TIRVízitársulatokTársulatok írtákSzentlőrinc Térsége Vízgazdálkodási Társulat2010. évi 2010.12.02 rendkívüli küldöttgyűlés jegyzőkönyv

2010. évi 2010.12.02 rendkívüli küldöttgyűlés jegyzőkönyv

 

2010.12.02. küldöttgyűlés

jegyzőkönyve

 

 

A Társulat Elnöke köszönti a megjelent küldötteket, a megjelent tisztségviselőket, a megjelent tagokat és megállapítja, hogy a meghívottak közül nem jelent meg a Baranya Megyei Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége.

megállapítja, hogy a küldöttgyűlés összehívása a társulat küldötteinek kézbesített szabályszerű a - 2009. évi CXLIV. törvény figyelembevételével, a vízitársulat alapszabályának 9.4 §-ban rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelő meghívó kiküldésével a küldöttek és a meghívottak kiértesítése megtörtént, ill.  az érintett  önkormányzatoknak megküldött meghívó hirdetőtáblán való kifüggesztésével, hirdetmény formájában a tagok részére közzétételre került.

a jelenléti ívek alapján megállapítja, hogy a küldöttgyűlésen megjelent küldöttek száma 12 fő, a küldöttek 17.201 ha területet képviselnek.

bejelenti, hogy az első 9 órára összehívott küldöttgyűlés nem volt határozatképes, a 9.30 órára összehívott küldöttgyűlés az Alapszabály rendelkezése szerint a megjelent küldöttek száma  és az általuk képviselt területre való tekintet nélkül határozatképes.

Kéri, hogy a megjelentek ne hagyják el a helyiséget a 9.30 órakor kezdődő újabb küldöttgyűlésig.

 

Görgényi Imre IB elnök a megismételt  küldöttgyűlést 9.3000 -kor megnyitja.

 

Javaslatot tesz -  1. a jegyzőkönyvvezető személyére Balázs Csabáné  társulati ügyviteli alkalmazott  személyében

2. Jegyzőkönyv hitelesítőknek: Czömpöly László és Dr. Karakán Béla küldött urak személyében,

Javaslatot nyílt szavazásra bocsátja, majd megállapítja, hogy a társulat küldöttei a javaslatot kézfelemeléssel egyhangúlag elfogadták.

 

12/2010(2010.12.02)Kgy. sz határozat

A küldöttgyűlés a küldöttgyűlés levezető elnöknek Görgényi Imre IB elnököt, jegyzőkönyv vezetőjének Balázs Csabáné ügyviteli alkalmazottat, hitelesítőknek pedig Czömpöly László és Dr. Karakán Béla   küldötteket  megválasztotta.

Mellette: 14 fő   19.981 ha                          Tartózkodott:   0     fő                   Ellene:  0   fő

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javasolja, hogy a meghirdetett napirendben a meghirdetett téma ismertetését, megtárgyalását követően hozzanak határozatot.

Ismerteti, hogy az Alapszabály 9.7. pontja szerint, ha a küldöttgyűlés másként nem határoz, akkor a határozatait nyílt szavazással és a megjelenteket megillető szavazatok egyszerű többségével hozza meg.

Felteszi a kérdést: Javasolja e valaki a titkos a szavazást, mert akkor ebben dönteni szükséges.

Megállapítja javaslat nem volt, ill. volt és szavazást kezdeményez.

 

 

13/2010(2010.12.02)Kgy. sz határozat

A küldöttgyűlés  döntött, hogy a napirend ügyében nem kerül sor titkos szavazásra.

 

Mellette :14  fő   19.981 ha                    Tartózkodott:    0    fő                   Ellene:  0   fő

 

1. napirend

 

Görgényi Imre IB elnök: A küldöttgyűlés meghívója mellékleteként kiküldésre került a Szentlőrinc Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társuláshoz tartozó önkormányzati tagjainknak a panaszát, az ügy előzményeit, a jogszabályi rendelkezéseket is ismertető előterjesztés.

