TIRVízitársulatokTársulatok írták

Vízitársulatok

szervező bizottság jkv.2010.06.22.

JEGYZŐKÖNYV

 

 

amely felvételre került 2010. június 22-én a BEREKVÍZ Vízitársulat megalapítását előkészítő szervező bizottságnak telefonkonferencia útján megtartott ülésén.

 

Jelen vannak

-         Hubertus Bt. (székhely: 8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz., Cg.:14-06300555), képviseletében eljár: Peterdi Zsófia meghatalmazott

-         Berek Kft., képviseletében eljár: Csató András

-         Vizitársulatok Országos Szövetsége, képviseletében eljár:  Dr. Varga Árpád főtitkár

-         Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, képviseletében eljár: Havranek Mihály meghatalmazott

-         Völler Zoltán tanácsadó

-         Csáki Zsolt

-         Nagy Tamás

-         Bene Zsolt

-     Dr. Varnyú Viktor a Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda képviseletében

 

1. Napirendi pont:                 Döntés a működési rend módosításáról

 

Csató András javasolja, hogy a szervező bizottság módosítsa a működési rendjét oly módom, hogy a szervező bizottság ülése telefonkonferencia keretében is megtartható legyen. Egyúttal javasolja, hogy a szervező bizottság hagyja jóvá a mai szervező bizottsági ülés telefonkonferencia útján történő megtartását.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatokat:

 

1/2010.(06.22.) számú határozat

 

„A szervező bizottság jóváhagyja, hogy a mai napon megtartásra kerülő szervező bizottsági ülés telefonkonferencia útján kerül megtartásra.

 

2/2010.(06.22.) számú határozat

 

„A szervező bizottság elhatározza, hogy a működési rendjét az alábbi rendelkezéssel egészíti ki:

 

A szervező bizottság ülése megtartható hang továbbítására alkalmas hírközlő eszköz igénybevételével is (konferenciaülés). A konferenciaülésen biztosítani kell a résztvevők között a folyamatos, egyidejű telefonos kapcsolatot.”

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Napirendi pont:                  Társulati művek listájának és értékének a megtárgyalása, jóváhagyása

 

Völler Zoltán javasolja, hogy a társulati művek értéke a 8/2010.(06.04.) számú határozatban foglalt elvektől eltérően az eredeti előterjesztés tartalmának megfelelően kerüljön meghatározásra.

 

Dr. Varga Árpád javasolja, hogy az M7-es autópályának a működési területen található részeihez tartozó műtárgyakat a szervező bizottság ne minősítse társulati műnek, mivel ezen műtárgyak fenntartása, kezelése és karbantartása az autópálya kezelő szervezet feladata.

 

A szervező bizottság ezt követően részletesen megvitatatta az előterjesztéseket, majd egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatokat:

 

 3/2010.(06.22.) számú határozat

 

„A szervező bizottság jóváhagyja a társulati művek értéke becslés útján kerül meghatározásra.”

 

4/2010.(06.22.) számú határozat

 

„A szervező bizottság elhatározza, hogy a társulati művek felsorolását tartalmazó kimutatásból törli az M7-es autópályához tartozó műtárgyakat tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján ezen műtárgyak üzemeletetése és karbantartása az autópálya kezelő szervezet feladata.

 

5/2010.(06.22.) számú határozat

 

„A szervező bizottság jóváhagyja a társulati művek felsorolását és az egyes társulati művek értékét tartalmazó kimutatást.”

 

Ezt követően a szervező bizottság tagjai a szervező bizottság ülését berekesztik.

 

Kelt: Budapest, 2010. június 22.

 

 

A  telefon konferencia útján megtartott ülésen elhangzottakról a jegyzőkönyvet készítette és aláírásával hitelesíti:

 

 

..............................................

Csató András

                                                       a szervező bizottság elnöke

           

 

 

tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

 

A BEREKVÍZ Vizitársulat megalapítását előkészítő szervező bizottság a vizitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 12.§ (6) bekezdés c) pontjára tekintettel az alábbiak szerint tájékoztatja a T. Érdekelteket a tervezett működési területet érintő vízgazdálkodási közfeladatokról, illetve a vízgazdálkodási közfeladatok társulati úton történő ellátásával járó jogokról és kötelezettségekről:

 

1.

