Jegyzőkönyv 2011.03.11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

amely felvételre került, 2011. március 11-én 11:00 órakor a Balaton-nagyberek Vizitársulat, 8646 Balatonfenyves, Nimród u. 4. szám alatt megtartott küldöttgyűlésén

Jelen vannak: A küldöttek a jelenléti ív szerint

Az intéző bizottság tagjai

A felügyelő bizottság elnöke

 

Csató András az intéző bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és a küldöttgyűlést megnyitja. Az időközben elkészült jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a küldöttek több mint fele megjelent és a megjelent küldöttek a társulat működési területének több mint felét képviselik, így a küldöttgyűlés határozatképes.

 

Csató András az intéző bizottság elnöke javaslatára küldöttgyűlés egyhangú szavazással Völler Zoltán urat a társulat igazgatóját választja meg a küldöttgyűlés levezető elnökének.

 

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke az küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Varnyú Viktor urat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Csató András és Oliver Hahnenkamm urakat javasolja. A javaslatot a küldöttgyűlés egyhangú igen határozattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

 

1/2011.(03.11.) sz. határozat

„A küldöttek a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Varnyú Viktor urat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Csató András és Oliver Hahnenkamm küldött urakat választják meg.”

 

Völler Zoltán megállapítja, hogy a küldöttgyűlés összehívása a jogszabályok és az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően történt, tekintettel arra, hogy az intéző bizottság a küldöttgyűlés időpontját 8 nappal megelőzően megküldte a meghívót a küldöttgyűlés tagjainak, a területileg illetékes mezőgazdasági és vízügyi igazgatási szervezetnek, a társulatok érdekképviseleti szervezetének és egyúttal közzétette a meghívót a területileg illetékes települési önkormányzatok hirdetőtábláján.

 

Völler Zoltán javasolja, hogy a küldöttgyűlés a meghívóban feltüntetett 2. napirendi pont (Előterjesztés a Társulati Alapszabály módosítására a közhasznúság
megítélésének a figyelembe vételével) megtárgyalását mellőzze, tekintettel arra, hogy a meghívó kiküldése és a küldöttgyűlés időpontja között bekövetkezett változásokra tekintettel szükségtelen.

2/2011.(03.11.) sz. határozat

„A küldöttgyűlés elhatározza, hogy a meghívóban feltüntett 2. napirendi pont megtárgyalását (Előterjesztés a Társulati Alapszabály módosítására a közhasznúság
megítélésének a figyelembe vételével) mellőzi.”

 

 

Ezt követően kerül sor a meghívóban feltüntetett első napirendi pont tárgyalására.

 

1. Napirendi pont: Társulati Alapszabály módosítása a jogszabályi változások miatt

 

Dr. Varnyú Viktor előadja, hogy a 2009. évi CXLIV. törvény 2011. január 1-jén hatályba lépett módosítására tekintettel szükséges a társulat alapszabályának módosítása, mivel az jelenleg nem felel meg a társulati törvény előírásainak. A társulati törvény alapján 2011. január 1-jétől érdekeltségi hozzájárulás kivetésére már nincs lehetőség ezért a társulat alapszabályából törölni kell az érdekeltségi hozzájárulás kivetésére vonatkozó rendelkezéseket.

 

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 10/10 arányú igen szavazata és a küldöttek által képviselet terület aránya szerint számított 5702/5702 arányú igen szavazata mellett meghozta az alábbi határozatokat:

3/2011.(03.11.) sz. határozat

A küldöttgyűlés a 2009. évi CXLIV. törvény 2011. január 1-jén hatályba lépett módosítására tekintettel a társulat alapszabályát a társulati törvény mai napon hatályos előírásainak megfelelően módosítja és a külön íven megszövegezett, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadja el.”

2. Napirendi pont: Beszámoló a 2010. évi feladatterv végrehajtásáról.

 

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel az intéző bizottság előterjesztését, amelyet a küldöttetek részletesen megvitatnak.

 

Az FB Elnöke előadja, hogy a beszámolót az FB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.

