TIRVízitársulatokTársulatok írtákGalgamenti Vízgazdálkodási TársulatGalgamenti Beruházó-Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat alapszabálya

Galgamenti Beruházó-Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat alapszabálya

 

 

 

Galgamenti  Beruházó-Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat

alapszabály

 egységes szerkezetben


 figyelemmel a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 

 2011. január 1-től és 2011. március 31-től hatályos módosításokra

A többször módosított 2009. évi  CXLIV. törvény 2011. május 25-től  hatályos   rendelkezései  szerint  módosított alapszabályt a Galgamenti Beruházó-Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlése 2/2011. számú határozatával elfogadja. 

1.       A társulat elnevezése és székhelye  

1. 1.    A társulat elnevezése:     Galgamenti Beruházó-Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat

1.2.    Rövidített elnevezése:     Galgamenti Vízgazdálkodási Társulat

1.3.     A társulat székhelye:       2170  Aszód  Pesti u. 27. 

1.4.     A társulat megalakulásának időpontja:     1967. május 17.

1.5.     A társulat szervezeti formája:                  vízitársulat, jogi személyiséggel rendelkező

                                                                       gazdálkodó szervezet

2.       A társulat célja

2.1.     A  Galgamenti Beruházó-Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat (továbbiakban: társulat) alapvető célja, hogy tagjai érdekében működési területén a többször módosított 2009. évi CLVIV. törvényben és a jelen alapszabályban meghatározott közfeladatait ellássa.

3.       A társulat működési területe

 

3.1.    A társulat működési területe az alapszabály 1. számú mellékletében feltüntetett társulati művek vízgyűjtő területe által befoglalt terület az alábbiak szerint:

 

Részvízgyűjtő neve

Érintett települések

Terület  (ha)

Északi vízgyűjtő

Becske, Bercel, Galgaguta, Keszeg, Legénd, Nézsa, Nógrádkövesd,  Nógrádsáp,  Ősagárd,  Szécsénke

17.427

Középső vízgyűjtő

Acsa, Csővár, Erdőkertes, Galgagyörk, Galgamácsa, Kisnémedi, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Vácegres, Váckisújfalu

16.454

Déli vízgyűjtő

Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura

14.571

 

3.2.     A működési terület nagysága:  48.452  ha

3.3.     A működési terület természetbeli határai:

          Északon:          Ipolymenti Vízgazdálkodási- és Talajvédelmi Társulat      Rétság

          Keleten:           Zagyvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat                         Pásztó

          Nyugaton:        Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat               Göd

          Délen:              Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat                           Nagykáta

3.4.     A küldöttek száma:    47 fő

4.       A társulat feladatai és tevékenységi köre

 

4.1.     A társulat közfeladatként a működési területén lévő társulati műveken az 1995. évi LVII. törvény szerinti  állami és önkormányzati közfeladatok átvállalásával az ár és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó területi vízrendezési, vízkárelhárítási, és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokat lát el, közcélú vízilétesítményeket hoz létre, karbantartási és üzemeltetési feladatokat lát el. Működési területén közfeladatként környezetvédelmi, természetvédelmi, táblán, illetve üzemen belüli meliorációs és mezőgazdasági vízszolgáltatási feladatokat végezhet.

4.2.     A társulat alapszabályban meghatározott közfeladatait elősegítő, azokat nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységet is folytathat.

4.3.     A társulat csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

4.4.     A társulat fő tevékenysége:                   Vízi létesítmény építése

          A társulat egyéb tevékenységi köre:      Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Hulladék újrahasznosítása

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

Lakó- és nem lakóépület építése

Híd, alagút építése

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Egyéb m.n.s. építés

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Immateriális javak kölcsönzése

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

5.       A tagsági viszony

 

5.1.     A társulat tagja a működési területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant a tulajdonos által feljogosított használó természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet.

5.2.     A települési önkormányzatok a település teljes belterületével tagjai a társulatnak.

5.3.     A tag társulati tagsága megszűnik, ha

                    a)   a természetes személy meghal,

                    b)   a jogi személy tag jogutód nélkül megszűnik,

                    c)   tagsági viszonya alapjául szolgáló ingatlantulajdon vagy használat megszűnik,

                    d)  a társulat jogutód nélkül megszűnik.

5.4.     A társulat jogutódlással történő megszűnése esetén a tag a jogutód társulat tagjává válik.

6.       A tagok jogai és kötelességei

 

6.1.     A társulat tagjának joga, hogy

6.1.1.      az alapszabályában meghatározott módon küldöttet válasszon;

6.1.2.      küldöttje útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában, a  határozatok meghozatalában;

6.1..3.     a társulatban személyesen - ha kizáró ok, illetőleg összeférhetetlenség nem áll fenn - jelen alapszabályban meghatározottak szerint tisztséget viseljen;

6.1.4.      a tisztségviselőktől, küldöttjétől a társulatot vagy a saját érdekeltségét, egyéb jogait vagy kötelezettségeit érintő ügyben felvilágosítást kérjen;

6.1.5.      a társulat szervei által a tagsági jogviszonyával kapcsolatban hozott és jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozat felülvizsgálatát a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kérje a bíróságtól; 

6.1.6.      rendkívüli küldöttgyűlés összehívását indítványozza;

6.1.7.      a társulat működésével kapcsolatos észrevételeit a küldöttgyűlésnek vagy az intéző-bizottságnak, vagy az ellenőrzőbizottságnak jelezni, és annak elintézéséről tájékoztatást kérni;

6.2.      A tagok kötelességei

A társulat tagjának kötelezettsége, hogy

6.2.1.      személyesen vegyen részt a társulat minden olyan szervének tevékenységében, amelybe választották és azt elvállalta;

6.2.2.      megtartsa az alapszabály előírásait, valamint a küldöttgyűlés reá nézve kötelező határozatait;

6.2.3.      a küldöttgyűlés által megállapított egyéb támogatásokat határidőre megfizesse;

6.2.4.      a határidőre meg nem fizetett egyéb támogatások után a késedelmi pótlékot és a behajtás költségeit is megfizesse; 

6.2.5.      amennyiben a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló ingatlan tulajdoni vagy használati jogosultsága megszűnik vagy megváltozik, azt köteles a társulat intézőbizottságának írásban bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a tagsági jogviszony megszűnését vagy megváltozását igazoló okiratot, illetőleg annak másolatát, valamint - ha abból nem állapítható meg - a bejelentésben közölnie kell a helyébe lépő új tag cégnevét és székhelyét, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) természetes személy esetében nevét, lakhelyét, születési dátumát valamint területének nagyságát és a terület helyrajzi számát.