A vízitársulat egy földrajzilag egyértelműen körülhatárolt területen – a „működési területen" – ingatlantulajdonnal rendelkező, vagy ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok érdekközössége, amely a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV törvény alapján  jön  létre,  illetve működik.

 

A társulat megalakításához a tagok "érdekeltségi egység" szerint számított legalább kétharmados többségének egyetértésére van szükség. Vizitársulatok esetében az "érdekeltségi egység" a működési terület hektárban kifejezett egységnyi része (1 egység = 1 hektár).

 

A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV törvény 5. §. alapján, ha a társulat a törvényes rendelkezések szerint létrejött, illetve működik, akkor az érdekeltek valamennyien a társulat tagjaivá válnak, még akkor is, ha személy szerint nem értenek egyet a társulat megalakításával, illetve működtetésével, azaz a társulatnak lehetnek olyan tagjai, akik a saját akaratukon kívül, de a többség döntése révén, a törvény erejénél fogva válnak a társulat teljes jogú tagjaivá.

 

2.

A vízitársulat „közfeladatot” végez, amelynek keretében a működési területén a tulajdonában, vagyonkezelésében, valamint használatában lévő közcélú vízgazdálkodási műveken területi vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokat lát el, közcélú vízilétesítményeket hoz létre, illetve karbantartási és üzemeltetési feladatokat lát el.

 

A közfeladatok ellátásával kapcsolatos költségeket  elsősorban az érdekeltek által megfizetett "társulati hozzájárulás"-ból fedezi.  A közérdekre tekintettel a társulati hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás. A társulat tagjai által vállalt és megfizetett érdekeltségi hozzájárulást kiegészíthetik a különböző állami-, önkormányzati-, vagy EU forrásokból származó pénzeszközök. Ezeket általában pályázatok útján lehet elnyerni, de például a nemzeti költségvetési forrásokból származó pénzeszközök lehetnek normatív alapon juttatott pénzeszközök is.

 

3.

A társulat tagjának joga, hogy

 

a)         a társulat alapszabályában meghatározott módon küldöttet válasszon;

b)         képviselője vagy küldöttje útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában, a határozatok meghozatalában;

c)         a társulatban személyesen - ha kizáró ok, illetőleg összeférhetetlenség nem áll fenn - tisztséget viseljen;

d)         a tisztségviselőktől, küldöttjétől a társulatot vagy a saját érdekeltségét, egyéb jogait vagy kötelezettségeit érintő ügyben felvilágosítást kérjen;

e)         a társulat szervei által a tagsági jogviszonyával kapcsolatban hozott - jogszabályba vagy alapszabályba ütköző - határozat felülvizsgálatát bíróságtól kérheti. A jogsértő határozat felülvizsgálatára irányuló keresetet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A kereset indításra megállapított határidő elmulasztása jogvesztő. A kereset benyújtásának halasztó hatálya nincs, a határozat végrehajtását azonban a bíróság felfüggesztheti. Nincs lehetőség a határozat bíróság előtti megtámadásának, ha a határozat meghozatalától több mint egy év eltelt.

f)          a hozzájárulás mértékének mérséklésére vagy a megfizetés meghatározott időre történő felfüggesztésére vonatkozó kérelmet terjeszthet az intézőbizottsághoz.

 

A társulat tagjának kötelessége, hogy

 

a)         személyesen vegyen részt a társulat minden olyan szervének tevékenységében, amelybe választották és azt elvállalta;

b)         a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez a küldöttgyűlés által megállapított a társulati hozzájárulást határidőre megfizesse.

 

4.

A vizitársulat megalapításával, működésével összefüggésben vagy bármely egyéb a vizitársulatokat érintő ügyben további felvilágosítást a T. Érdekeltek az illetékes önkormányzatok hirdetőtábláján elhelyezett hirdetményekből vagy a szervező bizottság által az érdekeltek tájékoztatása céljából létrehozott honlapon (www.tir.hu, Társulatok Web lapjai, Berekvíz Vizitársulat) kaphatnak.