Mielőtt a panaszt, kérelmet benyújtó önkormányzatokat, illetőleg a küldötteket,  a társulat tagjait az ügyben meghallgatná a küldöttgyűlés, felkérem, ill. átadom a szót, Erb Pálné igazgatónak, hogy ha szükséges, az írásbeli előterjesztést szóban egészítse ki.

 

Erb Pálné igazgató: A Társulat a panasszal ellentétben nem állapított meg érdekeltségi hozzájárulást. A 2009. évi CXLIV. Törvényt, a vizitársulatokról, az Országgyűlés 2009.dec.7.-én fogadta el, 2010 .01.02.-től hatályos. A törvény 47.§.(6) bekezdése szerint:” A belterületi földterületek összessége utáni hozzájárulás megfizetésének K Ö T E L E Z E T T J E a települési önkormányzat”.

A Társulat 2010. február végén, az éves hozzájárulás megállapítás kiértesítő levélben felhívta a figyelmet e jogszabályi változásra, úgy, hogy konkrétan megjelölte a belterület teljes egésze utáni fizetési kötelezettség a települési önkormányzatot terheli.

 

Az önkormányzatok részéről - az előterjesztésben is ismertetett bejelentési kötelezettségek- nem kerültek teljesítésre.

A társulat ezt követően, a földhivatali adatok hozzáférhetősége után, a területmódosításokat, előzetes egyeztetést biztosítva, kiközölte. A területnövekedésnek pénzügyi konzekvenciája lett.

A Társulat felé benyújtott kérelemmel, miszerint

„- az önkormányzatok nevén e jogcímen nyilvántartott tartozást töröljék,

- a hozzájárulást már befizető önkormányzatok részére pedig a Társulat utalja vissza az összeget.”, az alábbi jog,- ill. alapszabályi észrevétel van:

1.A terület megállapítása a már hivatkozott rendelet szerinti, az küldöttgyűlési döntéssel sem módosítható.

2.A társulati hozzájárulás megfizetésének mérséklésére a törvény, ill. az Alapszabály a következőképen rendelkezik:

CXLIV Törvény: 48 §. „Az intéző bizottság az alapszabályban meghatározott feltételek szerint a hozzájárulás mértékét csak abban az esetben mérsékelheti, ill. megfizetését meghatározott időre felfüggesztheti, ha ez nem veszélyezteti a közfeladatok ellátását.”

A Társulat Alapszabálya:

10.4.11. Alapos és valós ok alapján  a társulati hozzájárulást mérsékelheti, illetve megfizetését meghatározott időre felfüggesztheti, ha ez a Társulat közfeladatainak ellátását nem veszélyezteti.

Az Intéző Bizottság a kérelem elbírálása során a megfizetés mérséklésében 2010.11.15.-én nem, de a meghatározott időre történő felfüggesztésében döntött. A 2010..11.30. időpont megjelölése, többek között arra tekintettel történt, hogy a 2010.évi XC törvény 2011.január 1.-től módosította a 2009. évi CXLIV. törvényt, amely szerint nem fizetés esetén, a hozzájárulás adók módjára való behajtását 2011.január 1.-től már a Társulat nem kezdeményezheti.

A küldöttgyűlés dönthet a mérséklés ügyében, amennyiben az IB jogkörét magához vonja, vagy a döntést az IB hatáskörébe, az Alapszabály rendelkezése szerint, visszautalja.

Tájékoztatja továbbá a küldöttgyűlést, hogy a küldöttek személyesen gyakorolhatják küldötti jogaikat, tehát Mándy Lóránt és Vörös Tamás küldöttek képviseletében megjelentek nem szavazhatnak, tagi képviseletként tanácskozási joggal rendelkeznek.

 

Görgényi Imre IB elnök: Megköszöni a z előterjesztés szóbeli kiegészítését.

Az IB. tisztában van azzal, hogy az önkormányzatok bajban vannak. Ha a küldöttek a társulatra nézve kedvezőtlen döntést hoznak a hozzájárulás tekintetében, a Társulat jár rosszul.