7.       A tagnyilvántartás – tagi adatok kezelése 

7.1.    A társulat tagjainak nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a természetes személy tag születési helyét és időpontját, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), jogviszonyának jellegét (tulajdonos vagy használó), tagsági jogviszonyát megalapozó területének nagyságát első alkalommal az alapszabállyal egy időben, a tagok adataiban bekövetkező változásokat évente egy alkalommal, legkésőbb június 30-ig az illetékes cégbírósághoz kell benyújtani.

7.2.    A tagnyilvántartás ezen alapszabály melléklete. (2. sz. melléklet)

 

8.       Küldöttválasztás

 

8.1.     A küldöttválasztó fórum

8.1.1.      A küldöttválasztó fórum összehívásáról és lebonyolításáról a társulat intézőbizottságának elnöke a társulat honlapján és a területi egység valamennyi önkormányzatának hirdetőtábláján közzétett felhívással gondoskodik.

8.1.2.      A küldöttválasztó fórumot az intézőbizottság elnöke vagy az általa felkért személy vezeti le. 

8.1.3.      a küldöttválasztó fórumon jelenléti ívet kell vezetni, és jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell különösen:

                    - a küldöttválasztó gyűlés helyét, idejét;

                    - a jelenlevő, illetőleg a képviselt tagok számát,

- a küldöttválasztó gyűlésen hozott küldöttválasztó határozatokat annak megjelölésével,  

  hogy azokat a megjelent (képviselt) tagok milyen arányban szavazták meg;

                    - a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők nevét.

8.1.4.      A jelenléti ívet a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell, ideértve a nem természetes személy tagok képviseletére adott meghatalmazásokat is. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül a küldöttválasztó fórum által megválasztott két hitelesítőnek is alá kell írnia. A jegyzőkönyv nem selejtezhető.

8.2. A küldöttek választása

8.2.1.      A küldöttválasztó fórumon személyesen megjelent tagok, a nem természetes személy tagok képviselői a mezőgazdasági termelő gazdasági szervezetek részéről 6 fő küldöttet, a mezőgazdasági magántermelők részéről 6 fő küldöttet, az önkormányzatok részéről 29 fő küldöttet, egyéb szervezetek részéről 6 fő küldöttet választhatnak. Küldött csak a körzetben ingatlan tulajdonnal vagy használattal rendelkező tag, illetve nem természetes személy tagok képviselője lehet. A több körzetben ingatlan tulajdonnal vagy használattal rendelkező tag abban a körzetben lehet küldött és szavazhat, amelyben a legnagyobb ingatlan tulajdonnal vagy használattal rendelkezik.

8.2.2.      A küldöttválasztó fórum napirendje a küldött vagy küldöttek megválasztása.

8.2.3.      A szabályszerűen összehívott küldöttválasztó fórum az azon megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

8.2.4.      A küldöttet vagy küldötteket a küldöttválasztó fórumon a jelen lévő tagok egyszerű többséggel, nyílt szavazással határozatlan időre választják meg, vagy tesznek javaslatot a küldött felmentésére.

8.2.5.      Amennyiben a jelen alapszabályban meghatározott létszámnál több küldöttet jelölnek, a küldöttekről szavazólapos titkos szavazással  kell szavazni és a legtöbb szavazatot elnyert küldöttek kerülnek megválasztásra.

8.2.6.      Eredménytelen küldöttválasztás esetén a megismételt küldöttválasztó fórumot az intéző-bizottság elnöke legkésőbb a következő gazdasági évben megtartásra kerülő küldöttgyűlés előtt összehívja.

 

9.        Küldöttgyűlés

 

9.1.     A küldöttgyűlés a társulat legfőbb szerve. A küldöttgyűlés a társulatokra vonatkozó jogszabályi keretek között jogosult a társulatot érintő bármely ügyben dönteni. A küldöttgyűlést évente legalább egyszer, a tárgyév május 31. napjáig meg kell tartani. Az ülés az IB döntése szerint lehet nyilvános.

9.2.    A küldöttgyűlés tagjai a területi egységenként választott küldöttek, továbbá a tisztségviselők. A küldöttgyűlés tagjai a küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek. A társulat küldöttgyűlésén a társulat tagjai, a társulat igazgatója, az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának, a KÖVIZIG-nek, a társulatok érdekképviseleti szervezetének képviselője, továbbá a társulat azon tagjai, akik a küldöttgyűlést kezdeményezték tanácskozási joggal vehetnek részt.

A küldöttgyűlés tagjainak nyilvántartása az alapszabály 3. számú melléklete.

9.3.     Ha a küldött tisztsége bármely okból megszűnik, a tagok a küldött által képviselt területi egységben megtartásra kerülő küldöttválasztó fórumon a 8.1. és a 8.2. pont értelemszerű alkalmazásával a soron következő küldöttgyűlés előtt új küldöttet választanak.

9.4.     A küldöttgyűlés összehívása

9.4.1.      A küldöttgyűlést az intézőbizottság elnöke hívja össze. Ha az intézőbizottság elnöke ezt elmulasztja, az összehívásra a felügyelőbizottság elnöke jogosult. Az illetékes hatóság és a társulatok országos érdekképviseleti szervezete kezdeményezheti, hogy a cégbíróság intézkedjen a küldöttgyűlés összehívása érdekében. Össze kell hívni a küldöttgyűlést, ha a társulat tagjainak több mint 10%-a, vagy a küldöttek több mint fele a napirend megjelölésével írásban kéri.