 

A 2009. évi CXLIV. törvény 15.§ (1) bekezdés a) pontjára tekintettel tájékoztatom a T. Érdekelteket arról, hogy a tervezett működési területen az érdekeltek érdekeltségi egység aránya szerint számított több mint 2/3-a előzetes szándéknyilatkozat aláírásával tanúsította, hogy a vízgazdálkodási feladatokat a vizitársulat megalapítása útján kívánja megvalósítani, ezért az alakuló gyűlés összehívásának törvényes akadálya nincs.

 

A továbbiakban felhívjuk a T. Érdekeltek figyelmét arra, hogy az alakuló gyűlésen, illetve a jelöltállító fórumon történő részvételre szóló meghívó a társulat honlapján megtalálható.

 

Kelt: Kéthely-Sáripuszta, 2010. június 24.

 

 

                                                                       Tisztelettel:

 

                                                                                                                  Csató András sk.            

                                                                                                        a szervező bizottság elnöke

 

 

 

Apport lista (frissítve: 07.02.)

HUBERTUS Bt apportlistája a BEREKVÍZ Vízi társulat saját tőkéjéhez:

 

 

 

Víztársulati apport

Agroflux 500 szivattyú (3 db)   3x6 500   19 500 THUF 

Ganz szivattyú (1 db)                     12 000 THUF 


Összesen                                  31 500 THUF 

Társulati művek értéke:                   366 295 THUF


Apport értéke/ Társulati mű értéke:       8,6 %


Kelt: Kéthely Sári-puszta 2010.07.02.


Csató András

üzletvezető

 

 

 

bizottsági ülés jkv.2010.06.04.

JEGYZŐKÖNYV

 

 

amely felvételre került 2010. június 4-én a BEREKVÍZ Vízitársulat megalapítását előkészítő szervező bizottságnak a 1023 Budapest, Felhévizi út 5. szám alatt megtartott alakuló ülésén.

 

Jelen vannak

-         Hubertus Bt. (székhely: 8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz., Cg.:14-06300555), képviseletében eljár: Peterdi Zsófia meghatalmazott

-         Berek Kft., képviseletében eljár: Csató András

-         Vizitársulatok Országos Szövetsége, képviseletében eljár:  Dr. Varga Árpád főtitkár

-         Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, képviseletében eljár: Havranek Mihály meghatalmazott

-         Völler Zoltán tanácsadó

-         Csáki Zsolt

-         Nagy Tamás

-         Bene Zsolt

-     Dr. Varnyú Viktor a Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda képviseletében

-     Pecze János Úr a KÖVIZIG PÉCS képviseletében az árvízi helyzet miatt távolmaradásukat írásban kimentette.

 

1. Napirendi pont:                 Szervező Bizottság megalakulásának elhatározása

 

Dr. Varnyú Viktor előadja, hogy a jelenlévők azzal a céllal gyűltek össze a mai napon, hogy a vizitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 12.§ (1) bekezdésére tekintettel megalakítsák a BEREKVÍZ Vízitársulat létrehozását előkészítő szervező bizottságot.

 

Csáki Zsolt, Nagy Tamás, Bene Zsolt, a Hubertus Bt. képviseletében eljáró Peterdi Zsófia és a Berek kft. képviseletében eljáró Csató András  kijelentik, hogy a vizitársulat megalapításában érdekelt személynek minősülnek, mivel a társulat tervezett működési területén ingatlantulajdonnal rendelkeznek, illetve egyéb jogcímen ingatlan használatára jogosultak.

 

Dr. Varnyú Viktor megállapítja, hogy a szervező bizottság leendő tagjainak több mint fele rendelkezik ingatlan tulajdonnal, illetve ingatlan használatára jogosult a társulat tervezett érdekeltségi területén, ezért a szervező bizottság létrehozásának törvényes akadálya nincs.

 

Dr. Varnyú Viktor kérdést intéz a jelenlévőkhöz, hogy a BEREKVÍZ Vízitársulat létrehozását előkészítő szervező bizottság létrehozására vonatkozó szándékukat továbbra is fenntartják-e.