 

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 10/10 arányú igen szavazata és a küldöttek által képviselet terület aránya szerint számított 5702/5702 arányú igen szavazata mellett meghozta az alábbi határozatokat:

4/2011.(03.11.) sz. határozat

„A küldöttgyűlés az időjárási viszonyokra tekintettel tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a 7/2010.(10.20) KGy. számú határozatával jóváhagyott feladattervből 2010.12.31-ig nem valósult meg 14.200 fm egyoldali mederszakasz kaszálása, míg egyúttal  6.221.080 m3-el több belvíz átemelésre került sor.

Felkéri a küldöttgyűlés az Intéző Bizottság Elnökét és az ügyvezetést, hogy az elmaradt munkák elvégzésének a 2011 évi feladattervben biztosítson prioritást!

Felhatalmazza a küldöttgyűlés az Intéző Bizottság Elnökét és az ügyvezetőt, hogy az ehhez szükséges megállapodásokat kösse meg.”

3. Napirendi pont: A 2010. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámoló megtárgyalása és elfogadása

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel az intéző bizottság előterjesztését, amelyet a küldöttetek részletesen megvitatnak.

 

Az FB elnöke előadja, hogy a mérlegbeszámolót az FB megvitatta, és elfogadásra javasolja.

 

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 10/10 arányú igen szavazata és a küldöttek által képviselet terület aránya szerint számított 5702/5702 arányú igen szavazata mellett meghozta az alábbi határozatokat:

5/2011.(03.11.) sz. határozat

„A küldöttgyűlés az intéző bizottság beszámolóját a 2010-es üzleti évről elfogadja.”

6/2011.(03.11.) sz. határozat

„A küldöttgyűlés a felügyelő bizottság beszámolóját a 2010-es üzleti évről elfogadja.”

7/2011.(03.11.) sz. határozat

„A küldöttgyűlés a Társulat 2010. évi beszámolóját 61.250 eFt mérleg főösszeggel, eredménykimutatását pedig (-) 1.099 eFt adózás utáni eredménnyel elfogadja.”

8/2011.(03.11.) sz. határozat

„A küldöttgyűlés a Társulat a 2010. évi adózás utáni eredményét eredménytartalékba helyezi (elhatárolja a veszteséget).”

4. Napirendi pont: Beszámoló a 2011. évi feladatok szóba jöhető forrásairól

Völler Zoltán előadja, hogy a társulat 2011. évi működése az alábbi forrásokból finanszírozható:

a) állami támogatás: a Magyar Állam bruttó 15.024.000,-Ft támogatást biztosít a 2010. évben meder és gát kaszálás céljából a Társulatnak. Az Intéző bizottság javasolja, hogy a küldöttgyűlés hagyja jóvá az állami támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási szerződés aláírását.

 

Völler Zoltán elmondja továbbá, hogy a társulat az illatékes minisztérium tájékoztatása alapján nem jogosult belvíz átemelési támogatásra.

b) tagok önkéntes befizetései: e körben reálisan csak a Hubertus Bt. tag esetleges önkéntes befizetéseivel lehet számolni, tekintettel arra, hogy a társulat többi tagjának nem áll érdekében finanszírozást biztosítani a társulat működéséhez, így a többi tag által történő önkéntes befizetéssel jelenleg nem lehet kalkulálni.

c) polgár jogi szerződések alapján szerzett támogatás: A társulat a hatályos vízjogi engedélye alapján 11,5 m3/s vízmennyiség befogadására köteles, amelyből 5,5 m3/s vízmennyiség a szomszédos lengyeltóti társulat területéről érkezik a társulat területére. A vízjogi engedély lehetővé teszi, hogy a társulat külvizek befogadása esetén az érintettektől költségtérítést kérjen. A társulat a térítés iránti igényét bejelentette a Lengyeltóti Vízitársulatnak, azzal, hogy amennyiben a Magyar Állam nem biztosít kellő forrást a szivattyúzás elvégzésére, úgy a társulat él a vízjogi engedélyben biztosított jogával és érvényesíti az igényét a Lengyeltóti Vízitársulattal szemben. A térítési igény cc. 25.000.000,-Ft/év.

d) vállalkozói tevékenység: A társulat áfa alanynak minősül, így jogosult áfás számla kiállítására. Ezen tényre tekintettel a társulat vállalkozói tevékenységének végzése fedezetet biztosíthat a 2011. évi feladatok elvégzéséhez.

