TIRVízitársulatokTársulatok írtákDél-Pest-megyei Vízgazdálkodási TársulatKörlevél a 4.es,6.os, 14.es, 15.ös, 16.os választókerület országgyúlési Képviselőinek

Körlevél a 4.es,6.os, 14.es, 15.ös, 16.os választókerület országgyúlési Képviselőinek

 

DÉL.PEST MEGYEI VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT

2700 Cegléd Pesti u.29.PF.24.Bl Fax:5313l 1-ó03

E-mail< Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. > E-mail< Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. >

Adószám :1 008927 7 -2- 13

Tárgy: Körlevél a 4.es,6.os, 14.es, 15.ös, 16.os választókerület országgyúlési Képviselőinek

Iksz:79/2012

Címzett:

 Földi László

Korondi Miklós,

Dr.Czira Szabolcs.

Czerván György,

Jánosiné Dr.Bene Ildikó

 

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Asszony / Úr!

 

A Dél-Pest Megyvei Vízgazdálkodási Tarsu|at 2012. április 13-án tartotta meg a

Küldöttgyűlését ahol a küldöttek arra kértek meg, hogy a döntésükrő|, az oda vezető

útról tájékoztassam Önöket és kérjem nevükben a segítségüket a társulati

finanszírozás biztosításában.

Mint Önök előtt is ismert, 2010. június 08-án a Miniszterelnök 29 pontos

akciótervének részeként. a ''kisadók'' eltörlésével 201l. január 01-től megszűnt a

gazdálkodók társulati hozzájáralás fizetési kötelezettsége azzal, hogv az Állam a

Társulatok tevékenységével kapcsolatosan felmerülő költségeket a mindenkori

Költségvetésből finanszírozni fogia!

Megiegyzem. hogy a társulati hozzájáru|ást adónak nevezni, vagy annak tekinteni egy

nagy tévedés, hiszen ez az összeg adók módjára működő köztartozás volt.

A 2011. évi Költségvetésben a VM fejezetében megtervezésre került a Társulatok

finanszirozására 4,6 Mrd Ft, amit rá követően 3,9 Mrd Ft-ra csökkentettek!

A  Tarsulatoknak juttatott forrás azonban nem érte e| ezt az összeget, ami a mi

Társulatunk esetében azt jelentette, hogy a beígért 2009. évi szintű  finanszírozásnak

csupán a 49,42 % -a került Támogatási szerződéssel meghatározásra, melyből csak

fenntartási munkálatokat lehetett végezni! Társulatunknak  más bevételi forrása nincs!

A munka befejezését követően be kellettt nyújtani az elszámolást, amit

november 22-én meg is tettünk, de sajnos a visszatartott 20 %-nyi összeget a mai

napig még mindig nem kaptuk meg!!!

2011-ben ''Szerencsére'' volt még belvíz-védekezési kényszer, foglalkoztattunk

közmunkásokat, és a belvízkárokat követően relyreállítási munkálatokat is kellett

végezni! Ezek forrása szintén Támogatási Szerződésekkel volt biztosítva.

A finanszírozás folyamatos gondokat okozott, hiszen bármilyen jogcímen végeztünk

munkálatokat, csak kisebb, de inkább nagyobb csúszásokkal érkeztek meg a pénzek!

( a néhány hetes csúszás a közmunka-foglalkoztatásnál okozott gondot, a 6-8 hónapos

csúszás pedig a Társulat és a beszáilítók, partnerek közötti viszonyt rombolta!)

Mindezek ellenére a Társulatunk 20I1-ben a következő feladatokat végezte el :

- A belvízvédekezés során 43 nap alatt átemelt 1.424.720 m3 vizet'

- Gyökérzonás kotrási munkálat: 76.6a2 fm hosszban. 74,192 m3 iszap

kitermelés járóúton való elterítéssel.

- Csatornakaszálás közmunkásokkal: 129.869 fm hosszban,

 - 817.200 m2 vízinövény irtás,

- 167.505 m2 cserjeirtás.