9.4.2.      A napirendet tartalmazó írásbeli meghívót a küldöttgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal a küldöttgyűlés tagjainak, a területileg illetékes mezőgazdasági- és a vízügyi igazgatási szervezetnek, a társulatok érdekképviseleti szervezetének, valamint a társulat azon tagjainak, akik a küldöttgyűlést kezdeményezték ki kell küldeni, és a területileg illetékes települési önkormányzat(ok)nál hirdetmény formájában is közzé kell tenni.

9.5.     A küldöttgyűlés határozatképessége

9.5.1.      A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttgyűlés tagjainak több mint fele személyesen megjelenik, és a megjelent küldöttek a társulat működési területének több mint felét képviselik.

9.5.2.      Ha a küldöttgyűlés nem határozatképes, a 8 napon belüli időpontra összehívott második küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára és az általuk képviselt terület nagyságára való tekintet nélkül határozatképes.

9.5.3.      A küldöttgyűlést az intézőbizottság elnöke vagy az általa felkért személy vezeti le. Az intézőbizottság elnökének akadályoztatása esetén a küldöttgyűlés levezetésére a felügyelőbizottság elnöke tesz személyi javaslatot a küldöttgyűlés felé.

9.6. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik

9.6.1.      alapszabály módosítása,

9.6.2.         a társulat működési területének megállapítása,

9.6.3.         a társulati művek körének megállapítása,

9.6.4.      a társulat megszüntetésének, szétválásának, egyesülésének, illetőleg a kiválás és a belépés engedélyezése,

9.6.5.      a tagok részére egyéb támogatás jogcímen fizetési kötelezettségének megállapítása,

9.6.6.      az egyéb támogatások jellegének, mértékének és felhasználásának megállapítása,

9.6.7.      a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása,

9.6.8.      a tisztségviselők megválasztása, beszámoltatása, visszahívása, felmentése, költségtérítésének és díjazásának megállapítása,

9.6.9.      a tárgyévet követő év közfeladatainak meghatározása, a költségvetési forrásból finanszírozott tárgyévi közfeladatok mértékének és sorrendjének tudomásul vétele,

9.6.10.    a közfeladatok ellátásához szükséges - a törvényben meghatározott mértékű - elkülönített vagyon meghatározása, nevesítése,

9.6.11.    az éves beszámoló, illetőleg egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyása,

9.6.12.     gazdasági társaságba való belépés, vagy gazdasági társaság alapítása,

9.6.13.    jegyzőkönyvvezető és két fő jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása,

9.6.14.     amit jogszabály vagy az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal.

9.7.     A  küldöttgyűlés határozatai:

9.7.1.      A küldöttgyűlés határozatait - ha a küldöttgyűlés másként nem határoz - nyílt szavazással és a megjelenteket megillető szavazatok egyszerű többségével hozza meg.

9.7.2.      A küldöttgyűlések határozatairól évente újra induló folyamatos sorszámozással nyilvántartást kell vezetni, és a jegyzőkönyveket a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni.

9.7.3.      A tagokra fizetési kötelezettséget megállapító küldöttgyűlés határozata meghozatalánál a küldöttgyűlés tagjai az általuk képviselt terület nagysága arányában, minden egyéb ügyben egyenlő arányban szavaznak.

9.7.4.      Az alapszabály módosításához a jelen lévő küldöttek legalább kétharmadának szavazata szükséges.

9.7.5.      A társulat megszüntetéséhez, egyesüléséhez, szétválásához, a csatlakozáshoz, illetve a kiváláshoz a küldöttgyűlés összes tagjának legalább 75%-ának a szavazatára van szükség.

9.8.     A küldöttgyűlés jegyzőkönyve

9.8.1.      A küldöttgyűlésen jelenléti ívet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a küldöttgyűlés tagjának nevét, aláírását és az általa képviselt terület nagyságát ha-ban, továbbá jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell különösen:

                  - a küldöttgyűlés helyét, idejét;

                  - a jelenlevő küldöttgyűlési tagok számát, az általuk képviselt területet ha-ban.

                  - a napirendet,

                  - a küldöttgyűlésen hozott határozatokat annak megjelölésével, hogy azokat a

                    küldöttgyűlés megjelent tagjai milyen arányban szavazták meg;

                  - a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők nevét.

9.8.2.      A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn és a levezető elnökön kívül a küldöttgyűlés által megválasztott két hitelesítőnek is alá kell írnia. A jegyzőkönyv nem selejtezhető.

9.9.     Rendkívüli küldöttgyűlést kell tartani, ha

9.9.1.      az intéző- vagy a felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen alapszabályban meghatározott

                        szükséges létszám alá csökken;

9.9.2.      az intézőbizottság elnöke lemond, vagy tisztsége bármely okból megszűnik;

9.9.3.      az intézőbizottság vagy annak elnöke szükségesnek tartja;

9.9.4.      a társulat tagjainak több mint 10%-a vagy a küldöttek több mint fele a napirend

                        megjelölésével írásban kéri az intézőbizottság- vagy a felügyelőbizottság  elnökétől.

9.9.5.      a felügyelőbizottság vagy a cégbíróság indítványozza;

9.9.6.      ha a társulat feladatainak, működési területének változása indokolja;

9.9.7.      a rendkívüli küldöttgyűlést a bekövetkezett tény, továbbá az indítvány megtételét követő 30

              napon belül össze kell hívni.

10.     Az intézőbizottság

 

10.1.   A társulat irányító szerve az intézőbizottság. Az intézőbizottság elnökből és hat tagból áll.

10.2.   Az intézőbizottság elnökét és hat tagját a küldöttgyűlés a társulat tagjai közül egyszerű többséggel öt évre választja meg. Az intézőbizottság elnöke és tagjai újraválaszthatóak.

10.3.   Az intézőbizottság gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról és dönt a társulatot, illetőleg a társulat közfeladatait érintő olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés hatáskörébe. A jogszabályok, az alapszabály, egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyűlés határozatainak megtartásával vezeti és irányítja a társulat működését.

10.4.   Az intézőbizottság feladata:

10.4.1.      Gondoskodik a társulat tárgyévet követő év  feladattervének és költségvetésének elkészítéséről, javaslatot tesz a küldöttgyűlésnek azok elfogadására, vagy módosítására.

