4.4. A társulat fő tevékenysége: 4291    Vízi létesítmény építés (közhasznú)

4221    Folyadék szállítására szolgáló közmű építés (közhasznú)

A társulat tevékenységi köre:    7112    Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

4.5. A társulat politikai tevékenységet nem végez, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

5. A tagsági viszony

5.1. A társulat tagja  a működési területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant a tulajdonos által feljogosított használó természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet.

5.2.  A települési önkormányzatok a település teljes belterületével tagjai a társulatnak.

5.3. A tag társulati tagsága megszűnik, ha

a) a természetes személy meghal,

b)a jogi személy tag jogutód nélkül megszűnik,

c) tagsági viszonya alapjául szolgáló ingatlantulajdon vagy használat megszűnik,

d)a társulat jogutód nélkül  megszűnik.

5.4. A társulat jogutódlással történő megszűnése esetén a tag a jogutód társulat tagjává válik.

 

6. A tagok jogai és kötelességei

6.1. A társulat tagjának joga, hogy

6.1.1.  az alapszabályában meghatározott módon küldöttet válasszon;

6.1.2. küldöttje  útján  részt vegyen  a  társulati feladatok  meghatározásában,  a  határozatok meghozatalában;

6.1..3. a társulatban személyesen - ha kizáró ok, illetőleg összeférhetetlenség nem áll fenn - jelen alapszabályban meghatározottak szerint tisztséget viseljen;

6.1.4. a tisztségviselőktől, küldöttjétől a társulatot vagy a saját érdekeltségét, egyéb jogait vagy kötelezettségeit érintő ügyben felvilágosítást kérjen;

6.1.5. a hozzájárulás mértékének mérséklésére vagy a megfizetés meghatározott időre történő felfüggesztésére vagy részletfizetésére vonatkozó kérelmet terjeszthet az intézőbizottsághoz;

6.1.6. a társulat szervei által a tagsági jogviszonyával kapcsolatban hozott és jogszabályba vagy alapszabályba ütköző  határozat felülvizsgálatát a határozat kézhezvételétől  számított 30 napon belül kérje a bíróságtól;

6.1.7. a társulati hozzájárulást megállapító küldöttgyűlési határozatról szóló értesítés kézhezvételétől  számított 30 napon belül a bíróságtól kérje a vele szemben megállapított társulati hozzájárulás felülvizsgálatát;

6.1.8. rendkívüli küldöttgyűlés összehívását indítványozza;

6.1.9. a társulat működésével kapcsolatos észrevételeit a küldöttgyűlésnek vagy az intéző bizottságnak, vagy az ellenőrző bizottságnak jelezni, és annak elintézéséről tájékoztatást kérni;

6.1.10. a küldöttgyűlések jegyzőkönyvébe  betekinteni, a jegyzőkönyvről, vagy annak részleteiről térítés ellenében másolatot kérni.

 

6.2. A tagok kötelességei

A társulat tagjának kötelezettsége, hogy

6.2.1. személyesen vegyen részt a társulat minden olyan szervének tevékenységében, amelybe választották és azt elvállalta;

6.2.2. a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez a küldöttgyűlés által megállapított a társulati hozzájárulást határidőre megfizesse;

6.2.3. a határidőre meg nem fizetett társulati  hozzájárulás után a késedelmi pótlékot   és a behajtás  költségeit is  megfizesse;

6.2.4. megtartsa a  alapszabály előírásait, valamint a küldöttgyűlés reá nézve kötelező határozatait;

6.2.5. Amennyiben a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló ingatlan tulajdoni vagy használati jogosultsága megszűnik vagy megváltozik, azt köteles a társulat intézőbizottságának írásban bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a tagsági jogviszony megszűnését vagy megváltozását igazoló okiratot, illetőleg annak másolatát, valamint - ha abból nem állapítható meg - a bejelentésben közölnie kell a helyébe lépő új tag cégnevét és székhelyét, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) természetes személy esetében nevét, lakhelyét és anyja nevét, születési dátumát, születési dátumát valamint területének nagyságát és a terület helyrajzi számát.

 

7. A tagnyilvántartás – tagi adatok kezelése

7.1. A társulat tagjainak nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a természetes személy tag születési évét, anyja nevét, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), jogviszonyának jellegét (tulajdonos vagy használó), tagsági jogviszonyát megalapozó területének nagyságát első alkalommal az alapszabállyal egy időben, a tagok adataiban bekövetkező változásokat évente egy alkalommal, legkésőbb június 30-ig az illetékes cégbírósághoz kell benyújtani.

7.2. A tagnyilvántartás ezen alapszabály melléklete. (2.  sz. melléklet)

 

8. Küldöttválasztás

8.1.  A küldöttválasztó fórum

8.1.1.  A küldöttválasztó fórum összehívásáról és lebonyolításáról  a Társulat intézőbizottságának elnöke a társulat Honlapján (www.sztlorincvt.tir.hu), a területi egység valamennyi önkormányzatának  hirdető tábláján   közzétett felhívással  gondoskodik.

8.1.2. A küldöttválasztó fórumot  az intézőbizottság elnöke  vagy az általa felkért személy vezeti le.

8.1.3. A küldöttválasztó fórumon jelenléti ívet kell vezetni, és jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell különösen:

- a küldöttválasztó gyűlés helyét, idejét;

- a jelenlevő, illetőleg a képviselt  tagok számát,

- a küldöttválasztó gyűlésen hozott küldöttválasztó  határozatokat annak megjelölésével, hogy azokat a megjelent (képviselt) tagok milyen arányban szavazták meg;

- a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők nevét.

8.1.4.  a jelenléti ívet  a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell, ideértve a tagok  képviseletére adott meghatalmazásokat is. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül a küldöttválasztó fórum által megválasztott két hitelesítőnek is alá kell írnia. A jegyzőkönyv nem selejtezhető.

 

8.2. A küldöttek  választása

8.2.1. A küldöttválasztó fórumon  megjelent tagok a mezőgazdasági termelő gazdasági szervezetek részéről  2 küldöttet, a mezőgazdasági magántermelők részéről 2 küldöttet, az önkormányzatok részéről 2 küldöttet, egyéb szervezetek részéről 2 küldöttet   választhatnak. Küldött csak a körzetben ingatlan tulajdonnal vagy használattal rendelkező tag lehet.

8.2.2. A küldöttválasztó fórumon a tagot magánokiratba foglalt meghatalmazással más személy is képviselheti.  A  küldöttválasztó fórum  napirendje a küldött  vagy küldöttek megválasztása.

8.2.3. A szabályszerűen összehívott küldöttválasztó fórum   az azon megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

8.2.4.  A küldöttet vagy küldötteket a küldöttválasztó fórumon a jelen lévő tagok  egyszerű többséggel, nyílt szavazással határozatlan időre  választják meg.