- Műtárgy ált. karbantartás: 5 db

- Műtárgy nagy karbantartás: 4 db

- Műtárgy helyreállítás: 10 db

- Műtárgy  tisztítás: ?59 db

E számok is mutatják, hogy Társulatunk igen komoly teljesítményt tett |e az aszta|ra a

2011-es év során a finanszírozási anomáliák ellenére!

Sajnos az önkormányzatok a 2010. december 31-ig felhalmozott tagi tartozások

behajtásában eddig csak 37 %-os eredményességet tudtak produkálni, ami ugyancsak

nehezítette a finanszírozást! ! !

Az egész Társulati mozgalom megdöbbent, hogy a 20l1-es erőfoszítéseket követően

azza| kellett szembesülni,  hogy a 2012-es Költségvetésben a Vízügy  átszervezése

során sem a VM sem a BM fejezetekben, de sehol máshol egyetlen fillér sem

keríilt betervezésre az egész ország teljes területét lefedő Társulatok

tevékenységének finanszírozására!!

A Tarsulatok száma még ma is meghaladja a 80.at' s az általuk kezelt csatornahossz

mintegy 35.000 km!!!

A finanszírozás reményével kecsegtetve 2012-re ismét elindult a közmunkaprogram'

az e|őzó évinél lényegesen kedvezotienebb feltéteiekkel, arni azt jelenti' hogy a

Társuiatoknak arra is fonással keliene rendelkezniük, hog-v a kozfog|alkoztatottak a

munkájukat el tudják látni!

Meg|egyzem hogy a közmunkapoogram lebonyolításával kapcsolatban sem 2011-ben,

Sem 2012-ben nem finanszírazzák a Társulatok ezze| kapcsolatban felmerült

költségeit!

A2012-ben szakmailag szükségesnek ítélt munkák programját mrír többször leadtuk a

szakmai felügyeletünket ellátó Vízügyi lgazgatóságnak, de a finanszírozás hiányában,

amit folyamatosan jelentjük  feléjük is,  errőlvisszacsatolás nem érkezett!!!

Ezze| elérkeztünk napjainkhoz!

A helyzet tételes ismertetése után a Küldöttyulésünknek döntenie kellett rról. hogy az

Allam által bevállalt, de nem teljesített finanszírozás helyett  a tagok önként,

''egyéb hozzájárulás'' jogcímen finanszírozzák-e a Társulat tevékenységét vagy

kimondják finanszírozás hiányában a Társulat jogutód nélküli megszűnéséről szóló

határozatukat!

A küldöttek természetesen részletes írásos anyagban és szóban is tájékoztatást kaptak

arról. milyen következménnyel jár a döntésük! ( a Tarsulat megszűnése esetén a

''vagyon'' felelős őrzésbe adása a Vízugyi lgazgatőságnak, a közcélú érdekeltségi

hozzájárulás adók módjára való kivetésének lehetősége, annak beszedése a jelenlegi

és a Parlament előtt lévő T16590 törvénytervezet szerint, stb.)

Az emberek nem akarják elhinni, hogy az Állam nem tartja be az igéretét, sőt vannak

akik egyenesen riogatással vádolják a Tarsulatot a közcélú érdekeltségi hozzájarulás

kivetésének lehetősége miatt.

Miután a Társulat csak május végéig tudja finanszirozni tevékenységét, ezt is csak

akkor, ha megérkezik a 2011-ben elvégzett munkája után még szerződés szerint járó

pénz, a dontés nem halogatható!!!

A küldöttek a fentieket mérlegelve úgy döntöttek, hogy kimondják a Társulat

jogutód nélküli megszűnéséről szóló döntést 2012. május 31-i hatállya|, azzaL a

megszorítással, hogy amennyiben Kormány illetve országgyúlési döntésnek a

következményeként pozitív vá|tozás következne be,  akkor egy rendkivüli

Küldöttétekezleten visszavonják a megszűnésről szóló döntést!

Tisztelt országryűIési Képviselő Asszony/ Úr!