Az IB elnök a. napirend felett a vitát megnyitja, a jelentkezéseknek megfelelően megadja a szót.

 

Szabó Mónika Csonkamindszent Község polgármestere: Kifogásolja, hogy az előterjesztési anyagot nem mindenki kapta meg.

 

Berki Gyula küldött: Úgy jöttünk ide, hogy olyan döntés kell, hogy a Vízitársulat létét ne veszélyeztessük. Törvény alapján lett megállapítva az önkormányzati terület, ennek következménye lett a hozzájárulás megemelkedése. Ha megszűnik a Társulat a vízügy átveszi a feladatokat, akkor jóval többet kell fizetni.

 

Kovács Győző Boda Község polgármestere: Korrektnek tartja a küldöttgyűlés összehívását. 19 önkormányzat képviselteti magát. Ott voltam az IB. ülésen is.

Az Alapszabály mellékletét, a taglistát nem akarták kiadni, úgy kellett külön kikérni és elmenni érte.

Az Alapszabályt mikor módosították? Az Alapszabályból nem derül ki mióta hatályos. Véleményünk szerint visszamenőleg nem lehet hozzájárulást megállapítani. Én mindennek utána jártam. Az önkormányzatok a költségvetésbe nem tudták ezt az összeget belekalkulálni. Szeretnénk megállapodni. Az IB. döntése korrekt. A küldöttgyűlés úgy döntsön, hogy a településen élő lakosságot is vegye figyelembe.

 

Görgényi Imre IB. elnök: Megköszöni a hozzászólásokat.

Szükséges elmondani, hogy a Társulat küldöttgyűlésein ez idáig a küldöttek kis létszámban képviselték az önkormányzatokat. Az IB. olyan döntést hozott, amely a terület vízgazdálkodását szem előtt tartotta. Az új törvény – amely a vízitársulatok jövőbeli tevékenységét is érinti -  még nem jelent meg.

 

Erb Pálné igazgató: Az Alapszabály 18. oldala tartalmazza, hogy az Alapszabály 2010. május 20.-án lépett hatályba. A napirendet  tartalmazó meghívót a küldöttgyűlést megelőző 8 nappal előbb kell a küldöttgyűlés tagjainak kiküldeni, valamint a meghívottaknak és azoknak is, akik kezdeményezték a küldöttgyűlés összehívását. Többi tag hirdetmény formájában kapa az értesítést a küldöttgyűlésről. Az Alapszabályt a Társulatnál meg lehet tekinteni, de a Cégbíróságon is. Kevesen, min. létszámmal dolgozunk a Társulatnál, iratkiadási szolgáltatást soron kívül sok esetben nem tudjuk biztosítani, a másolási költségek miatt sem tudjuk felvállalni, hogy mindenkinek kiadjuk az Alapszabályt. Az Alapszabály mellékletét a kérés utáni 1 nap eltéréssel kiadtuk. A Társulatnak operatív feladatai vannak, amit el kell végezni.

2010. december 08.-án konzultáció lesz Budapesten a közmunkások alkalmazása ügyében, pályázatot kell majd beadnunk, az önerő biztosítása várhatóan társulati feladat lesz.

 

Görgényi Imre IB. elnök: Három alkalmazott, nem teljes munkaidőben, van a Társulatnál Az IB. és EB. társadalmi funkcióban végzi a munkát.

Két javaslat van előttem a befizetés módosítását illetően. Az önkormányzatok egy része a területmódosítás miatti hozzájárulást befizette.

 

Budai Zsolt Bükkösd Község polgármestere: Köszönti a résztvevőket.

Nem akarjuk a Társulatot veszélybe hozni. Az idei évre a hozzájárulást egyszer már megfizettük. Ez a plusz befizetés lenne. Milyen felhasználása lehet? Ez kétszeres díjfizetés. 2010. januárjától pedig nem is tudni, hogy mi lesz a Társulatokkal.