A területi egységenként megválasztott önkormányzati és mezőgazdasági magántermelő küldött az  önkormányzati, ill.a magántermelői összes területnagyság arányosan rá eső területrészével, a  mezőgazdasági termelő gazdasági szervezetek és az egyéb szervezetek küldöttei az általuk képviselt társulati hozzájárulás alapjául szolgáló terület nagyságával és az arányosan rá eső mezőgazdaság, ill.i  egyéb szervezeti területrész összességével képviseli a tagokat. A megválasztott küldöttek nyilvántartásánál az általuk képviselt terület nagyságát fel kell tüntetni.

8.2.5. Amennyiben a jelen alapszabályban meghatározott létszámnál több küldöttet jelölnek, a küldöttekről jelölésük sorrendjében kell szavazni és a legtöbb szavazatot elnyert küldött vagy küldöttek kerülnek megválasztásra.

8.2.6. Eredménytelen  küldöttválasztás esetén a megismételt  küldöttválasztó fórumot az intéző bizottság elnöke legkésőbb a következő gazdasági évben megtartásra kerülő küldöttgyűlés előtt összehívja.

 

9. Küldöttgyűlés

9.1.  A küldöttgyűlés a társulat legfőbb szerve. A küldöttgyűlés a társulatokra vonatkozó jogszabályi keretek között jogosult a társulatot érintő bármely ügyben dönteni. A küldöttgyűlést évente legalább egyszer, a tárgyév május 31.  napjáig meg kell tartani. Az ülés nyilvános.

9.2.        A küldöttgyűlés tagjai a területi egységenként választott küldöttek, továbbá a tisztségviselők.

9.3.        A küldöttgyűlés tagjai a küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek. A társulat küldöttgyűlésén a társulat tagjai, a társulat igazgatója, a területileg illetékes mezőgazdasági és vízügyi igazgatási szervezetnek, valamint a társulatok érdekképviseleti szervezetének képviselője tanácskozási joggal vehetnek részt.

A küldöttgyűlés tagjainak nyilvántartása az Alapszabály 3. számú melléklete.

9.3. Ha a küldött tisztsége bármely okból megszűnik, a  tagok a küldött által képviselt  területi egységben megtartásra kerülő   küldöttválasztó fórumon a 8.1. és a 8.2. pont értelemszerű alkalmazásával a soron következő küldöttgyűlés előtt  új küldöttet választanak.

 

9.4. A küldöttgyűlés összehívása

9.4.1.  A küldöttgyűlést az intézőbizottság elnöke hívja össze. Ha az intézőbizottság elnöke ezt elmulasztja, az összehívásra a felügyelő bizottság elnöke jogosult. Az illetékes hatóság és a társulatok országos érdekképviseleti szervezete kezdeményezheti, hogy a cégbíróság intézkedjen a küldöttgyűlés összehívása érdekében. Össze kell hívni a küldöttgyűlést, ha a társulat tagjainak több mint 10%-a, vagy a küldöttek több mint fele a napirend megjelölésével írásban kéri.

9.4.2. A napirendet tartalmazó írásbeli meghívót a küldöttgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal a küldöttgyűlés tagjainak, a területileg illetékes mezőgazdasági-  és a vízügyi igazgatási szervezetnek, a társulatok érdekképviseleti szervezetének, valamint a társulat azon tagjainak, akik a küldöttgyűlést kezdeményezték ki kell küldeni, és a területileg illetékes települési önkormányzat(ok)nál hirdetmény formájában is közzé kell tenni.

 

9.5.  A küldöttgyűlés határozatképessége

9.5.1. A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttgyűlés tagjainak több mint fele személyesen megjelenik, és a megjelent küldöttek a társulat működési területének több mint felét képviselik.

9.5.2. Ha a küldöttgyűlés nem határozatképes, a 8 napon belüli időpontra összehívott második küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára és az általuk képviselt terület nagyságára való tekintet nélkül határozatképes.

9.5.3.  A küldöttgyűlést az intézőbizottság elnöke vagy az általa felkért személy vezeti le. Az intézőbizottság elnökének akadályoztatása esetén a küldöttgyűlés levezetésére a felügyelőbizottság elnöke tesz személyi javaslatot a küldöttgyűlés felé.

 

9.6. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik

9.6.1.  Alapszabály módosítása.

9.6.2.  A társulat működési területének megállapítása.

9.6.3.  A társulati művek körének megállapítása.

9.6.4. A társulat megszüntetésének, szétválásának, egyesülésének, illetőleg a kiválás és a belépés engedélyezése.

9.6.5. A tagok fizetési kötelezettségének megállapítása.

9.6.6. A differenciált  társulati hozzájárulás elveinek kialakítása,  mértékének megállapítása.

9.6.7. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása.

9.6.8.  A tisztségviselők megválasztása, beszámoltatása, visszahívása, felmentése, költségtérítésének és díjazásának megállapítása.

9.6.9. A társulat közfeladatainak éves ütemezése, valamint az ár- és belvíz-védekezési tartalék mértékének meghatározása, melyet indokolt esetben a tárgyévben részben vagy egészben az intézőbizottságra  átruházhatja.

9.6.10. A közfeladatok ellátásához szükséges - a törvényben meghatározott mértékű - elkülönített vagyon meghatározása, nevesítése.

9.6.11.  Az éves beszámoló, illetőleg egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyása.

9.6.12. Gazdasági társaságba való belépés, vagy gazdasági társaság alapítása.

9.6.13. Jegyzőkönyvvezető és két fő jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása.

9.6.14. Amit jogszabály vagy az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal.

 

9.7. A  küldöttgyűlés határozatai:

9.7.1.  A küldöttgyűlés határozatait - ha a küldöttgyűlés másként nem határoz - nyílt szavazással és a megjelenteket megillető szavazatok egyszerű többségével hozza meg.

9.7.2.  A küldöttgyűlések határozatairól évente újra induló folyamatos sorszámozással nyilvántartást kell vezetni, és a jegyzőkönyveket a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni.

9.7.3. A tagokra fizetési kötelezettséget megállapító küldöttgyűlés határozata meghozatalánál a küldöttgyűlés tagjai az általuk képviselt társulati hozzájárulás alapjául szolgáló terület nagysága arányában, minden egyéb ügyben egyenlő arányban szavaznak.

9.7.4. Az alapszabály módosításához a jelen lévő küldöttek legalább kétharmadának szavazata szükséges.

9.7.5. A  társulat megszüntetéséhez, egyesüléséhez, szétválásához, a csatlakozáshoz, illetve a kiváláshoz a küldöttgyűlés összes tagjának legalább 75%-ának a szavazatára van szükség.

 

9.8. A küldöttgyűlés jegyzőkönyve

9.8.1.  A küldöttgyűlésen jelenléti ívet kell vezetni amelynek tartalmaznia kell a küldöttgyűlés tagjának nevét, aláírását és az általa   képviselt terület nagyságát ha-ban,   továbbá    jegyzőkönyvet kell felvenni amelynek tartalmaznia kell különösen:

- a küldöttgyűlés helyét, idejét;

- a jelenlevő küldöttgyűlési tagok számát, az általuk képviselt területet  ha-ban.