10.4.2.      A központi költségvetési és egyéb támogatások ismeretében előkészíti a tárgyévi feladattervet, leegyezteti a szakmai felügyeletet ellátó kövizig(ek)-el és benyújtja tudomásul vételre a tárgyévi közgyűlés elé.

10.4.3.      Gondoskodik a társulat gazdálkodásának irányításáról, a társulati vagyon megóvásáról és tulajdonának védelméről.

10.4.4.      Gondoskodik az éves mérleg elkészítéséről, biztosítja a felügyelőbizottság ez irányú vizsgálatának feltételeit, valamint azt, hogy az éves mérleget a küldöttgyűlés megvitassa és döntsön annak elfogadásáról.

10.4.5.      Gondoskodik a tagi nyilvántartásról és a változások átvezetéséről.

10.4.6.      Biztosítja a jóváhagyott éves feladatterv gazdaságos, műszakilag megfelelő végrehajtásának feltételeit.

10.4.7.      Biztosítja a tagok jogainak érvényesülését, elősegíti kötelezettségeik teljesítését.

10.4.8.      Figyelemmel kíséri a társulat pénz- és hitelgazdálkodását.

10.4.9.      Előkészíti a küldöttgyűlés által tárgyalandó ügyeket és kidolgozza a határozati javaslatokat.

10.4.10.    Beszámol a küldöttgyűlésnek a társulat éves tevékenységéről, a társulat vagyoni helyzetéről, továbbá a két küldöttgyűlés közötti időben tett intézkedésekről.

10.4.11.    Dönt az éves feladattervben rögzített közfeladatok év közbeni teljesítésének elfogadásáról.

10.5.   Az intézőbizottság működése

10.5.1.    Ügyrendjét maga állapítja meg.

10.5.2.    Üléseire a felügyelőbizottság elnökét és az igazgatót meg kell hívni, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

10.5.3.    Elnöke az ügyrendben, illetőleg a jelen alapszabályban meghatározott módon, de legalább félévenként a bizottságot összehívja, és az ülést levezeti. Az intézőbizottság elnökének akadályoztatása esetén az intézőbizottság ülését a korelnök vagy az IB tagok által maguk közül választott elnökhelyettes hívja össze és vezeti le. Az intézőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjai több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

10.5.4.    Az intézőbizottság az ülést a felügyelőbizottság elnökének, vagy az intézőbizottság bármely tagjának az okot megjelölő kívánságára 15 napon belül össze kell hívni.

10.5.5.    Az intézőbizottság ülésének meghívóját a napirend közlésével, és - az elnök által indokolt esetben - az előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal együtt úgy kell postázni, illetve kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal kézhez kapják.

10.5.6.    Üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az intézőbizottság elnöke (az ülést levezető elnök) és a jegyzőkönyvvezető ír alá.

10.5.7.    Üléséről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét, idejét, a megjelentek nevét, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, a tárgyalt napirendet, az ülésen elhangzott beszámolók, illetve hozzászólások lényegi tartalmát, az intézőbizottság bármely tagjának a meghozott határozattól eltérő álláspontját, a meghozott határozatokat évenkénti folyamatos sorszámozással megjelölve, és ha azok jellege megkívánja, a határozatok végrehajtási határidejét a felelősök nevének feltüntetésével.

10.5.8.    Üléséről készült jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát az összes melléklettel együtt a felügyelőbizottság elnökének meg kell küldeni.

10.5.9.    Üléséről készült jegyzőkönyv eredeti példányát és mellékleteit a társulat köteles külön gyűjtőben megőrizni. A jegyzőkönyv nem selejtezhető.

10.5.10.  Az intézőbizottság elnöke sürgős ügyekben intézőbizottsági ülés megtartása nélkül, írásbeli szavazással történő határozathozatalt rendelhet el.

11.     A felügyelőbizottság

 

11.1.   A társulat ellenőrző szerve a felügyelőbizottság.

11.2.   A felügyelőbizottság elnökét és kettő tagját a társulat tagjai közül a küldöttgyűlés választja meg egyszerű többséggel öt évre. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai újraválaszthatóak.

11.3.   A felügyelőbizottság hatásköre a társulat tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzés. A felügyelőbizottság rendszeresen ellenőrzi a társulat működését, a jogszabályok, az alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat és más belső szabályzatok megtartását, továbbá a küldöttgyűlési és intézőbizottsági határozatok végrehajtását.

11.4.   A felügyelőbizottság feladata:

11.4.1.    Rendszeresen ellenőrzi a társulat ügyvitelét, pénz-, hitel- és anyaggazdálkodását, továbbá a dolgozók létszámára, bérére, munkavédelmére vonatkozó rendelkezések, illetve előírások megtartását, és ezekkel kapcsolatos megállapításait írásban - a vizsgálati jegyzőkönyv megküldése útján - haladéktalanul közli a társulat elnökével.

11.4.2.    Testületileg vagy kiküldött tagja útján bármikor megvizsgálhatja, évente egy alkalommal pedig köteles megvizsgálni a társulat könyveit, számadásait, nyilvántartásait, pénztárát, valamint anyagkezelését. Megállapításairól jegyzőkönyvet készít.

11.4.3.    Szükség esetén javaslatot tesz a rendkívüli küldöttgyűlés összehívására.

11.4.4.    Indokolt esetben a küldöttgyűlés felé javaslatot tesz az intézőbizottság elnökének vagy tagjainak visszahívására, alkalmazottak tekintetében felelősségre vonást kezdeményezhet.

11.4.5.    Véleményezi a küldöttgyűlés elé terjesztett beszámolókat és jelentéseket.

11.4.6.    Jogosult a társulat működésével kapcsolatos bármely ügyben vizsgálatot tartani, ellenőrzése alól a társulat ügyei nem vonhatóak ki.