 

Csató András az intéző bizottság elnöke javasolja, hogy a társulat vizsgáltassa meg pénzügyi és számviteli szakértőkkel, hogy a vállalkozási tevékenység végzése által biztosítható-e forrás a társulat tevékenységének finanszírozásához.

 

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 10/10 arányú igen szavazata és a küldöttek által képviselet terület aránya szerint számított 5702/5702 arányú igen szavazata mellett meghozta az alábbi határozatokat:

 

9/2011.(03.11.) sz. határozat

A küldöttgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2011. évi feladatok finanszírozása az alábbi forrásokból történhet:

a) állami támogatás

b) tagok önkéntes befizetései

c) polgár jogi szerződések alapján szerzett támogatás

d) vállalkozói tevékenység.

A küldöttgyűlés kéri az intéző bizottságot és a társulat igazgatóságát, hogy a meglévő jogviszonyokra tekintettel készítse el a (c) polgár jogi szerződések alapján szerezhető támogatás igénybevételéhez szükséges szereződés tervezetét.”

10/2011.(03.11.) sz. határozat

„A küldöttgyűlés jóváhagyja a bruttó 15.024.000,-Ft összegű állami támogatás igénybevételét és felhatalmazza az intéző bizottság elnökét és/vagy az ügyvezetést a támogatási szerződés aláírására.”

5. Napirendi pont: Előterjesztés a 2011 évi feladatterv megtárgyalására és elfogadására.

 

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel az intéző bizottság előterjesztését.

 

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 10/10 arányú igen szavazata és a küldöttek által képviselet terület aránya szerint számított 5702/5702 arányú igen szavazata mellett meghozta az alábbi határozatokat:

11/2011.(03.11.) sz. határozat

1.

A küldöttgyűlés a közfeladatok ellátására, az előterjesztett

- 57 430 m mederkaszálást 28.717 eFt + ÁFA költség előirányzattal, -részben az állami normatív támogatás,- részben a vállalkozói tevékenység terhére, - továbbá

-  25 millió m3 belvíz átemelést 45.000 eFt + ÁFA költség előirányzattal teljes egészében a vállalkozói tevékenység terhére,- továbbá

- Nekota átereszének helyreállítását 5.000 eFt + ÁFA költség előirányzattal az állami támogatás terhére –

a 2011. évi feladattervet jóváhagyja.

A küldöttgyűlés felkéri a társulat intéző bizottságát és az igazgatót arra, hogy a Nekota láp átereszének helyreállítás ügyében tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a helyreállítás állami forrásból finanszírozható legyen. Amennyiben 2011. árpilis 11-ig nem sikerül az állami forrás igénybevétele, úgy a Hubertus Bt. tagtól vegyen igénybe a munkálatok elvégzése érdekében forrást, és a tervezett műszaki megoldást jóváhagyás érdekében terjessze a felügyelő bizottság elé.”

2.

A küldöttgyűlés a 2011. évi feladatterv teljesítésének 78.717 eFt + ÁFA összegű költség előirányzatát  jóváhagyja azzal, hogy azt

a) állami támogatás

b) tagok önkéntes befizetései

c) polgár jogi szerződések alapján szerzett támogatás

d) vállalkozói tevékenységből származó eredmény

fentiekben részletezett felhasználásával kell biztosítani.

3.

Egyúttal felkéri a Küldöttgyűlés az Intéző Bizottság Elnökét és az ügyvezetőt arra, hogy a fenti forrásokból törekedjenek olyan összegű fedezet biztosítására, amivel a 223 km csatorna hálózat legalább 1/3-nak a mederkaszálására 2011-évben sor kerülhessen.