- a napirendet,

- a küldöttgyűlésen hozott határozatokat annak megjelölésével, hogy azokat a küldöttgyűlés megjelent tagjai  milyen arányban szavazták meg;

- a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők nevét.

9.8.2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül a küldöttgyűlés által megválasztott két hitelesítőnek is alá kell írnia. A jegyzőkönyv nem selejtezhető. A jegyzőkönyvet a társulat honlapjára fel kell tenni.

9.8.3. A jegyzőkönyvet a tagok, a küldöttek és a küldöttgyűlésre tanácskozási joggal meghívottak a társulat székhelyén tekinthetik meg.

 

9.9. Rendkívüli küldöttgyűlést kell tartani, ha

9.9.1. az intéző- vagy a felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen  alapszabályban meghatározott szükséges létszám alá csökken;

9.9.2. az intézőbizottság elnöke lemond, vagy tisztsége bármely okból megszűnik;

9.9.3. az intézőbizottság vagy annak elnöke szükségesnek tartja;

9.9.4. a társulat tagjainak több mint 10%-a vagy a küldöttek több mint fele a napirend megjelölésével írásban kéri az intéző bizottság- vagy a felügyelőbizottság  elnökétől.

9.9.5.  A felügyelőbizottság vagy a cégbíróság indítványozza.

9.9.6.  Ha a társulat feladatainak, működési területének változása indokolja

9.9.7. A rendkívüli küldöttgyűlést a bekövetkezett tény, továbbá az indítvány megtételét követő 30 napon belül össze kell hívni.

 

10. Az intéző bizottság

10.1. A társulat irányító szerve az intézőbizottság. Az intézőbizottság elnökből és 4 tagból és 2 póttagból áll. A póttag alfabetikus sorrendben történő behívására az intéző bizottsági tag tisztségének tartós akadályoztatása, ill. megszűnését követően kerül sor.

10.2.  Az intézőbizottság elnökét és 4 tagját, 2 póttagját a küldöttgyűlés a társulat tagjai közül egyszerű többséggel legfeljebb öt évre választja meg. Az intézőbizottság elnöke és tagjai újraválaszthatóak.

10.3. Az intézőbizottság gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról és dönt a társulatot, illetőleg a társulat közfeladatait érintő olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés hatáskörébe. A jogszabályok, az alapszabály, egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyűlés határozatainak megtartásával vezeti és irányítja a társulat működését.

 

10.4. Az intézőbizottság feladata:

10.4.1.Gondoskodik a társulat éves feladattervének és költségvetésének elkészítéséről, javaslatot tesz a küldöttgyűlésnek azok elfogadására, vagy módosítására.

10.4.2. Gondoskodik a társulat gazdálkodásának irányításáról, a társulati vagyon megóvásáról és tulajdonának védelméről.

10.4.3. Gondoskodik az éves mérleg elkészítéséről, biztosítja a felügyelőbizottság ez irányú vizsgálatának feltételeit, valamint azt, hogy az éves mérleget a küldöttgyűlés megvitassa és döntsön annak elfogadásáról.

10.4.4. Gondoskodik a tagi nyilvántartásról és a változások átvezetéséről.

10.4.5.Biztosítja a jóváhagyott éves feladatterv gazdaságos, műszakilag megfelelő végrehajtásának feltételeit.

10.4.6.Biztosítja a tagok jogainak érvényesülését, elősegíti kötelezettségeik teljesítését.

10.4.7.Figyelemmel kíséri a társulat pénz- és hitelgazdálkodását.

10.4.8. Előkészíti a küldöttgyűlés által tárgyalandó ügyeket és kidolgozza a határozati javaslatokat.

10.4.9. Beszámol a küldöttgyűlésnek a társulati terv teljesítéséről, a társulat vagyoni helyzetéről, továbbá a két küldöttgyűlés közötti időben a tett intézkedésekről.

10.4.10. Dönt az éves feladattervben jóváhagyott közfeladatok év közbeni teljesítésének elfogadásáról.

10.4.11. Alapos és valós ok alapján  a társulati hozzájárulást mérsékelheti, illetve megfizetését meghatározott időre felfüggesztheti, ha ez a Társulat közfeladatainak ellátását nem veszélyezteti. Ezt a jogát az igazgatóra átruházhatja.

 

10.5. Az intézőbizottság működése

10.5.1.  Ügyrendjét maga állapítja meg.

10.5.2. Üléseire a felügyelőbizottság elnökét és az igazgatót meg kell hívni, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

10.5.3. Elnöke az ügyrendben, illetőleg a jelen alapszabályban meghatározott módon, de legalább negyedévenként a bizottságot összehívja, és az ülést levezeti. Az intézőbizottság elnökének akadályoztatása esetén az intézőbizottság ülését  az IB tagok által  maguk közül választott elnökhelyettes   hívja össze és vezeti le. Az intézőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjai több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

10.5.4. Az intéző bizottság az ülést a felügyelőbizottság elnökének, vagy az intéző bizottság bármely tagjának az okot megjelölő  kívánságára 15 napon belül össze kell hívni.

10.5.5. Az intéző bizottság nyilvános ülésének meghívóját a napirend közlésével, és - az elnök által indokolt esetben - az előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal együtt úgy kell postázni, illetve kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal kézhez kapják.

10.5.6. Üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az intézőbizottság elnöke (az ülést levezető elnök) és a jegyzőkönyvvezető ír alá.

10.5.7. Üléséről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét, idejét, a megjelentek nevét, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, a tárgyalt napirendet, az ülésen elhangzott beszámolók, illetve hozzászólások lényegi tartalmát, az intézőbizottság bármely tagjának a meghozott határozattól eltérő álláspontját, a meghozott határozatokat évenkénti folyamatos sorszámozással megjelölve, és ha azok jellege megkívánja, a határozatok végrehajtási határidejét a felelősök nevének feltüntetésével.

10.5.8. Üléséről készült jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát az összes melléklettel együtt a felügyelőbizottság elnökének meg kell küldeni.

10.5.9. Üléséről készült jegyzőkönyv eredeti példányát és mellékleteit a társulat köteles külön gyűjtőben megőrizni. A jegyzőkönyv nem selejtezhető.

10.5.10. Határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből kitűnik, hogy a végrehajtást igénylő ügyekkel kapcsolatban mikor és milyen intézkedések történtek.

 

11. A felügyelőbizottság

11.1. A társulat ellenőrző szerve a felügyelőbizottság.

11.2. A felügyelőbizottság elnökét és 2 tagját, 1 póttagját a társulat tagjai közül a küldöttgyűlés választja meg egyszerű többséggel öt évre.

A felügyelőbizottság elnöke és tagjai újraválaszthatóak. A felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnökhelyettest választhatnak. A póttag behívására a rendes tag tisztségének tartós akadályoztatása, ill. megszűnését követően kerül sor

11.3. A felügyelőbizottság hatásköre a társulat tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzés. A felügyelőbizottság rendszeresen ellenőrzi a társulat működését, a jogszabályok, az alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat és más belső szabályzatok megtartását, továbbá a küldöttgyűlési és intézőbizottsági határozatok végrehajtását.