 

A jelenlévők kijelentik, hogy a szervező bizottság létrehozására vonatkozó szándékuk továbbra is töretlen és egységes. A szervező bizottság létrehozatalára vonatkozó szándékukat az alábbi döntés meghozatalával is kinyilvánítják:

 

1/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A jelenlévők elhatározzák, hogy a mai napon létrehozzák a BEREKVÍZ Vízitársulat megalapítását előkészítő szervező bizottságot.

 

A szervező bizottság 7 főből áll, amelynek tagjait az alábbi személyek alkotják:

 

Hubertus Bt. (képviseli: Peterdi Zsófia meghatalmazott)

Berek Kft.(képviseli: Csató András ügyvezető)

Vízitársulatok Országos Szövetsége (képviseli: Dr. Varga Árpád elnök)

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (képviseli: Pecze János osztályvezető)

Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (képviseli: Havranek Mihály)

Csáki Zsolt

Nagy Tamás

Bene Zsolt”

 

 

2. Napirendi pont:                 Szervező Bizottság tisztségviselőjének megválasztása

 

Dr. Varnyú Viktor előadja, hogy a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 12.§ (5) bekezdése alapján a szervező bizottság megalakításához a bizottság elnökének megválasztása és a bizottság működési rendjének elfogadása is szükséges.

 

Völler Zoltán javasolja, Csató András úrnak a szervező bizottság elnökévé történő megválasztását.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

2/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság tagjai Csató András urat, mint a Berek Kft. képviselőjét a szervező bizottság elnökévé választják.”

 

 

3. Napirendi pont:                  Szervező bizottság működési rendjének meghatározása és jóváhagyása

 

Dr. Varnyú Viktor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a korábbi felkérésnek megfelelően elkészítette a társulat működési rendjének tervezetét, amelyet szóban ismertet a jelenlévőkkel. Csató András a Hubertus Bt. képviselője javasolja a működési rend elfogadását.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

3/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság tagjai elfogadják az előkészítő bizottság külön íven megszövegezett (1. számú melléklet) működési rendjét.”

 

 

4. Napirendi pont:                  Tervezett működési terület külső határainak meghatározása, jóváhagyása

 

Völler Zoltán ismerteti a jelenlévőkkel társulat működési területének tervezett külső határait. Ezt követően a jelenlévők kérdéseket intéznek Völler Zoltánhoz, aki a kérdéseket kellő részletességgel megválaszolja.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

4/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság tagjai elfogadják a BEREKVÍZ Vízitársulat működési területét tartalmazó áttekintő térképen (2. számú melléklet) feltüntetett külső határok meghatározását, azzal az eltéréssel, hogy az áttekintő térképen feltüntetett Balatonfenyvesi nyomócsatorna belterületi szakasza, valamint a Milkovics árok Fonyód közigazgatási területére esőszakasza  nem tartozik a társulat működési területéhez. A szervező bizottság felkéri Völler Zoltán urat arra, hogy a társulat működési területének tervezetét a jelen határozatnak megfelelően módosítsa.”

 

 

5. Napirendi pont:                  Tervezett működési terület belső határainak, - területi egységeinek, - meghatározása, jóváhagyása

 

Völler Zoltán tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a tervek szerint a működési területen belül 4 területi egység kerülne kialakításra, amelyekben a megtartásra kerülő küldött választó fórumokon az adott területi egység tagjai küldötteket választhatnak.

 

Dr. Varga Árpád javasolja, hogy a tervezett 4 területi egység helyett a társulat teljes működési területe minősüljön 1 területi egységnek, mivel álláspontja szerint a működési terület nagysága nem teszi indokolttá, hogy több területi egység kerüljön meghatározásra, továbbá a terület egy vízgyűjtőhöz tartozik, nem osztható fel rész vízgyűjtőkre.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

5/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság Dr. Varga Árpád tag javaslatára elhatározza, hogy a működési területen belül a korábban tervezett 4 darab területi egység helyett egy darab, a működési terület egészével megegyező méretű területi egység kerül kialakításra.”