Ennek biztosítása esetén a most jóváhagyásra kerülő 57 430 m csatorna karbantartáson, -  és 78.717 eFt + ÁFA pénzügyi ráfordításon felüli karbantartásokra, és azok fedezetének felhasználása készítsen előterjesztést a küldöttgyűlés részére, és hívják azt össze a 4. pontban foglaltak figyelembe vételével!

4.

a.) Felhatalmazza a küldöttgyűlés az Intéző bizottság elnökét és az ügyvezetőt, hogy amennyiben a 3. pontban foglaltak alapján a 2.ponban rögzített előirányzatokhoz képest azokat (+;-) 25 %-ban  meg nem haladó, vagy azt el nem érő összegű  forráshoz jut, úgy az 1. pontban rögzített műszaki előirányzatok teljesítését küldöttgyűlési határozat nélkül is megemelheti, - illetve lecsökkentheti.

b.) Növelése esetén a gyűjtő csatornák keresztirányú  szívóárkainak ( D. típusú csatornák) a gát és meder kaszálási munkáit kell beütemezni  a fontossági sorrend szakmai megalapozottsága alapján.

c.) Csökkentésének szükségessége esetén a forrás csökkenés mértékének megfelelően a

- Jankovics csatorna,

-Széchenyi csatorna,

-Medvagya csatorna

autópályától délre eső szakaszainak karbantartás elmaradása a sorrend.

d.) Ezen felhatalmazás csak az így elrendelhető többlet munkák változatlan egységáron történő vállalkozásba adása esetén  érvényes, a küldöttgyűlés soron következő ülésén beszámolási kötelezettség mellett.

e.) 25 %-ot meghaladó többlet forrás vagy forrás hiány  esetén a feladatterv módosítására (bővítésére vagy szűkítésére)  küldöttgyűlést kell összehívni!

6. Napirendi pont: Előterjesztés a 2011 évi pályázati lehetőségekről, és döntés azok igénybe vételéről.

 

Völler Zoltán előadja, hogy a 2011. évben összesen 735.000,-EUR összegű támogatás igénybevételére lehet pályázatot benyújtani összesen 3 témakörben:

a) mederkotrás,

b) telepített szivattyú beszerzése és szivattyútelep létesítése,

c) mobil szivattyú beszerzése és annak telepítése

 

Az állami támogatás összegének figyelembevételével a társulat több pályázaton is részt vehet eredményesen, melyek együttes összege nem haladhatja meg a 735 000 EUR-t.

 

A küldöttgyűlés ezt követően részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 10/10 arányú igen szavazata és a küldöttek által képviselet terület aránya szerint számított 5702/5702 arányú igen szavazata mellett meghozta az alábbi határozatokat:

12/2011.(03.11.) sz. határozat

A küldöttgyűlés felhatalmazza az intéző bizottságot és az igazgatót arra, hogy az összesen 735.000,-EUR összegű, pályázaton elnyerhető állami támogatás igénybevétele érdekében az alábbi sorrendben próbáljon meg a pályázatokon indulni:

a) elsősorban a telepített szivattyú beszerzését támogató pályázat

b) az a) pontban meghatározott pályázat sikertelensége vagy benyújtásának ellehetetlenülése esetén: mobil szivattyú beszerzését és telepítését támogató pályázat, a keretösszeg határáig kiegészítve mederkotrási pályázattal.

c) az a) és b) pontban meghatározott pályázatok sikertelensége vagy benyújtásának ellehetetlenülése esetén: a teljes keretösszeg erejéig mederkotrást támogató pályázat.”

7. Napirendi pont: Egyebek.

Völler Zoltán úr ezt követően kérdést intéz az jelenlévőkhöz, hogy van e kérdésük, egyéb észrevételük. Egyéb észrevétel és kérdés nem lévén a küldöttgyűlést bezárja.

 

K.m.f.

Csató András                                                    Oliver Hahnenkamm

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                 jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Dr. Varnyú Viktor

jegyzőkönyvvezető

 

Névnap

Ma 2021. december 03., péntek van.
Ferenc napja van, holnap Borbála és Barbara napja lesz.

Események

december 2021
H K SZ CS P SZ V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2