 

Czömpöly László küldött: A Társulat a tervét elkészítette. A terv szerinti munkák jelentős része elvégzésre kerültek. A beruházáshoz hitelt vettünk fel.

 

Budai Zsolt Bükkösd Község polgármestere: Miért nem februárban lett kivetve ez a díj?

 

Görgényi Imre IB. elnök: Ha nincs pénz munkák maradnak el, ha viszont több a pénz plusz munkát tudunk végezni.

 

Erb Pálné igazgató: A terv készítésekor tudtuk, hogy a belterületek után fizetni kell. A hozzájárulás megállapításakor közöltük ki a vonatkozó jogszabályi rendelkezést, itt hívtuk fel a figyelmet, hogy az önkormányzatok fizetési kötelezettségét befolyásoló területnagyság alapjaiban módosult. Az önkormányzatoknak az Alapszabály szerint a területet be kellett volna jelenteniük.

Saját erő szükséges állami támogatás igénybevételéhez. A mai nap még nem tudjuk mi lesz a jövő évi terv. Belvíz viszont biztos, hogy lesz. Az információim szerint a Vizügyi Igazgatóság  a medreket nem veszi át a Társulattól, az állam viszont finanszírozni fogja a társulati hozzájárulások összegét, de erre vonatkozóan még részletes jogszabály nem jelent meg.. Ha van javaslat önkormányzati érdekeltségű meder rendezési munkáira, azt szívesen vennénk, mert a Társulat célja az, hogy a tagjainak érdekében tevékenykedjen. Ez esetben könnyebb lenne a testület munkája is, mert javaslat születne merre irányítsuk a jövő évben rendelkezésre álló pénzeket. A hozzájárulás tagi befizetéseinél 2,5 millió Ft hiányt tartunk nyilván. Ebben az összegben szerepelnek a korábbi hátralékos tagjaink is. A hozzájárulás be nem fizetése miatt előállt  fedezeti hiányra tekintettel az IB-nek döntenie kellett, hogy a tervben szereplő Szentkatalini-, Zóki árok Magyarteleki zsilip munkáit elhalasztja.

A mai döntéstől függ, hogy a Társulat mennyi pénzzel fog rendelkezni, így azt követően határozhat az IB. a felhasználásról.

 

Budai Zsolt Bükkösd Község polgármestere: Köszöni a választ, érti is. A Társulatnak sok tagja van, miért csak az önkormányzatok fizetnek. A többi tag is fizeti a plusz befizetést?

 

Görgényi Imre IB. elnök: A Társulat nyert mintegy 30 milliós EU-s pénzt, a munkák kifizetését meg kell előlegezni, ezért hitelt vettünk fel.

 

Nagy Gábor Zók Község polgármestere: A küldöttgyűlés csak májusban döntött. Mi is tervek alapján dolgozunk. Felelőtlen döntések vannak. Hallgassuk meg a társulati hozzájárulás módosítási javaslatokat.

 

Görgényi Imre IB. elnök: Visszautasítja, hogy a Társulat felelőtlenül döntött, a területmódosítás jogszabályi rendelkezésre történt.

 

Czömpöly László küldött: A területek nagyságát a Társulat 6 hónapig nem ismerte mivel nem történt bejelentés.

 

Toperczer Istvánné Szentkatalin Község polgármestere: Miért nem tudták előbb a területeket, csak májusban? Tudomásom szerint a földhivatal nem adott adatot a Társulatnak. Jó kapcsolatban vagyok az igazgató asszonnyal. Most hallom, hogy Szentkatalint kivették a tervből, miért nem előbb szólnak?

 

Erb Pálné igazgató: Július végén kaptuk meg a Társulat területét érintő bázist CD lemezeken a földhivataloktól. A belterületi adatra nem lett volna szükség, ha az önkormányzatok időben bejelentik a területeiket, ezt már januárban megtehették volna. Szentkatalini árok azért van felfüggesztve, mert nem folytak be a tagi pénzek. A Társulatnak a munkák ÁFA vonzatát is finanszírozni kell, amely átmeneti pénzhiányt okoz.