 

 

6. Napirendi pont:                 Alapszabály tervezetének jóváhagyása

 

Dr. Varnyú Viktor ismerteti a jelenlévőkkel a BEREKVÍZ Vízitársulat alapszabályának tervezetét. A bizottság tagjai észrevételeket tesznek az alapszabály tervezetére. Dr. Varnyú Viktor az észrevételeknek és a mai napon meghozott határozatok tartalmának megfelelően módosítja az alapszabály tervezetét.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

 6/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság jóváhagyja a BEREKVÍZ Vízitársulat alapszabályának külön íven megszövegezett (3. számú melléklet) és a szervező bizottság javaslatainak megfelelően módosított tervezetét.”

 

 

 

 

7. Napirendi pont:                  Tervezett működési terület tagjegyzékének megtárgyalása és jóváhagyása

 

Völler Zoltán előterjesztését követően a szervező bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 7/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság jóváhagyja a BEREKVÍZ Vízitársulat taglistájának tervezetét (4. számú melléklet).”

 

 

8. Napirendi pont:                  Társulati művek listájának és értékének a megtárgyalása, jóváhagyása

 

Völler Zoltán ismerteti a jelenlévőkkel a társulati művek listájának tervezetét, amely tartalmazza a társulati művek értékét.  Ezt követően Dr. Varga Árpád kérésére ismerteti a társulati művek értéke meghatározásának elveit.

 

Dr. Varga Árpád javasolja, hogy a társulati művekhez tartozó műtárgyak értéke könyv szerinti értéken kerüljön meghatározásra.

 

Völler Zoltán elmondja, hogy nem áll rendelkezésre valamennyi műtárgy vonatkozásában a könyv szerinti érték, tekintettel arra, hogy a műtárgyaknak nagy részét a HUBERTUS Bt. a Magyar Államtól haszonbérli jelenleg, így ezen haszonbérelt műtárgyak értékét a vonatkozó számviteli szabályok szerint nem tartja nyilván.

 

Dr. Varga Árpád javasolja, hogy ebben az esetben a társulati művekhez tartozó műtárgyak értékét nullának határozzák meg.

 

Völler Zoltán előadja, hogy bizonyos műtárgyak esetén rendelkezésre áll a könyv szerinti érték, mivel azok a HUBERTUS Bt. tulajdonát képezik.

 

Csató András javasolja, hogy a szervező bizottság kísérelje meg beszerezni a HUBERTUS Bt. által haszonbérelt műtárgyak értékét a tulajdonostól, azaz a Magyar Államtól. Egyúttal felkéri dr. Varnyú Viktort, hogy készítse elő a hivatkozott levelet.

 

Ezt követően a szervező bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

 8/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság elhatározza, hogy a társulati művek értéke a könyv szerinti érték figyelembe vételével kerüljön elsősorban meghatározásra, amennyiben a könyv szerinti érték nem áll rendelkezésre, úgy az adott műtárgyak értéke nulla értéken kerüljön meghatározásra.”

 

 

 

 

 

 

9. Napirendi pont:                  Tervezett apport listájának és értékének a megtárgyalása, jóváhagyása

 

Völler Zoltán előadja, hogy a HUBERTUS Bt. vagyoni hozzájárulást kíván a megalapításra kerülő vízitársulat rendelkezésére bocsátani, mivel a társulat elkülönített vagyonának a 2009. évi CXLIV. törvény rendelkezései alapján el kell érnie a társulati művek értékének 8 %-át. Annak érdekében, hogy a társulat rendelkezzen a társulati művek értékének 8 %-át elérő elkülönített vagyonnal, a HUBERTUS Bt. kész megfelelő összegű vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátani. Tekintettel arra, hogy a társulati művek értékének meghatározása még nem zárult le, ezért jelenleg a vagyoni hozzájárulás összege sem határozható még meg pontosan.

 

A jelenlévők kérdéseket tesznek fel Völler Zoltánnak, aki a kérdéseket kellő részletességgel megválaszolja.

 

Ezt követően a szervező bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

 9/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság tudomásul veszi, hogy a HUBERTUS Bt. vagyoni hozzájárulást kíván a BEREKVÍZ Vizitársulat rendelkezésére bocsátani azzal, hogy a vagyoni hozzájárulás pontos összege csak a társulati művek értékének meghatározását követően kerül megállapításra.”

