TIRHírekTájékoztatók2012. december 28-án hatályba lép a vízitársulati törvény végrehajthatatlan módosítása

2012. december 28-án hatályba lép a vízitársulati törvény végrehajthatatlan módosítása

A Magyar Közlöny 2012. december 27-én megjelent  180. számában kihírdették a 2012. évi CCXIII. törvényt. A törvény teljes szövege ide kattintva-, a  vízitársulatokat érintő változások az alábbiakban olvashatóak

Forrás: MK 2012. 180. szám

VTOSZ Titkárság

.

Kivonat  a

az egyes agrár tárgyú törvények

módosításáról szóló 2012. évi CCXIII.  törvényből

........................................................................................................................ 

10. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

62.§

A vízitársulatokról szóló 2009 . évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Vt.) I . §-a a következő 38. ponttal egészül ki :

(E törvény alkalmazásában)

„38 . közgyűlés: a társulati tagok összessége .”

63.§

A Vt. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(A tag joga, hogy)

„b) a közgyűlésen személyesen vagy képvisel ője útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában, a határozatok meghozatalában;”

64.§

A Vt. 23 . §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép:

„23 . § A társulat szervei :

a) közgyűlés ;

b) küldöttgyűlés;

c) intézőbizottság ;

d} felügyelőbizottság .”

65.§

A Vt. a következő alcímmel és 23/A . §-sal egészül ki:

„Közgyűlés

23/A. § (1) A közgyűlés a társulat legfőbb szerve.

(2) A közgyűlést az intéz őbizottság elnöke hívja össze . Ha az intézőbizottság elnöke ezt elmulasztja, az összehívásra a felügyel őbizottság elnöke jogosult . Össze kell hívnia közgyűlést, ha a társulat tagjainak több mint 25%-a írásban kéri.

(3) A társulat közgyűlésén a társulat igazgatója, a területileg illetékes mez őgazdasági és vízügyi igazgatási szervezetnek, valamint a társulatok érdekképviseleti szervezetének képviselője tanácskozási joggal vehet részt.

(4) A közgyűlést az intézőbizottság elnöke vagy az általa felkért személy vezeti le.

(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozik a tagok fizetési kötelezettsége mértékének és felhasználásának meghatározása a társulati feladatok ellátása érdekében .

(6) A közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét tartalmazó értesítést minden tagnak a közgyűlés megtartására kitűzött időpontot legalább 15 nappal megelőzően meg kell küldeni és a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(7) A tagot a közgyűlésen – két tanú által aláírt – írásbeli meghatalmazással ellátott személy is képviselheti . Egy képviselő legfeljebb száz tagot képviselhet.

 (8) A közgyűlés határozata akkor érvényes, ha az összes társulati tag érdekeltségi egység aránya szerint számított, legalább kétharmados többsége, nyílt szavazással dönt az elfogadásáról. Egy tag egy szavazattal rendelkezik.

(9) A közgyűlések határozatairól nyilvántartást kell vezetni és a jegyzőkönyveket a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni.

(10) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen

a) a közgyűlés helyét, idejét ;

b) a jelen levő, illetve a képviselt társulati tagok számát;

c) a közgyűlésen hozott határozatokat annak megjelölésével, hogy azokat a megjelent

(képviselt) társulati tagok milyen arányban szavazták meg ;

d) a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők nevét.

(11) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül a közgyűlés által megválasztott két hitelesítőnek is alá kell írnia . A jegyzőkönyv nem selejtezhető."

66.§

A Vt. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A küldöttgyűlés évente legalább egyszer ülést tart.

67.§

A Vt. 30. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik)

„c) az önkéntes befizetésekből származó támogatások felhasználása;”

68.§

A Vt. 37. (3) bekezdés i) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép:

(Az intézőbizottság elnöke)

„i) összehívja a közgyűlést, küldöttgyűlést, a rendkívüli küldöttgyűlést és az intézőbizottsági ülést;”

69.§

A Vt. 41 . § (1) és (2) bekezdésében az „egyéb” szövegrész helyébe az „önkéntes ” szöveg lép.

70.§

A Vt. a következő alcímmel és 61/A . §-sal egészül ki:

„Felhatalmazó rendelkezések

61/A.§ Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a vízitársulatok megalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos, a társulat belső szabályozási feladatkörébe nem utalt részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

71.§

(1) Hatályát veszti a Vt . 27 . § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Vt . 1 . § 16 . pontjában „a társulat legfőbb szerve,” szövegrész.

.........................................................................................................................

133.§

(1) Ez a törvény — a (2)—(6) bekezdésben foglalt kivétellel — a kihirdetését követő napon lép hatályba .

(2) A 6—7.§, a 9—11 .§, a 12. (2) bekezdése, a 13 . §, a 16—17 .§, a 23-39 .§, a 42—45 .§, a 72—90. és a 130 .§ 2013 . január 1-jén lép hatályba.

(3) A 8 .§, a 14.§, a 19—21 .§ 2013 . február 1-jén lép hatályba.

(4) A 12. (1) bekezdése és a 18.§ 2013 . július 1-jén lép hatályba.

(5) A 100.§ 2014. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 41 .§ 2014 . július 1-jén lép hatályba.

134.§

E törvény 72., 75—78.§-a, valamint 79 .§-ának b)—d) pontja az Alaptörvény 38 . cikk(1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 

Áder János                                                                      Kövér László

köztársasági elnök                                                   az Országgyűlés elnöke

 

Névnap

Ma 2021. január 17., vasárnap van.
Antal és Antónia napja van, holnap Piroska napja lesz.