 

11.4. A felügyelőbizottság feladata:

11.4.1. Rendszeresen ellenőrzi a társulat ügyvitelét, pénz-, hitel- és anyaggazdálkodását, továbbá a dolgozók létszámára, bérére, munkavédelmére vonatkozó rendelkezések, illetve előírások megtartását, és ezekkel kapcsolatos megállapításait írásban - a vizsgálati jegyzőkönyv megküldése útján - haladéktalanul közli a társulat elnökével.

11.4.2. Testületileg vagy kiküldött tagja útján bármikor megvizsgálhatja, évente egy alkalommal pedig köteles megvizsgálni a társulat könyveit, számadásait, nyilvántartásait, pénztárát, valamint anyagkezelését. Megállapításairól jegyzőkönyvet készít.

11.4.3.  Szükség esetén javaslatot tesz a rendkívüli küldöttgyűlés összehívására.

11.4.4. Indokolt esetben a küldöttgyűlés felé javaslatot tesz az intézőbizottság elnökének vagy tagjainak visszahívására, alkalmazottak tekintetében felelősségre vonást kezdeményezhet.

11.4.5.  Véleményezi a küldöttgyűlés elé terjesztett beszámolókat és jelentéseket.

11.4.6. Jogosult a társulat működésével kapcsolatos bármely ügyben vizsgálatot tartani, ellenőrzése alól a társulat ügyei nem vonhatóak ki.

 

11.4.7. A felügyelőbizottság működése:

11.4.7.1.  ügyrendjét maga állapítja meg;

11.4.7.2. a társulat tevékenységére vonatkozó megállapításairól a küldöttgyűlésnek évente beszámol; a küldöttgyűlés a társulat éves beszámolójáról, illetőleg egyszerűsített éves beszámolójáról csak a felügyelőbizottság megállapításainak ismeretében határozhat;

11.4.7.3. az intézőbizottsághoz fordul, ha annak hatáskörét az ellenőrzése kapcsán tett megállapítása érinti;

11.4.7.4. akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, és szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

11.4.7.5. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti le az ülést. A felügyelőbizottság elnökének akadályoztatása esetén a felügyelőbizottság ülését az  FB tagok által  maguk közül választott hívja elnökhelyettes hívja össze és vezeti le. A felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét, idejét, a megjelentek nevét, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, a tárgyalt napirendeket, a hozzászólások lényeges tartalmát, a hozott határozatokat folyamatos évenkénti  sorszámozással megjelölve, és - ha azok jellege megkívánja - a határozatok végrehajtási határidejét a felelős nevének feltüntetésével. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezetője és a felügyelőbizottság elnöke írja alá.

11.4.7.6. A felügyelőbizottság vizsgálatairól, az ezek során megtett megállapításairól jegyzőkönyvet kell készíteni. A felügyelőbizottság vizsgálati jegyzőkönyvét ismertetni kell a vizsgálatban érdekelt személyekkel, akik a jegyzőkönyv tartalmára észrevételeket tehetnek.

11.4.7.7. A felügyelőbizottsági ülések és vizsgálatok jegyzőkönyveit, továbbá azok mellékleteit a társulat külön gyűjtőben köteles megőrizni. A jegyzőkönyvek nem selejtezhetők.

11.4.7.8. A felügyelőbizottság a különös szakértelmet igénylő vizsgálatokhoz szakértőket vehet igénybe.

11.4.7.9. A társulat küldöttgyűlése, illetve az intéző bizottság köteles az ellenőrző bizottság javaslatait és indítványait megtárgyalni majd ezek tárgyában határozni.

 

12. A társulat tisztségviselői

- intézőbizottság elnöke, tagjai (vezető tisztségviselők);

- felügyelőbizottság elnöke (vezető tisztségviselő), tagjai.

 

12.1. Tisztségviselő csak a társulat nagykorú, cselekvőképes tagja - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szerv esetén annak képviselője - lehet, aki nem áll jogerős bírósági ítélet alapján a közügyektől eltiltás hatálya alatt. Egy tag két tisztségre nem választható. A tisztségviselők és az igazgató nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint a tisztségviselő nem lehet a társulat igazgatója. A tisztségviselők újraválaszthatók. A tisztségviselők tisztségüket a jogszabályokban, jelen alapszabályban, a társulat belső szabályzataiban, a küldöttgyűlés, az intézőbizottság és a felügyelőbizottság határozataiban foglaltak szerint kötelesek ellátni. A tisztségviselők jogszabályba, alapszabályba, a társulat belső szabályzataiba, küldöttgyűlési és intézőbizottsági határozatokba ütköző cselekedeteikkel a társulatnak szándékosan okozott kárért egyetemlegesen, a gondatlan károkozásért közrehatásuk arányában felelnek. A tisztségviselők a társulat küldöttgyűlése által az éves költségvetésben jóváhagyott összeg mértékéig tiszteletdíjban, költségtérítésben részesülhetnek.

12.2. A tisztségviselők a tőlük elvárható gondossággal kötelesek feladataik teljesítése során eljárni, a társulat üzleti ügyeiről szerzett ismereteiket üzleti titokként megőrizni. Kötelezettségeik megszegésével a társulatnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek. Felelősségre vonásuk a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik.

12.3 A tisztségviselők felelőssége egyetemleges. Nem terheli felelősség azt a tisztségviselőt, aki a felelősségre vonásra okot adó határozat vagy intézkedés ellen szavazott, illetve lépett fel, és ellenvéleményét bizonyíthatóan az ellenőrző bizottság, illetve annak elnöke tudomására hozta. A tartózkodó vélemény nem minősül ellenvéleménynek.

 

12.4.  A tisztségviselőt fel kell menteni, ha

12.4.1. tisztségéről lemondott;

12.4.2. a tisztség betöltését kizáró ok következett be;

12.4.3. a jogszabályban, illetőleg jelen alapszabályban meghatározott összeférhetetlenség áll fenn, és azt az érintett felhívásra nem szüntette meg;

12.4.4.  a tisztség betöltésére alkalmatlanná vált.

12.5.  Ha a 15.4.4. pontban meghatározott alkalmatlanság a tisztségviselő tisztségének ellátásával vagy magatartásával függ össze, a felmentés előtt lehetőséget kell adni számára a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a küldöttgyűléstől nem várható el.

12.6. A tisztségviselőt a küldöttgyűlés visszahívja, ha a közügyektől jogerősen eltiltották és visszahívhatja, ha más súlyos kifogás merül fel ellene.

 

12.7. A tisztségviselő tisztsége megszűnik, ha

12.7.1. tisztségéről lemondott,

12.7.2.. a küldöttgyűlés visszahívta vagy felmentette,

12.7.3. a tisztségviselő személy elhalálozott,

12.7.4. tisztségét a társulati tag képviselőjeként töltötte be, és a képviseletre adott megbízásnak visszavonását a tag a társulatnak írásban bejelentette.