11.4.7.    A felügyelőbizottság működése:

11.4.7.1.        ügyrendjét maga állapítja meg;

11.4.7.2.        a társulat tevékenységére vonatkozó megállapításairól a küldöttgyűlésnek évente beszámol; a küldöttgyűlés a társulat éves beszámolójáról, illetőleg egyszerűsített éves beszámolójáról csak a felügyelőbizottság megállapításainak ismeretében határozhat;

11.4.7.3.        az intézőbizottsághoz fordul, ha annak hatáskörét az ellenőrzése kapcsán tett megállapítása érinti;

11.4.7.4.        akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, és szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

11.4.7.5.        A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti le az ülést. A felügyelőbizottság elnökének akadályoztatása esetén a felügyelőbizottság ülését a korelnök hívja össze és vezeti le. A felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét, idejét, a megjelentek nevét, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, a tárgyalt napirendeket, a hozzászólások lényeges tartalmát, a hozott határozatokat folyamatos évenkénti sorszámozással megjelölve, és - ha azok jellege megkívánja - a határozatok végrehajtási határidejét a felelős nevének feltüntetésével. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezetője és a felügyelőbizottság elnöke írja alá.

11.4.7.6.        A felügyelőbizottság vizsgálatairól, az ezek során megtett megállapításairól jegyzőkönyvet kell készíteni. A felügyelőbizottság vizsgálati jegyzőkönyvét ismertetni kell a vizsgálatban érdekelt személyekkel, akik a jegyzőkönyv tartalmára észrevételeket tehetnek.

11.4.7.7.       A felügyelőbizottsági ülések és vizsgálatok jegyzőkönyveit, továbbá azok mellékleteit a társulat külön gyűjtőben köteles megőrizni. A jegyzőkönyvek nem selejtezhetők.

11.4.7.8.       A felügyelőbizottság a különös szakértelmet igénylő vizsgálatokhoz szakértőket vehet igénybe.

11.4.7.9.        A társulat küldöttgyűlése, illetve az intézőbizottság köteles az ellenőrzőbizottság javaslatait és indítványait megtárgyalni, majd ezek tárgyában határozni.

12.     A társulat tisztségviselői

 

          - intézőbizottság elnöke, tagjai (vezető tisztségviselők);

          - felügyelőbizottság elnöke (vezető tisztségviselő), tagjai.

12.1.   Tisztségviselő csak a társulat nagykorú, cselekvőképes tagja - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szerv esetén annak képviselője - lehet, aki nem áll jogerős bírósági ítélet alapján a közügyektől eltiltás hatálya alatt. Egy tag két tisztségre nem választható. A tisztségviselők és az igazgató nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint a tisztségviselő nem lehet a társulat igazgatója. A tisztségviselők újraválaszthatók. A tisztségviselők tisztségüket a jogszabályokban, jelen alapszabályban, a társulat belső szabályzataiban, a küldöttgyűlés, az intézőbizottság és a felügyelőbizottság határozataiban foglaltak szerint kötelesek ellátni. A tisztségviselők jogszabályba, alapszabályba, a társulat belső szabályzataiba, küldöttgyűlési és intézőbizottsági határozatokba ütköző cselekedeteikkel a társulatnak szándékosan okozott kárért egyetemlegesen, a gondatlan károkozásért közrehatásuk arányában felelnek. A tisztségviselők a társulat küldöttgyűlése által az éves költségvetésben jóváhagyott összeg mértékéig tiszteletdíjban, költségtérítésben részesülhetnek.

12.2.   A tisztségviselők a tőlük elvárható gondossággal kötelesek feladataik teljesítése során eljárni, a társulat üzleti ügyeiről szerzett ismereteiket üzleti titokként megőrizni. Kötelezettségeik megszegésével a társulatnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek. Felelősségre vonásuk a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik.

12.3    A tisztségviselők felelőssége egyetemleges. Nem terheli felelősség azt a tisztségviselőt, aki a felelősségre vonásra okot adó határozat vagy intézkedés ellen szavazott, illetve lépett fel, és ellenvéleményét bizonyíthatóan az ellenőrzőbizottság, illetve annak elnöke tudomására hozta. A tartózkodó vélemény nem minősül ellenvéleménynek.

12.4.  A tisztségviselőt fel kell menteni, ha

12.4.1.    tisztségéről lemondott;

12.4.2.    a tisztség betöltését kizáró ok következett be;

12.4.3.    a jogszabályban, illetőleg jelen alapszabályban meghatározott összeférhetetlenség áll fenn, és azt az érintett felhívásra nem szüntette meg;

12.4.4.    a tisztség betöltésére alkalmatlanná vált.

12.5.  Ha a 12.4.4. pontban meghatározott alkalmatlanság a tisztségviselő tisztségének ellátásával vagy magatartásával függ össze, a felmentés előtt lehetőséget kell adni számára a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a küldöttgyűléstől nem várható el.

12.6.     A tisztségviselőt a küldöttgyűlés visszahívja, ha a közügyektől jogerősen eltiltották és visszahívhatja, ha más súlyos kifogás merül fel ellene.

12.7.   A tisztségviselő tisztsége megszűnik, ha

12.7.1.    tisztségéről lemondott,

12.7.2..   a küldöttgyűlés visszahívta vagy felmentette,

12.7.3.    a tisztségviselő személy elhalálozott,

12.7.4.    tisztségét a társulati tag képviselőjeként töltötte be, és a képviseletre adott megbízásnak visszavonását a tag a társulatnak írásban bejelentette.

12.8.   A társulat tisztségviselője írásbeli bejelentéssel tisztségéről bármikor lemondhat. Ez esetben a küldöttgyűlés a bejelentés időpontjára visszamenő hatállyal menti fel a tisztségviselőt.

12.9.   Az intézőbizottság elnöke lemondását a felügyelőbizottság elnökének köteles bejelenteni, a többi tisztségviselő az intézőbizottság elnökének jelenti be a lemondását.

12.10. Ha a tisztségviselői helyek bármilyen okból megüresednek a soron következő küldöttgyűlésen gondoskodni kell a tisztségviselők alapszabály szerinti számának választással történő helyreállításáról.

12.11. Az intézőbizottság és a felügyelőbizottság elnökének lemondása esetén a 90 napon belül összehívott küldöttgyűlésen kell az új elnököt megválasztani.