 

10. Napirendi pont:                A tervezett működési területen tájékoztatás módjának és tartalmának a meghatározása, jóváhagyása

 

Dr. Varnyú Viktor ismerteti a jelenlévőkkel az alakuló gyűlés összehívását megelőzően az érdekeltek részére eljuttatandó tájékoztató tervezetét.

 

Völler Zoltán javasolja, hogy a tájékoztató a postai úton, ajánlott tértivevénnyel ellátott küldeményként kerüljön az érdekeltek részére kézbesítésére.  Dr. Varga Árpád javasolja, hogy a tájékoztatót az előkészítő bizottság egyszerű postai küldeményként kézbesítse az érdekeltek részére és a működési területen található valamennyi önkormányzat hirdetőtáblájára is függessze ki azt. Egyúttal javasolja, hogy a társulatok szövetségének honlapján tegye közzé a bizottság az alapszabály tervezetét és a tervezett működési területet bemutató áttekintő térképet. Javasolja továbbá, hogy a honlap elérhetőségét tartalmazza a tájékoztató, valamint azt, hogy a jövőben minden meghívó, tájékoztató, egyéb dokumentum a honlapon lesz részletesen bemutatva.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

 10/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság az érdekeltek részére eljuttatandó tájékoztató tartalmát jóváhagyja (5. számú melléklet) és egyúttal elhatározza, hogy a tájékoztató egyszerű postai küldeményként kerül az érdekeltek részére kézbesítésre a társulatok országos szövetségének honlapján történő egyidejü részletes ismertetés, - és a tájékoztatóban az erre való utalás-  mellett.”

 

11. Napirendi pont:                Szándéknyilatkozat tartalmának és a kijuttatás módjának a meghatározása, jóváhagyása.

 

Dr. Varnyú Viktor ismerteti a jelenlévőkkel az alakuló gyűlés összehívását megelőzően az érdekeltek részére eljuttatandó szándéknyilatkozat tervezetét. Völler Zoltán javasolja, hogy a szándéknyilatkozat a vizitársulatok működésére vonatkozó tájékoztatóval együtt kerüljön kiküldésre postai úton az érdekelteknek.

 

A szervező bizottság ezt követően egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 

 11/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság az érdekeltek részére eljuttatandó szándéknyilatkozat tartalmát jóváhagyja (6. számú melléklet) és egyúttal elhatározza, hogy a szándéknyilatkozat a tájékoztatóval együtt egyszerű postai küldeményként kerül az érdekeltek részére kézbesítésre.”

 

12. Napirendi pont:                Szervező Bizottság munkatervének a meghatározása

 

Völler Zoltán előterjesztését követően a szervező bizottság egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

 12/2010.(06.04.) számú határozat

 

„A szervező bizottság jóváhagyja a szervező bizottság külön íven megszövegezett munkatervét (7. számú melléklet).”

 

Ezt követően a szervező bizottság tagjai a szervező bizottság alakuló ülését berekesztik.

 

 

Kelt: Budapest, 2010. június 4.

 

 

 

 

 

 

                 ----------------------------                           -----------------------------------

 Hubertus Bt.                                                    Berek Kft.

Peterdi Zsófia                                                  Csató András

          meghatalmazott

 

 

 

 

               -------------------------------                           ----------------------------------

    Vízitársulatok Országos                          Somogy Megyei Mezőgazdasági

                          Szövetsége                                            Szakigazgatási Hivatal

Dr. Varga Árpád                                              Havranek Mihály

        elnök                                                        meghatalmazott          

 

 

 

 

            ______________________                          -------------------------------------   

                             Bene Zsolt                                                 Völler Zoltán

                                                                                                tanácsadó

 

 

 

 

_____________________             -------------------------------------

    Csáki Zsolt                                                        Nagy Tamás

                       

 

 

_________________________

         Dr. Varnyú Viktor               

 

25. oldal / 26

Névnap

Ma 2018. október 21., vasárnap van.
Orsolya napja van, holnap Előd napja lesz.

Események

október 2018
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4