12.8. A társulat tisztségviselője írásbeli bejelentéssel tisztségéről bármikor lemondhat. Ez esetben a küldöttgyűlés a bejelentés időpontjára visszamenő hatállyal menti fel a tisztségviselőt.

12.9. Az intézőbizottság elnöke lemondását a felügyelőbizottság elnökének köteles bejelenteni, a többi tisztségviselő az intézőbizottság elnökének jelenti be a lemondását.

12.10. Ha a tisztségviselői helyek bármilyen okból megüresednek a soron következő küldöttgyűlésen gondoskodni kell a tisztségviselők alapszabály szerinti számának választással történő helyreállításáról.

12.11. Az intézőbizottság és a felügyelőbizottság  elnökének lemondása esetén a 90 napon belül összehívott küldöttgyűlésen kell az új elnököt megválasztani.

 

13. Az intézőbizottság elnöke

13.1.  Az intézőbizottság elnöke egyben a társulat elnöke, képviseli a Társulatot harmadik személyek felé.

13.2. Az intézőbizottság elnöke a jogszabályoknak, az alapszabálynak és más belső szabályzatnak, valamint a küldöttgyűlés és az intézőbizottság határozatainak megfelelően irányítja a társulatot. Az intézőbizottság ülései közötti időszakban dönt azokban az ügyekben, amelyek jogszabály vagy az alapszabály rendelkezései szerint nem tartoznak a küldöttgyűlés, illetőleg az intézőbizottság hatáskörébe. Akadályoztatása esetén feladatai - a munkáltatói jog gyakorlásán kívül-  az elnökhelyettes látja el, akit az intézőbizottság tagjai önmaguk közül választanak egyszerű többséggel.

13.3. Az intézőbizottság elnökének feladatai:

13.3.1.  Irányítja a közfeladat végrehajtását, és folyamatosan ellenőrzi annak teljesítését.

13.3.2. Gondoskodik a társulati feladatok költségfedezetének biztosításáról, és folyamatosan ellenőrzi a költségvetés betartását.

13.3.3.  Gyakorolja az igazgató feletti munkáltatói jogokat.

13.3.4. Gondoskodik a társulati hozzájárulás tagok felé történő kiértesítéséről.

13.3.5. Gondoskodik a határidőre be nem fizetett társulati hozzájárulások behajtásáról.

13.3.6. Gondoskodik a pénz- és hitelgazdálkodással kapcsolatos tennivalók időben történő elvégzéséről, a társulati vagyon kezeléséről és nyilvántartásáról.

13.3.7. Gondoskodik a küldöttgyűlés és az intézőbizottság elé terjesztendő javaslatok, jelentések és beszámolók elkészítéséről, továbbá a küldöttgyűlési és intézőbizottsági határozatok végrehajtásáról.

13.3.8. Gondoskodik arról, hogy a társulat tagjairól nyilvántartást vezessenek és a változást, az éves küldöttgyűlés megtartását  követő 30 napon belül az illetékes cégbírósághoz benyújtsák.

13.3.9. Összehívja a küldöttgyűlést, a rendkívüli küldöttgyűlést és az intézőbizottsági ülést, a küldöttválasztó fórumot;

13.3.10. Beszámol a küldöttgyűlésnek és az intézőbizottságnak a közfeladat teljesítéséről, a társulat vagyoni helyzetéről, az ügyviteléről, valamint a küldöttgyűlések és az intézőbizottsági ülések között általa hozott legfontosabb intézkedésekről;

13.3.11. Rendszeresen és részletesen tájékoztatja a felügyelőbizottságot a társulat működéséről;

13.3.12. A felügyelőbizottság elnökével együttműködik a társulati feladatokkal kapcsolatos panaszok és bejelentések kivizsgálásában és a vizsgálatok eredménye alapján szükség szerint intézkedik;

13.3.12. Ha az intéző-, illetve felügyelőbizottság a jogszabályban vagy jelen alapszabályban megállapított feladatait nem kielégítően látja el, az intézőbizottság elnöke köteles a bizottságnak vagy egyes tagjainak visszahívására a küldöttgyűlés felé javaslatot tenni;

13.3.13. Tevékenységéről a küldöttgyűlésnek évente beszámol;

13.3.14. Levezeti a küldöttgyűlést és az intézőbizottsági üléseket.

 

14.  A felügyelőbizottság elnöke

14.1 A felügyelőbizottság elnöke vezető tisztségviselő. Összehangolja és irányítja a társulat egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzést. Ezen belül a felügyelőbizottság elnöke

14.1.1.  rendszeresen ellenőrzi a társulat ügyvitelét, pénz- és anyaggazdálkodását, testületileg vagy kiküldött tagja útján bármikor megvizsgálhatja, évenként pedig köteles megvizsgálni a társulat könyveit, számadásait, nyilvántartásait, pénztárát, anyagkezelését, műhelyeit, raktárait, és a vizsgálatról jegyzőkönyvet készít;

14.12. a küldöttgyűlés megbízása alapján, az intézőbizottság, illetőleg az elnök felkérésére célvizsgálatot végez;

14.13. megvizsgálja a társulat zárszámadását, erről és az éves ellenőrző tevékenységéről beszámol a küldöttgyűlésnek;

14.14. összehívja a küldöttgyűlést, ha az intézőbizottság elnöke ezen kötelezettségének nem tesz eleget, illetőleg javaslatot tesz a rendkívüli küldöttgyűlés összehívására.

14.2. A felügyelőbizottság elnöke az intézőbizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

14.3. Feladatai ellátásának akadályoztatása esetére helyettesítését a korelnök felügyelőbizottsági tag  látja el.

 

15. A társulat igazgatója

15.1. A társulat szakmai és gazdasági tevékenységének irányítását igazgató  látja el.

15.2. Tevékenységét jelen alapszabályban és a társulat belső szabályzataiban meghatározottak szerint, határozatlan időre szóló munkaszerződés alapján végzi.

15.3. A társulat munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

15.4. A munkaszerződéssel alkalmazott igazgatóra a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései vonatkoznak.

15.5. Az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat az intézőbizottság elnöke gyakorolja.

1 5.6. Az igazgató  önálló hatáskörben   képviseli a Társulatot harmadik személyek felé.

 

16.  A társulat munkaszervezete

16.1. A társulat - a küldöttgyűlés döntése szerint - a feladataival összefüggő beruházói-, ügyviteli - és vagyon-hasznosítási feladatok ellátására a feladatokhoz igazodó létszámú és szakmai összetételű munkaszervezetet hozhat létre, vagy ezen feladatok elvégzésével vállalkozót, illetve a feladatokra szakosodott szervezetet bízhat meg.

16.2. A munkaszervezet tagozódását és működési rendjét Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani.

 

17.  A társulat gazdálkodása, vagyona

17.1. A társulat a tagok társulati hozzájárulásából, az állam és az érintett települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából, egyéb támogatásokból, továbbá a vállalkozásból származó eredményéből végzi közcélú tevékenységét.