13.     Az intézőbizottság elnöke

 

13.1.  Az intézőbizottság elnöke egyben a társulat elnöke, képviseli a társulatot harmadik személyek felé.

13.2.   Az intézőbizottság elnöke a jogszabályoknak, az alapszabálynak és más belső szabályzatnak, valamint a küldöttgyűlés és az intézőbizottság határozatainak megfelelően irányítja a társulatot. Az intézőbizottság ülései közötti időszakban dönt azokban az ügyekben, amelyek jogszabály vagy az alapszabály rendelkezései szerint nem tartoznak a küldöttgyűlés, illetőleg az intézőbizottság hatáskörébe. Akadályoztatása esetén feladatait - a munkáltatói jog gyakorlásán kívül - az elnökhelyettes látja el, akit az intézőbizottság tagjai önmaguk közül választanak egyszerű többséggel.

13.3.   Az intézőbizottság elnökének feladatai:

13.3.1.    Irányítja a közfeladat végrehajtását, és folyamatosan ellenőrzi annak teljesítését.

13.3.2.    Gondoskodik a társulati feladatok költségfedezetének biztosításáról, és folyamatosan ellenőrzi a költségvetés betartását.

13.3.3.    Gyakorolja az igazgató feletti munkáltatói jogokat.

13.3.4.    Gondoskodik a pénz- és hitelgazdálkodással kapcsolatos tennivalók időben történő elvégzéséről, a társulati vagyon kezeléséről és nyilvántartásáról.

13.3.5.    Gondoskodik a küldöttgyűlés és az intézőbizottság elé terjesztendő javaslatok, jelentések és beszámolók elkészítéséről, továbbá a küldöttgyűlési és intézőbizottsági határozatok végrehajtásáról.

13.3.6.    Gondoskodik arról, hogy a társulat tagjairól nyilvántartást vezessenek és a változást, az éves küldöttgyűlés megtartását követő 30 napon belül az illetékes cégbírósághoz benyújtsák.

13.3.7.    Összehívja a küldöttgyűlést, a rendkívüli küldöttgyűlést és az intézőbizottsági ülést, a küldöttválasztó fórumot;

13.3.8.    Beszámol a küldöttgyűlésnek és az intézőbizottságnak a közfeladat teljesítéséről, a társulat vagyoni helyzetéről, az ügyviteléről, valamint a küldöttgyűlések és az intézőbizottsági ülések között általa hozott legfontosabb intézkedésekről;

13.3.9.    Rendszeresen és részletesen tájékoztatja a felügyelőbizottságot a társulat működéséről;

13.3.10. A felügyelőbizottság elnökével együttműködik a társulati feladatokkal kapcsolatos panaszok és bejelentések kivizsgálásában és a vizsgálatok eredménye alapján szükség szerint intézkedik;

13.3.11.   Ha az intéző-, illetve felügyelőbizottság a jogszabályban vagy jelen alapszabályban megállapított feladatait nem kielégítően látja el, az intézőbizottság elnöke köteles a bizottságnak vagy egyes tagjainak visszahívására a küldöttgyűlés felé javaslatot tenni;

13.3.12. Tevékenységéről a küldöttgyűlésnek évente beszámol;

13.3.13. Levezeti a küldöttgyűlést és az intézőbizottsági üléseket.

14.     A felügyelőbizottság elnöke

 

14.1    A felügyelőbizottság elnöke vezető tisztségviselő. Összehangolja és irányítja a társulat egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzést. Ezen belül a felügyelőbizottság elnöke:

14.1.1.    rendszeresen ellenőrzi a társulat ügyvitelét, pénz- és anyaggazdálkodását, testületileg vagy kiküldött tagja útján bármikor megvizsgálhatja, évenként pedig köteles megvizsgálni a társulat könyveit, számadásait, nyilvántartásait, pénztárát, anyagkezelését, műhelyeit, raktárait, és a vizsgálatról jegyzőkönyvet készít;

14.1.2.    a küldöttgyűlés megbízása alapján, az intézőbizottság, illetőleg az elnök felkérésére célvizsgálatot végez;

14.1.3.    megvizsgálja a társulat zárszámadását, erről és az éves ellenőrző tevékenységéről beszámol a küldöttgyűlésnek;

14.1.4.    összehívja a küldöttgyűlést, ha az intézőbizottság elnöke ezen kötelezettségének nem tesz eleget, illetőleg javaslatot tesz a rendkívüli küldöttgyűlés összehívására.

14.2.   A felügyelőbizottság elnöke az intézőbizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

14.3.   Feladatai ellátásának akadályoztatása esetére helyettesítését a korelnök felügyelőbizottsági tag látja el.

15.     A társulat igazgatója

 

15.1.   A társulat gazdasági tevékenységét ellátó munkaszervezet irányítását önálló hatáskörben eljáró igazgató látja el.

15.2.   Tevékenységét jelen alapszabályban és a társulat belső szabályzataiban meghatározottak szerint, határozatlan időre szóló munkaszerződés vagy egyéb jogviszony alapján végzi.

15.3.   A társulat munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

15.4.   A munkaszerződéssel alkalmazott igazgatóra a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései vonatkoznak.

15.5.   Az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat az intézőbizottság elnöke gyakorolja.

15.6.   Az igazgató önálló hatáskörben képviseli a társulatot harmadik személyek felé. 

16.     A társulat munkaszervezete

 

16.1.   A társulat - a küldöttgyűlés döntése szerint - a feladataival összefüggő beruházói-, ügyviteli - és vagyon-hasznosítási feladatok ellátására a feladatokhoz igazodó létszámú és szakmai összetételű munkaszervezetet működtet.

16.2.   A munkaszervezet tagozódását és működési rendjét Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani.

17.     A társulat gazdálkodása, vagyona

 

17.1.   A társulat a tagok által önkéntesen vállalt és a küldöttgyűlési határozattal megállapított egyéb támogatásból, az állam és az érintett települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából, továbbá a vállalkozásból származó eredményéből végzi közcélú tevékenységét.