 

Kovács Győző Boda Község polgármestere: Az önkormányzatok nettó finanszírozásba vannak, mi bruttót fizetünk a Társulatnak. Nekünk kell a községek belterületi árkait rendbe tenni. Kérem az IB. elnöktől a módosító javaslatokat.

 

Görgényi Imre IB. elnök: A javaslatok a következők:

1.  Az önkormányzati hozzájárulás megfizetésnek összege a megállapítások szerinti marad.

2.  A terület növekedés miatt módosított hozzájárulás 50 %-al csökken és  akik fizettek, azoknak a Társulat visszautalja, akik nem, azoknak 2010. december 15.-ig 50 %-ot be kell fizetniük.

 

Kovács Győző Boda Község polgármestere: Mint a Szentlőrinci Kistérség megbízottja egyetértünk a kompromisszumos megoldással, de mi 30 % megfizetését javasoljuk.

 

Görgényi Imre IB. elnök: 30 % befizetés 50 % helyett? Meg kell tárgyaljuk a küldöttekkel ezt, pár perc türelmet kérek.

 

Czömpöly László küldött: A befizetés 50 %-al történő csökkentését fogadnánk el.

 

Budai Zsolt Bükkösd Község polgármestere: 50 % nem felel meg. Szeretnénk olyan megoldást, ami a Társulatnak és az önkormányzatoknak is jó legyen.

 

Görgényi Imre IB. elnök: Sajnos nem tudjuk még a Társulatok jövő évi sorsát.

 

Budai Zsolt Bükkösd Község polgármestere: Ez kiadás lesz az önkormányzatok részéről, plusz bevételből tudjuk csak behozni, esetleg adóemelésből.

 

Czömpöly László küldött: Más tagunk is jelentkezhet akkor, hogy neki is engedjük el.

 

Grim Ferenc Királyegyháza Község polgármestere: A belterületi árkokat mi tisztítjuk.

 

Erb Pálné igazgató: Az IB. hozott egy határozatot. Volt egy javaslat. Szavazni javasolt az IB. javaslatról. A hozzájárulás 50 % csökkentése azt eredményezi, hogy csak  2011. júniusig tud a Társulat működni. Úgy kell dönteniük a küldötteknek, hogy a feladatok elvégzése veszélyben van.

 

Budai Zsolt Bükkösd Község polgármestere: Ezzel a befizetéssel a jövő évet akarják finanszírozni?

 

Erb Pálné igazgató: A Társulat rendelkezésére álló pénzeszközök a feladatokhoz kötődnek, pld. a beruházáshoz a bankban fedezetként 1 millió forint lekötésre került, 2010. szeptember 30.-ig. Más társulatoknál már régóta így fizetik az önkormányzatok a társulati hozzájárulást.

 

Dr. Szász László Cserkút Község jegyzője: Kéri legyen benne a küldöttgyűlési határozatban, hogy azok az önkormányzatok, akik megfizették a hozzájárulást, visszakapják az 50 %-ot.

 

Erb Pálné igazgató: A szavazást megelőzően ismerteti a szavazásra vonatkozó Alapszabályi rendelkezéseket, az Alapszabály 9.7.3. pontja szerint.

Tekintettel  a két javaslatra jelzi, hogy amennyiben az IB. javaslat elfogadásra kerül, az a 70 %-os mérséklési javaslat kérdésében is döntést jelent, nem szükséges a 70 % engedmény szavaztatása.