17.2. A normatív támogatás, a szerződésen alapuló állami és önkormányzati hozzájárulás, valamint a tagok hozzájárulása a társulat tulajdonába kerül.

17.3. A társulati művek  és tartozékaik fejlesztése a vízi létesítmény, illetve tartozék tulajdonosának vagyonát gyarapítják.

17.4.  A társulat a közfeladatainak megvalósítására középtávú terveket dolgoz ki, és ezek alapján készíti el az éves üzemterveket.

17.5.  A társulat gazdálkodási éve azonos a naptári évvel.

17.6. A társulat közfeladata ellátásához szükséges elkülönített vagyona és a vállalkozásaiból származó nyeresége a tagok között nem osztható fel. Elkülönített vagyon: a társulat nyilvántartásában kimutatott társulati művek, valamint a közfeladatok ellátásához a tárgyévben juttatott pénzeszköz, továbbá saját vagyonból a társulati művek értékének 8%-a;

17.7. A társulat a közfeladatok ellátásához szükséges elkülönített vagyonával gazdasági társaságot, közhasznú társaságot, alapítványt nem hozhat létre, gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget nem szerezhet, alapítvány részére pénzbeli vagy egyéb hozzájárulást nem teljesíthet. A közfeladat ellátásához szükséges elkülönített vagyon nem terhelhető meg, nem vonható végrehajtás alá, azt a társulat mértékének és értékének csökkenése nélkül használhatja. A tárgyévben a közfeladat ellátásához juttatott pénzeszközt közfeladatai ellátására fordítja.

17.8. A társulat elkülönített vagyonáról a küldöttgyűlés által jóváhagyott, tételes és évente aktualizált nyilvántartást köteles vezetni.

17.9. A társulat a tartozásaiért a közfeladat ellátásához szükséges elkülönített vagyonával nem felel, de küldöttgyűlési vagy intézőbizottsági határozattal az állami (önkormányzati) visszatérítendő támogatások, továbbá a közfeladat ellátását biztosító hitelek visszafizetésére az éves társulati hozzájárulás legfeljebb felét fedezetként felajánlhatja.

17.10. A tagok a társulat tartozásaiért nem felelnek. A társulat a tagjainál vagy harmadik személynél bekövetkezett vízkárokért csak akkor felel, ha a társulati közfeladatok elvégzéséhez bármely jogcímen kapott hozzájárulást nem a küldöttgyűlés vagy az intézőbizottság döntései szerint használja fel.

17.11.  A társulati művek körébe tartozó állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú vizekre és vízilétesítményekre vagyonkezelői, illetve használati (üzemeltetői) szerződést köt a tulajdonossal.

17.12. A tagok társulati hozzájárulása és a helyi önkormányzati támogatás a társulat tulajdonába kerül, mint társulati vagyon. Az EU-s és nemzeti támogatás is a társulat tulajdonába kerül, kivéve, ha jogszabály szerint arról más intézmény vagy szervezet  számol el.

17.13. Állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú vizeket és vízilétesítményeket csak akkor lehet a társulati művek körébe felvenni, ha az adott műre  már  megkötésre került a vagyonkezelői,  vagy  használati, illetve üzemeltetői szerződés, amelyben  rendelkezni kell többek között a tulajdonosi hozzájárulás jellegéről és  mértékéről.

17.14. A  társulati  jegyzett tőkéjét a társulat saját vagyona képezi.

17.15. A Társulat ezen alapszabálya a társulat szolgáltatása és a tagok társulati hozzájárulása befizetése tekintetében szerződésnek tekintendő.

17.16. A vízitársulat küldöttgyűlése által elfogadott és a tag által befizetett társulati hozzájárulás a közfeladatok teljesítésével nyújtott szolgáltatás ellenértéke, amelynek mértékét és befizetésének időpontját a küldöttgyűlés határozza meg. A tárgyévben be nem fizetett társulati  hozzájárulás pótlásáról vagy az éves terv módosításáról az intézőbizottság határoz.

17.17. A társulat szolgáltatásának tárgya: közcélú társulati tevékenység ellátása.

17.18. A társulat szolgáltatásának éves teljesítését a zárszámadó küldöttgyűlés igazolja az éves  beszámoló elfogadásával.

17.19.  A társulat az előteljesítés jogát tagjaival szemben fenntartja.

 

18.  Társulati hozzájárulás

18.1. A társulati hozzájárulás alap- és differenciált hozzájárulásból (a továbbiakban: hozzájárulás) áll. A hozzájárulás összegét a küldöttgyűlés  a tárgyévet követő évre  állapítja meg.

18.1.1 A Társulat felé  be nem jelentett, ill. egyéb úton fel nem tárt ingatlanok tekintetében a bejelentést, ill. felderítést megelőző öt évre visszamenő hatállyal lehet megállapítani a Társulati hozzájárulást.

 

18.2. Társulati alaphozzájárulás

18.2.1. Az esedékes társulati alaphozzájárulást úgy kell megállapítani, hogy az - figyelembe véve a társulati közfeladatokhoz rendelkezésre álló saját pénzügyi erőforrásokat, valamint az állami - és egyéb támogatásokat, továbbá a biztonságos működéshez, a  vízkárelhárításhoz szükséges tartalékokat, fedezze a társulat közfeladatainak költségeit és az éves működési kiadásokat.

18.2.2. A tag társulati alaphozzájárulásának  összegét  úgy kell kiszámítani, hogy a Társulat működési területén a tag  tagsági viszonyát  megalapozó összes ingatlan, vagy ingatlanrész hektárban   kifejezett területét  meg kell szorozni a küldöttgyűlés által a tárgyévre megállapított   társulati alaphozzájárulás  egy ha-ra megállapított összegével, figyelemmel  a küldöttgyűlés által megállapított    alap-hozzájárulást csökkentő tényezőkre.

18.2.3.  Ha a tag  tagsági viszonyát  megalapozó összes ingatlan, vagy ingatlanrész mértéke nem éri el az egy hektárt, a tagnak a társulati alaphozzájárulást nem  kell megfizetni.

18.2.4.  Ha a társulat működési területén lévő ingatlannak több tulajdonosa, illetve több tényleges használója van, akkor az alaphozzájárulás mértékét  mindegyik társulati tag terhére tulajdoni/használati arányuk szerint külön-külön kell megállapítani kivéve, ha az ingatlan valamelyik résztulajdonosa (illetve részbeni használója) az ingatlan egésze után megállapított alaphozzájárulás megfizetését írásban magára vállalta.

18.2.5. Az alaphozzájárulás évente esedékes  pénzben fizetendő összegét minden évben március 31. időpontig kell  megfizetni. Az intéző bizottság(igazgató) a tag írásban előterjesztett és méltányolható kérelmére  engedélyezheti, hogy a tag két- illetve  több részletben, legkésőbb december 31-ig fizesse meg a terhére megállapított alap-hozzájárulást.