17.2.   A normatív támogatás, a szerződésen alapuló állami és önkormányzati hozzájárulás, valamint a tagok által önkéntesen megállapított egyéb támogatás a társulat tulajdonába kerül, kivéve, ha a támogatással jogszabály szerint arról más intézmény vagy szervezet számol el.

17.3.   A társulati művek és tartozékaik fejlesztése a vízi létesítmény, illetve tartozék tulajdonosának vagyonát gyarapítják.

17.4.  A társulat közfeladatainak megvalósítására középtávú terveket dolgoz ki, és ezek alapján készíti el az éves üzemterveket.

17.5.  A társulat gazdálkodási éve azonos a naptári évvel.

17.6.   A társulat közfeladata ellátásához szükséges elkülönített vagyona és a vállalkozásaiból származó nyeresége a tagok között nem osztható fel. Elkülönített vagyon: a társulat nyilvántartásában kimutatott társulati művek, valamint a közfeladatok ellátásához a tárgyévben juttatott pénzeszköz, továbbá saját vagyonból a társulati művek értékének 8%-a;

17.7.   A társulat a közfeladatok ellátásához szükséges elkülönített vagyonával gazdasági társaságot, közhasznú társaságot, alapítványt nem hozhat létre, gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget nem szerezhet, alapítvány részére pénzbeli vagy egyéb hozzájárulást nem teljesíthet. A közfeladat ellátásához szükséges elkülönített vagyon nem terhelhető meg, nem vonható végrehajtás alá, azt a társulat mértékének és értékének csökkenése nélkül használhatja. A tárgyévben a közfeladat ellátásához juttatott pénzeszközt közfeladatai ellátására fordítja.

17.8.   A társulat elkülönített vagyonáról a küldöttgyűlés által jóváhagyott, tételes és évente aktualizált nyilvántartást köteles vezetni.

17.9.   A társulat a tartozásaiért a közfeladat ellátásához szükséges elkülönített vagyonával nem felel, de küldöttgyűlési vagy intézőbizottsági határozattal az állami (önkormányzati) visszatérítendő támogatások, továbbá a közfeladat ellátását biztosító hitelek visszafizetésére az a tagok által önkéntesen megállapított egyéb támogatást fedezetként felajánlhatja.

17.10. A tagok a társulat tartozásaiért nem felelnek. A társulat a tagjainál vagy harmadik személynél bekövetkezett vízkárokért csak akkor felel, ha a társulati közfeladatok elvégzéséhez bármely jogcímen kapott hozzájárulást nem a támogatási szerződés, illetve a küldöttgyűlés vagy az intézőbizottság döntései szerint használja fel.

17.11. A társulati művek körébe tartozó állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú vizekre és vízilétesítményekre vagyonkezelői, illetve használati (üzemeltetői) szerződést köt a tulajdonossal.

17.12. A tagok által önkéntesen megállapított egyéb támogatás, a helyi önkormányzati támogatás a társulat tulajdonába kerül, mint társulati vagyon.

17.13. Állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú vizeket és vízilétesítményeket csak akkor lehet a társulati művek körébe felvenni, ha az adott műre már megkötésre került a vagyonkezelői, használati, illetve üzemeltetői szerződés, amelyben rendelkezni kell többek között a tulajdonosi hozzájárulás jellegéről és mértékéről.

17.14. A  társulati  jegyzett tőkéjét a társulat saját vagyona képezi.

17.15. A társulat ezen alapszabálya a társulat szolgáltatása és a tagok által önkéntesen megállapított egyéb támogatás befizetése tekintetében szerződésnek tekintendő.

18.     Egyéb támogatás jellegének, mértékének megállapítása

 

18.1.   A küldöttgyűlés külön határozatával

-- önkormányzati támogatás,

-- az ingatlan fekvése,

-- művelési ága,

-- használatának módja,

-- melioráltságának mértéke,

-- vízkárérzékenysége,

-- a védett érték,

-- a többlet fenntartási, beruházási, fejlesztési igény, valamint  

-- a létesítményekhez való rácsatlakozás alapján (öntöző- és szennyvíztelep)

az érintett tagok többségének szándéka szerint támogatást határozhat meg.         

18.2.   A tagi támogatás - jellege szerint - lehet  egyszeri alkalomra szóló, vagy évente fizetendő. 

18.3.   A tagi támogatás mértékeit az elvégzendő közfaladat forrásigénye szerint az érintett tagok javaslatára a küldöttgyűlés külön határozatokban állapítja meg.

19.     Csatlakozás a társulathoz

 

Csatlakozáskor a társulat működési területe azon területtel bővül, amelyen az érdekeltek több, mint kétharmada az alakulás szabályai szerinti szándéknyilatkozatban nyilvánítja ki, hogy az adott társulat tagja kíván lenni. A csatlakozásról a társulat küldöttgyűlése az alapszabály egyidejű módosításával határoz. A működési terület kibővítésénél a területileg illetékes vízügyi igazgatási szervezet véleményét figyelembe kell venni.

 

20.     Belépés a társulatba

 

Amennyiben új ingatlantulajdonos természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek lépnek be a már működő társulatba, a társulat működési területe a belépő tagok által képviselt területtel bővül ki. A belépésről a társulat küldöttgyűlése az alapszabály egyidejű módosításával határoz.

21.      A társulat megszűnése jogutódlással

 

Kettő vagy több társulat egyesülésénél, valamint egy társulat két- vagy több társulatra történő szétválására a Vtv. 52.-59. §-aiban foglaltak szerint kell eljárni.

21.     Kiválás a társulatból

 

22.1.   Kiválás esetében az a társulat, amelyből a kiválás történik, alapszabályának módosítását követően változatlan formában működik tovább, a kivált tagok részvételével és a társulati vagyon egy részének felhasználásával pedig új társulat vagy társulatok az alakulás szabályai szerint jönnek létre.

22.2.  Kiválásra sor kerülhet úgy is, hogy a társulattól megváló tagok a társulati vagyon egy részével más, már működő társulathoz, mint átvevő társulathoz csatlakoznak. A kiválásról szóló küldöttgyűlési határozat megalkotásában ilyenkor az átvevő társulat is részt vesz.