 

Görgényi Imre IB elnök: Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy az IB a küldöttgyűlést előkészítendően megvizsgálta a kérdéses belterületek utáni hozzájárulás mérséklésének lehetőségét, a Társulat működtetése, a mérséklésnek a Társulat közcélú tevékenysége ellátására gyakorolt hatás, veszélyeztetés figyelembevételével, és az alábbi döntést hozta (2010.11.23.-án):

Az IB javasolja a küldöttgyűlésnek, hogy az önkormányzatok által  a nem önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok után fizetendő hozzájárulás mértékét, minden önkormányzat tekintetében, 50%.-al mérsékelje. A mérsékelt hozzájárulást 2010. december 15-.ig beérkezően a Társulat egyszámlájára meg kell fizetni. Azzal az önkormányzati taggal szemben, amely fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az adók módjára történő behajtást kell a Társulatnak kezdeményeznie. Azon önkormányzatok amelyek a hozzájárulást már megfizették, a hozzájárulás nettó értékét  a fenti időpontig, az áfa költségét, a módosítandó számlák, a jogszabályi lehetőségek, valamint az adóhatósági visszatérítések figyelembevételével, a társulati számlára való visszautalási időpontot követő 8 napon belül kell az önkormányzatok részére átutalni.

 

A vita után a napirendet bezárja, majd ismerteti a napirendre vonatkozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsájtja azt.

14 /2010(2010.12.02)Kgy. sz határozat

A küldöttgyűlés az Intéző Bizottság 27/2010.11.23. határozatát, miszerint az önkormányzatok a nem önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok után fizetendő hozzájárulás mértékét minden önkormányzat tekintetében 50%.-al mérsékli, megerősíti. A mérsékelt hozzájárulást 2010.dec.15.ig beérkezően a Társulat egyszámlájára meg kell fizetni. Azzal az önkormányzati taggal szemben, amely fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az adók módjára történő behajtást kell a Társulatnak kezdeményeznie. Azon önkormányzatok amelyek a hozzájárulást már megfizették, a hozzájárulás nettó értékét  a fenti időpontig, az áfa költségét, a módosítandó számlák, a jogszabályi lehetőségek, valamint az adóhatósági visszatérítések figyelembevételével, a társulati számlára való visszautalási időpontot követő 8 napon belül kell az önkormányzatok részére átutalni.

Végrehajtásért felelős: A társulat igazgatója

Mellette:  8 fő, 16.859 ha, 84 %  Tartózkodott: 1 fő, 613 ha, 3 %    Ellene: 5 fő, 2509 ha, 13 %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Görgényi Imre IB. elnök: Megállapítja, hogy a szavazatok szerint a küldöttgyűlés a megváltozott nagyságú, belterületek utáni hozzájárulás megfizetését 50 %-ban mérsékelte. Megkérdezte ezzel a döntéssel kapcsolatban van-e észrevétel? Észrevétel nem volt.

Ezt követően hozzászólásra jelentkezetteknek megadja a szót.

Kovács Győző Boda Község polgármestere. Írásbeli értesítést kérnek az önkormányzatok.

Megkérdezi Erb Pálné igazgatót kinek az érdekeit képviseli?

 

Erb Pálné igazgató: Igazgatom a Társulatot, a jogszerűséget képviselem.

 

Görgényi Imre IB. elnök: Ismerteti a küldöttgyűléssel, hogy Bíró család nagy területen gazdálkodik. Ha az árkot nem hozza rendbe a Társulat, az esőzésekkor még több kár lett volna.

 

Grim Ferenc Királyegyháza Község polgármestere: Kakasdi árkot ha nem csinálják meg, akkor Királyegyházát elönti a víz.

 

Görgényi Imre IB. elnök: Felolvassa a szavazatok részleteit:

 

50 % befizetéssel egyetért: 1.: Szabó László, 17.: Bíró Imre, 19.: Hohn Miklós, 25.: Dr. Bárány Sándor, 14.: Arató József, 15.: Berki Gyula, 5.: Czömpöly László, 6.: Görgényi Imre küldött, amely: 16859 ha, 84 %.

 

Ellenszavazat: 12.: Dr. Karakán Béla, 7.: Budai Zsolt, 11.: Grim Ferenc, 8.: Wágner Antal, 10.: Sándor Tibor küldött, amely: 2509 ha, 13 %.

 

Tartózkodás: 9.: Vér József küldött, amely: 613 ha, 3 %.

 

Kovács Győző Boda Község polgármestere: Megnézik azt az árkot, amelyiket kérem?