18.2.6. Ha az alaphozzájárulás megfizetése a természetes személy tagot annak szociális körülményei, vagy egyéb ok miatt súlyosan hátrányos helyzetbe hoznák, akkor az alaphozzájárulás összegét a intézőbizottság  (igazgató)  a tag kérelmére  mérsékelheti, vagy megfizetését határozott időre felfüggesztheti.

18.2.9.  Az alaphozzájárulás  egysége az egy ha, amelynek  összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző naptári évre megállapított   közcélú érdekeltségi  hozzájárulás  minimum értékének a fele.  A belterületi földterületek összessége utáni hozzájárulás megfizetésének kötelezettje a települési önkormányzat.

 

18.2.10Az alap hozzájárulás mértéke

- erdő: alaphozzájárulás                                    ….50.. %-a.

-  rét: alaphozzájárulás                         .....75.. %-a.

- legelő: alaphozzájárulás                                 … 75...%-a.

- nádas: alaphozzájárulás                                 …. 50..%-a.

- halastó: alaphozzájárulás                               …  50  %-a.

- kijelölt vízjárta terület: alaphozzájárulás       .…50. %-a.

- szántó: alaphozzájárulás                                 ..   100. %-a.

- gyümölcsös: alaphozzájárulás             …  100..%-a.

- kertészet: alaphozzájárulás                   ….100 %-a.

- belterület: alaphozzájárulás                               …300  %-a

- egyéb: alaphozzájárulás                                 …..300 %-a.

 

 

 

18.3.  A differenciált hozzájárulás elvei, jellege, mértéke:

18.3. 1. A küldöttgyűlés külön határozatával

-        az ingatlan fekvése,

-        művelési ága,

-        használatának módja,

-        melioráltságának mértéke,

-        vízkárérzékenysége,

-        a védett érték,

-        a többlet fenntartási, beruházási, fejlesztési  igény, valamint

-        a létesítményekhez való rácsatlakozás alapján (öntöz- és szennyvíztelep) differenciált társulati hozzájárulást határozhat meg.

18.3.2. A differenciált hozzájárulás jellege szerint lehet egyszeri alkalomra szóló,  vagy évente  fizetendő.

18.3.3. A differenciált hozzájárulás mértékeit a küldöttgyűlés külön határozatokban állapítja meg.

18.4.  A hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás, amelyet a tag a költségei között számolhat el. A hozzájárulás mértékét, jellegét, a befizetés időpontját és az ellátandó éves közfeladatok körét a küldöttgyűlés állapítja meg, amelyet a tagok a közfeladatok elvégzését megelőzően kötelesek megfizetni. Alapos és valós indok alapján az intézőbizottság  a hozzájárulás mértékét csak abban az esetben mérsékelheti, illetve megfizetését meghatározott időre csak akkor függesztheti fel, ha ez nem veszélyezteti a közfeladatok ellátását. A hozzájárulást a tagok pénzben kötelesek teljesíteni. A társulat küldöttgyűlése által elfogadott hozzájárulás a közfeladatok teljesítésével nyújtott szolgáltatás megelőlegezett ellenértéke.

18.5. A hozzájárulással kapcsolatos küldöttgyűlési határozatról a tagot az intézőbizottság elnöke írásban értesíti. Az értesítésben meg kell jelölni

- a  fizetési kötelezettség jogalapját;

- a  küldöttgyűlési határozat számát;

- a társulati hozzájárulás alapjául szolgáló egységre eső hozzájárulás mértékét;

- a tag társulati hozzájárulás alapjául szolgáló egységeinek számát, mennyiségét;

- a hozzájárulás összegét;

- a befizetés módját;

- a befizetés határidejét;

- a befizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit;

-  a jogorvoslati lehetőséget.

18.6. A befizetett hozzájárulásról a társulat a befizetést követő hónap 10. napjáig számlát bocsát ki a tag részére.

 

18.7. Jogorvoslat: A társulat tagja a vele szemben megállapított hozzájárulás felülvizsgálatát a küldöttgyűlési határozatról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságtól kérheti.

 

18.8. Be nem fizetett társulati hozzájárulás

18.8.1. A késedelmes befizetés esetén a társulat 20% késedelmi pótlék felszámítására jogosult.

18.8.2.  A határidőre be nem fizetett társulati hozzájárulást és a megállapított késedelmi pótlékot az intézőbizottság elnökének megkeresésére az illetékes állami vagy helyi adóhatóság költségátalány megelőlegezése nélküli eljárásában, az adózás rendjéről szóló jogszabályok szerint a behajtás költségeivel növelten hajtja be, a befolyt összeget pedig a behajtási költségek levonása után negyedévenként a társulat számlájára utalja át.

 

18.8.3. A megkeresésben közölni kell a végrehajtáshoz szükséges alábbi adatokat:

- a tag nevét;

- lakóhelyét, székhelyét;

- a tag hozzájárulásának alapjául szolgáló egységeinek számát, mennyiségét;

- a hozzájárulás összegét, a követelést megalapozó küldöttgyűlési határozat számát és az abban foglalt határidőt;

- a természetes személy tag részére költségvetési támogatást folyósító és ismert szervezet nevét, címét.

18.8.4. A végrehajtási eljárás eredménytelensége esetén az adóhatóság a köztartozásról haladéktalanul tájékoztatja a tag részére költségvetési támogatást folyósító szervezetet.

 

19. Csatlakozás a Társulathoz

Csatlakozáskor a társulat működési területe azon területtel bővül, amelyen az érdekeltek több mint kétharmada az alakulás szabályai szerinti szándéknyilatkozatban nyilvánítja ki, hogy az adott társulat tagja kíván lenni. A csatlakozásról a társulat küldöttgyűlése az alapszabály egyidejű módosításával határoz. A működési terület kibővítésénél a területileg illetékes vízügyi igazgatási szervezet véleményét figyelembe kell venni.

 

20. Belépés a Társulatba

Amennyiben új ingatlantulajdonos természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek lépnek be a már működő társulatba, a társulat működési területe a belépő tagok által képviselt területtel bővül ki. A belépésről a társulat küldöttgyűlése az alapszabály egyidejű módosításával határoz.

 

21. A Társulat megszűnése jogutódlással

Kettő vagy több társulat egyesülésénél, valamint egy társulat két- vagy több társulatra történő szétválására a Vtv. 52.-59. §-aiban foglaltak szerint kell eljárni.

 

22. Kiválás a Társulatból

22.1. Kiválás esetében az a társulat, amelyből a kiválás történik, alapszabályának módosítását követően változatlan formában működik tovább, a kivált tagok részvételével és a társulati vagyon egy részének felhasználásával pedig új társulat vagy társulatok az alakulás szabályai szerint jönnek létre.

22.2.  Kiválásra sor kerülhet úgy is, hogy a társulattól megváló tagok a társulati vagyon egy részével más, már működő társulathoz, mint átvevő társulathoz csatlakoznak. A kiválásról szóló küldöttgyűlési határozat megalkotásában ilyenkor az átvevő társulat is részt vesz.