A hozzám eljutott információk alapjan úrgy látom, hogy beérett azoknak a Társulat

ellenes embereknek a ''vetése'' akik csak szükséges rossznak tekintették a

VizgazdáIkodási Társulatokat és azok tevékenységét, vagy az ott dolgozókkal

kapcsolatban táplált ellenszenv miatt kívánták ellehetetleníteni ezt a 200

éves múltra tekintő, és sokszor bizonyított, rég ma is jelentős szakmai értéket

képviselő tevékenységi körtl

A Dél-Pest megyei Vízgazdálkodási Társulat működése: Albertirsa, Abony, Cegléd.

Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós. Jászkarajenő, Kocsér, Kőrtistetétlen,

Mikebuda, Nagykőrös' Nyársapát, Pilis, Tápiószőlős, Tiszavárkony, Tiszajenő,

Törtel, Tószeg, Vezseny települések teljes közigazgatási területét, illetve

Tápiószentmárton kózigazgatási területének egy részét érinti.

Társulatunk  valószínűleg az elsők között fog megszűnni,  ugyanis a döntések nem

fognak olyan gyorsan nregszületni. ahogy  az élet nregkívánná! ( ha akartak voina

dönteni, akkor azt már rég megtehették volna!)

A Társulat megszűnését követően 128.810 ha területen, 4ó5 km belvízlevezető

csatorna helyzete bizonytalanná válik! Ezáltal  bizonytalanná válik a térség

településeinek csapadékvíz elvezetése, valamint a szennyvízelvezetés is, tekintettel

arra, hogy a települések tisztított szennyvízének befogadói a Társulat által kezelt

belvízelvezető csatornák. A gazdátlan, nagy részben állami tulajdonú közcélú

műveken a vízrendezési, vízkárelhárításí és mezőgazdasági vízhasznosítási

feladatok elvégzésére az illetékes Vízügyi  lgazgatőságnak (információm szerint)

sem embere, sem forrása nincs. A feladat ellátásához hiányozni fog a helyismeret is!

A jelenlegi jogszabályok szerint a közcélú érdekeltségi hozzájárulás kivetése

lényegesen nagyobb anyagi terhet fog róni a gazdálkodókra, mint a 2010-ig ftzetett

társulati hozzájárulás összege !

Más finanszirozási fonás nehezen képzelhető el a Költségvetés mai helyzetében!

A kialakult helyzetre való tekintettei felmondásra kerül a közmunka-program

Hatósági Szerződése, a közfoglalkoztatottak elbocsátásra kerülnek!!!

Lehet, hogy mi leszünk az elsők, de nem az utolsók a Társulatok közül, akik

hasonlóan kényszerből. de megszűnnek! Az ismert adatok alapján előbb vagy utóbb

további 30-40 Társulat juthat erre a sorsra!

Kérem Önöket gondolják át annak a következményét indulatok nélkül, ami egy

ilyen ellehetetlenülési  hullám után vár az ár- és belvízvédekezésre és hozzák meg

a társulatok továbbí működését biztosító pozitív döntésüket. Amennyiben nem

születík a lehető Iegrövidebb időn belül döntés a társulatok finanszírozásával

kapcsolatosan, úgy a döntés elmaradásának minden következményéért hosszú

távon kell felelősséget vállalni a döntéshozóknak az ország egész lakossága előtt!

Ennyiben kívántam a Dél-Pest megyei Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlés

döntéséről figyelem-felhívó és segítségkéró tájékoztatást adni Önöknek.

Termóúészetesen amíg a Társulat rnűködni tud, a Társulat tevékenységével kapcsolatos

érdeklődésükre bármikor szívesen állok rendelkezésükre !

Cegléd, 2012. április 13.

TiszteletteI:

Hajdú Huba

igazgató

Dél-Pest megyei VGT

 

Névnap

Ma 2020. augusztus 10., hétfő van.
Lőrinc napja van, holnap Zsuzsanna és Tiborc napja lesz.

Események

augusztus 2020
H K SZ CS P SZ V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6