 

Berki Gyula IB. tag: Sok gazdálkodóval találkozok, beszélek is velük. Mindenkinek elmondom, hogy jöjjenek el Szentlőrinc térségébe. Ha az árkok rendezettsége nem ilyen állapotban lenne, akkor gondok is jelentkeznének. Javasolni fogom, hogy az IB. ülésekre önkormányzati képviselőket is hívjunk meg, hogy a döntésben segítsenek, melyik árok kerüljön tisztításra.

 

Görgényi Imre IB. elnök: Egyetért a javaslattal.

 

Tajti Zoltán Pellérd Község polgármestere: Miért csak most vonják be az önkormányzatokat?

 

Görgényi Imre IB. elnök: A meghívások ellenére az önkormányzatok nem jelentek meg a küldöttgyűléseken.

 

Tajti Zoltán Pellérd Község polgármestere: Először vagyok itt. Ez az ülésvezetés megdöbbentő volt, és a panaszok is. Számomra hihetetlen ez az egész történet. Nem csodálkozom, hogy nem szoktak eljönni. Javaslom, hogy legközelebb egy tisztújítás nagyon ráférne erre a vezetésre. Postaköltség nem lehet kifogás. Keseregve fogok haza menni, amatőr produkció a mai ülés. Elnézést a kritizálásért. Magánvéleményt osztottam meg Önökkel.

 

Görgényi Imre IB. elnök:  Ha tisztújítás lesz, szerepet kell vállalni benne.

 

Erb Pálné igazgató: Tájékoztatásul jelzi, hogy a Társulat Pellérd térségében évente rendbe teszi az un. Pellérdi árkot. A Társulat az önkormányzatok részére a szükséges tájékoztatást, szakmai segítségnyújtást megadja.

 

2. Napirend: Egyebek

 

Görgényi Imre IB elnök felkéri Erb Pálné igazgatót, hogy a napirend keretében tervezett ismertetést, tájékoztatást adja meg.

 

Erb Pálné igazgató: Tájékoztatást ad a január 1.-től életbe lépő, 2009. évi törvényi rendelkezésekről, ill. módosulásokról, különös tekintettel az 1995.évi LVII. törvény 7§.(3) bekezdésre, miszerint:”(3) A helyi önkormányzat tulajdonában lévő vizekről és a vizilétesítményekről a 9-10. §-okban és a 13.§.-ban foglaltakra figyelemmel a központi és az önkormányzati költségvetésben meghatározott pénzeszközök felhasználásával, illetve a külön törvényben szabályozott vizitársulat útján lehet gondoskodni.”

 

A törvény 8. § (2) bek.”A ter. közcélú vizimunkák költségeit társulat esetén  a tagok külön törvény szerint, vizitársulat hiányában az érdekeltek érdekeltségük arányában kötelesek viselni.

A közcélú érdekeltségi hozzájárulás hektáronként fizetendő mértékét a vízügyi igazgatásért felelős miniszter évente rendeletben állapítja meg.”

 

A Társulat alakulásakor meghatározott létesítmények egy részét a Társulat nem vette végleges kezelésbe. A létesítmények önkormányzati tulajdonú mederszakaszok, az egységes kezelés vízgazdálkodási szempontból kívánatos.

 

A jelenleg kezelt és a kezelendő szakaszok tekintetében megállapodást szükséges kötnünk. A mintegy 100-110 km szakasz kezeletlen, ősállapotú általában.

A Társulat az ügyben egyedi megkeresésekkel fog élni, feltüntetve a vízfolyások rendelkezésre álló vízügyi, földhivatali adatait.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Balázs Csabáné sk.

jegyzőkönyvvezető

 

 

 

Czömpöly László sk.                                                                   Dr. Karakán Béla sk.

jegyzőkönyv hitelesítő                                                                jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Névnap

Ma 2020. július 04., szombat van.
Ulrik napja van, holnap Emese és Sarolta napja lesz.

Események

július 2020
H K SZ CS P SZ V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2