22.3. A társulatból kiválni szándékozó területrészen a társulati tagok több mint kétharmada javaslatára a kiválásról döntő küldöttgyűlés megtartása előtt a kiváló területrészre az alakulás szabályát kell megfelelően alkalmazni, a kiválást elhatározó területrész társulati tagjai többségének szándéknyilatkozatát a kiválásról döntő küldöttgyűlés megtartása előtt be kell szerezni az új társulat megalakulására vonatkozóan.

 

23. A társulat megszűnése jogutód nélkül

23.1. A társulat jogutód nélkül megszűnik, ha

- elhatározza a jogutód nélküli megszűnését (feloszlását);

- a társulatot a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;

- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;

- a cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését.

23.2. A társulat megszűnését követően az új társulat megalakulásig a társulat elkülönített vagyonát a vízgazdálkodásért felelős illetékes állami szervezet felelős őrzésbe veszi át és külön törvény szerint gondoskodik a társulati művek működtetéséről. Ez a szervezet a megszűnt társulat működési területén megalakuló új társulat(ok) részére az elkülönített vagyont térítésmentesen, területarányosan adja át a közfeladat ellátási kötelezettségével.

 

24. Az ügyvitel szabályai

24.1. A társulathoz beérkezett ügyiratokra tett intézkedések, valamint a társulat által kezdeményezett intézkedések aláírására (kiadmányozására) az elnök és az igazgató jogosult.

24.2. Pénzforgalommal kapcsolatos utalványozásokra az elnök és az igazgató önállóan, akadályoztatás esetén az intéző bizottság elnökhelyettese és az intéző bizottság  egy tagja együttesen jogosult.

24.3.  Olyan intézkedést, amely később a társulat feladataihoz szükséges pénzeszközökből  kifizetést tesz szükségessé, kizárólag az utalványozásra is jogosultak tehetnek.

24.4.  Bankszámláról történő kifizetéseknél, vagy átutalásoknál a banki előírások

24.5. A társulatnál a belső ellenőrzést az felügyelőbizottság, a vezetői ellenőrzést - a hatáskörüknek megfelelő munkamegosztással - az elnök és az igazgató látja el.

24.6. A társulat a tisztségviselőkről, a küldöttekről, valamint az érdekképviseleti szervbe megválasztott küldöttről, napra kész nyilvántartást vezet.

24.7. A tisztségviselők nyilvántartása tartalmazza a tisztségviselő megválasztásának idejét, a társulatnál  betöltött tisztségét, és a mandátuma lejáratának időpontját.

24.8. A küldöttekről  vezetett nyilvántartásnak a személyazonosságuk megállapításához szükséges adatokat, az általuk képviselt tagok létszámát és a társulati területet kell tartalmazni.

24.9. A társulat képviseletére, utalványozásra és banki intézkedésre jogosultakról képviseletei könyvet kell felfektetni.

24.10. A társulat a tagokról olyan kimutatást vezet, amely tartalmazza a társulat tagjainak nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a természetes személy tag születési évét, anyja nevét, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), jogviszonyának jellegét (tulajdonos vagy használó), tagsági jogviszonyát megalapozó ingatlan(ok)  jellemző  adatait.

24.11. A társulat ügyvitelének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni.

 

25. A Társulat felelőssége

28.1. A Társulat a tagjainál vagy harmadik személynél bekövetkezett vízkárokért csak akkor felel, ha a társulati és a közfeladatok elvégzéséhez bármely jogcímen kapott hozzájárulást nem a küldöttgyűlés vagy az intézőbizottság  döntései szerint használja fel.

28.2. Nem állapítható meg a társulat felelőssége azzal a taggal szemben, akinek társulati hozzájárulás megfizetése tekintetében hátraléka van.

 

26. Zárszámadás

26.1. A társulat a gazdálkodási év  lezárását követően - a vonatkozó pénzügyi és számviteli  előírások szerint  éves beszámolót készít.

26.2.  A felügyelőbizottság a zárszámadást köteles - szükség esetén szakértő igénybevételével - felülvizsgálni, és a felülvizsgálat megállapításairól a küldöttgyűlésnek jelentést készíteni.

26.3. A küldöttgyűlés a zárszámadást csak akkor veheti tárgyalás alá, ha már meghallgatta az felügyelőbizottság jelentését. Érvényesen csak akkor határozhat a zárszámadás elfogadása felől, ha az felügyelőbizottság erre nézve megfelelő ajánlást tett.

26.4. Az éves beszámolót a társulat Honlapján  közzéteszi.

 

27. Záró rendelkezések

 

27.1.  A társulat cégjegyzése

27.1.1. A társulat cégjegyzése akként történik, hogy társulat képviseletére a (2) bekezdésben meghatározott jogosultak a társulat géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott nevéhez saját aláírásukat csatolják.

27.1.2. Önálló cégjegyzési joga az elnöknek és az igazgatónak van.

27.2. A társulat intéző bizottságának elnöke  ezen Alapszabály módosítás  elfogadását követően 30 napon belül a …………………………… bíróságtól kéri a közhasznú szervezetekről  szóló  1997. évi CLVI.  törvény szerint a közhasznú /kiemelten közhasznú  szervezetként történő minősítését.

27.3. A társulat felett a törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el.

27.4. A társulat közfeladatainak ellátása feletti szakmai felügyeletet a mezőgazdasági vízgazdálkodásért felelős miniszter látja el.

 

27.5.Érdekképviseleti tagság

27.5.1. A Társulat tagja a   Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének.

27.5.2. A Szövetségben a társulatot az intéző bizottság elnöke vagy az általa megbízott személy és az igazgató  képviseli.

 

28. A módosításokkal egységbe foglalt  jelen Alapszabály a 2009. évi CXLIV. törvény 62. § (1) a) pontja szerint készült és a  Szentlőrinc térsége Vizitársulat..Társulat 2010.. május 20. napján megtartott küldöttgyűlése 11/2010 (2010.05.20)KGY számú határozatával fogadta el és 2010.05.20.-val lép hatályba.

 

29. Az Alapszabály mellékletei  a következők:

- 1. számú melléklet: Társulati működési területét  feltüntető helyszínrajz

- 2. számú melléklet: Tagnyilvántartás

- 3. számú melléklet: Küldöttgyűlés tagjainak nyilvántartása

 

Egységes szerkezetbe foglalás kelte: Szentlőrinc,2010. 05.20

 

Kijavítás kelte a Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság.

Cg.02-16-000026/70 számú végzése alapján: Szentlőrinc, 2010.10.11.

 

 

...................................................

IB. elnök

......................................................

jegyzőkönyvvezető


 


............................................................

hitelesítő

..................................................

hitelesítőEllenjegyzem Szentlőrincen  2010. 10. 11:

Az ellenjegyzés az alapszabály egészére vonatkozik.

 

Névnap

Ma 2020. június 02., kedd van.
Kármen és Anita napja van, holnap Klotild és Cecília napja lesz.

Események

június 2020
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5