22.3.   A társulatból kiválni szándékozó területrészen a társulati tagok több mint kétharmada javaslatára a kiválásról döntő küldöttgyűlés megtartása előtt a kiváló területrészre az alakulás szabályát kell megfelelően alkalmazni, a kiválást elhatározó területrész társulati tagjai többségének szándéknyilatkozatát a kiválásról döntő küldöttgyűlés megtartása előtt be kell szerezni az új társulat megalakulására vonatkozóan.

23.     A társulat megszűnése jogutód nélkül

 

23.1.   A társulat jogutód nélkül megszűnik, ha

          -- elhatározza a jogutód nélküli megszűnését (feloszlását);

          -- a társulatot a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;

          -- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;

          -- a cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését.

23.2.   A társulat megszűnését követően az új társulat megalakulásig a társulat elkülönített vagyonát a vízgazdálkodásért felelős illetékes állami szervezet felelős őrzésbe veszi át és külön törvény szerint gondoskodik a társulati művek működtetéséről. Ez a szervezet a megszűnt társulat működési területén megalakuló új társulat(ok) részére az elkülönített vagyont térítésmentesen, területarányosan adja át a közfeladat ellátási kötelezettségével.

24.     Az ügyvitel szabályai

 

24.1.   A társulathoz beérkezett ügyiratokra tett intézkedések, valamint a társulat által kezdeményezett intézkedések aláírására (kiadmányozására) az elnök és az igazgató jogosult.

24.2.   Pénzforgalommal kapcsolatos utalványozásokra az elnök és az igazgató önállóan, akadályoztatás esetén az intézőbizottság elnökhelyettese és az intézőbizottság egy tagja együttesen jogosult.

24.3.   Olyan intézkedést, amely később a társulat feladataihoz szükséges pénzeszközökből kifizetést tesz szükségessé, kizárólag az utalványozásra is jogosultak tehetnek.

24.4.  Bankszámláról történő kifizetéseknél, vagy átutalásoknál a banki előírások az irányadók.

24.5.   A társulatnál a belső ellenőrzést a felügyelőbizottság, a vezetői ellenőrzést - a hatáskörüknek megfelelő munkamegosztással - az elnök és az igazgató látja el.

24.6.   A társulat a tisztségviselőkről, a küldöttekről, valamint az érdekképviseleti szervbe megválasztott küldöttről, napra kész nyilvántartást vezet.

24.7.   A tisztségviselők nyilvántartása tartalmazza a tisztségviselő megválasztásának idejét, a társulatnál betöltött tisztségét, és a mandátuma lejáratának időpontját.

24.8.   A küldöttekről vezetett nyilvántartásnak a személyazonosságuk megállapításához szükséges adatokat, az általuk képviselt tagok létszámát és a társulati területet kell tartalmazni.

24.9.   A társulat képviseletére, utalványozásra és banki intézkedésre jogosultakról képviseletei  könyvet kell felfektetni.

24.10. A társulat a tagokról olyan kimutatást vezet, amely tartalmazza a társulat tagjainak nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a természetes személy tag születési évét, anyja nevét, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), jogviszonyának jellegét (tulajdonos vagy használó), tagsági jogviszonyát megalapozó ingatlan(ok) jellemző adatait. 

24.11.   A társulat ügyvitelének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni.  

25.     A társulat felelőssége

 

25.1.   A társulat a tagjainál vagy harmadik személynél bekövetkezett vízkárokért csak akkor felel, ha a társulati és a közfeladatok elvégzéséhez bármely jogcímen kapott hozzájárulást nem a küldöttgyűlés vagy az intézőbizottság döntései szerint használja fel.

26.     Zárszámadás

 

26.1.   A társulat a gazdálkodási év lezárását követően - a vonatkozó pénzügyi és számviteli előírások szerint - éves beszámolót készít.

26.2.   A felügyelőbizottság a zárszámadást köteles - szükség esetén szakértő igénybevételével - felülvizsgálni, és a felülvizsgálat megállapításairól a küldöttgyűlésnek jelentést készíteni.

26.3.   A küldöttgyűlés a zárszámadást csak akkor veheti tárgyalás alá, ha már meghallgatta a felügyelőbizottság jelentését. Érvényesen csak akkor határozhat a zárszámadás elfogadása felől, ha a felügyelőbizottság erre nézve megfelelő ajánlást tett.

27.     Záró rendelkezések

 

27.1.  A társulat cégjegyzése

27.1.1     A társulat cégjegyzése akként történik, hogy társulat képviseletére a (2) bekezdésben meghatározott jogosultak a társulat géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott nevéhez saját aláírásukat csatolják.

27.1.2.    Önálló cégjegyzési joga az elnöknek és az igazgatónak van.

27.1.3.    A társulat felett a törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el.

27.1.4.    A társulat közfeladatainak ellátása feletti szakmai felügyeletet a mezőgazdasági vízgazdálkodásért felelős miniszter látja el.

27.2.   Érdekképviseleti tagság

27.2.1.    A társulat tagja a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének.

27.2.2.    A Szövetségben a társulatot az intézőbizottság elnöke vagy az általa megbízott személy és az igazgató képviseli.

28.     A módosításokkal egységbe foglalt jelen alapszabály a többször módosított 2009. évi CXLIV. törvény szerint készült és Galgamenti Beruházó-Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat 2011. május 25. napján megtartott küldöttgyűlése  2/2011.  számú határozatával fogadta el és 2011.  ....05... .25......   napján lép hatályba.

29.     Az alapszabály mellékletei a következők:

 

- 1. számú melléklet: Társulat működési területét  feltüntető helyszínrajz

- 2. számú melléklet: Tagnyilvántartás

- 3. számú melléklet: Küldöttgyűlés tagjainak nyilvántartása

- 4. számú melléklet: Társulati művek

Aszód, 2011. május 25.

 

Névnap

Ma 2020. július 03., péntek van.
Kornél és Soma napja van, holnap Ulrik napja lesz.

Események

július 2020
H K SZ CS P SZ V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2