Jegyzőkönyv 2010.10.20. végleges

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

amely felvételre került, 2010. október 20-án 11:00 órakor a Balaton-nagyberek Vizitársulat, 8646 Balatonfenyves, Nimród u. 4. szám alatt megtartott küldöttgyűlésén

 

Jelen vannak:                A küldöttek a jelenléti ív szerint

                                   Az intéző bizottság tagjai

                                   A felügyelő bizottság tagjai

                                  

Csató András az intéző bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és a küldöttgyűlést megnyitja. Az időközben elkészült jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a küldöttek több mint fele megjelent és a megjelent küldöttek a társulat működési területének több mint felét képviselik, így a küldöttgyűlés határozatképes.

 

Csató András az intéző bizottság elnöke javaslatára küldöttgyűlés egyhangú szavazással Völler Zoltán urat a társulat igazgatóját választja meg a küldöttgyűlés levezető elnökének.

 

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke az küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Varnyú Viktor urat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Csató András és Oliver Hahnenkamm urakat javasolja. A javaslatot a küldöttgyűlés egyhangú igen határozattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

 

1/2010.(10.20.) sz. határozat

 

„A küldöttek a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Varnyú Viktor urat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Csató András és Oliver Hahnenkamm küldött urakat választják meg.”

 

Völler Zoltán megállapítja, hogy az küldöttgyűlés összehívása a jogszabályok és az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően történt, tekintettel arra, hogy az intéző bizottság a küldöttgyűlés időpontját 8 nappal megelőzően megküldte a meghívót a küldöttgyűlés tagjainak, a területileg illetékes mezőgazdasági és vízügyi igazgatási szervezetnek, a társulatok érdekképviseleti szervezetének és egyúttal közzétette a meghívót a területileg illetékes települési önkormányzatok hirdetőtábláján.

 

Ezt követően kerül sor a meghívóban feltüntetett első napirendi pont tárgyalására.

 

1. Napirendi pont:                  Tisztségviselők díjazása és költségtérítése

 

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel az intéző bizottság előterjesztését.

 

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek 10/10 arányú igen szavazata, azaz a leadható szavazatok több felének igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

 

2/2010.(10.20.) sz. határozat

 

A küldöttgyűlés a tisztségviselőknek (Intéző és Felügyelő Bizottság tagjai és elnökei) éves szinten bruttó 50.000.- Ft tiszteletdíjat állapít meg.

 

A megállapított összeg a gazdasági évre vonatkozik, rövidebb közreműködés esetén a járandóság időarányos.

 

A tárgyévi tiszteletdíj folyósítása 2010. december 1. és 2010. december 15. között történik.

 

A küldöttgyűlés a tisztségviselőknek és a küldötteknek társulat érdekében végzett tevékenysége során felmerült igazolt költségei megtérítését biztosítja.

A költségszámlák leigazolása az Intéző Bizottság elnökének a jogköre.

Abban az esetben, ha a költségtérítés kedvezményezettje az Intéző Bizottság Elnöke, esetében a kifizetést a Felügyelő Bizottság elnöke engedélyezi.

 

2. Napirendi pont:                  Társulati művek listájának és paramétereinek elfogadása, összhangban az Alapszabály I. számú mellékletével.

 

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke ismerteti a jelenlévőkkel az intéző bizottság előterjesztését, amelyet a küldöttetek részletesen megvitatnak.

 

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek 10/10 arányú igen szavazata, azaz a leadható szavazatok több felének igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatokat:

 

3/2010.(10.20.) sz. határozat

 

„A küldöttgyűlés elhatározza, hogy az intéző bizottság előterjesztésében 1-416. sorszámmal jelölt műtárgyakat társulati műnek nyilvánítja.”

 

4/2010.(10.20.) sz. határozat

 

„A küldöttgyűlés elhatározza, hogy az intéző bizottság előterjesztésében 417. sorszámmal jelölt műtárgyat (Balatonfenyvesi szivattyúház nyomócsatornája) társulati műnek nyilvánítja.”

 

5/2010.(10.20.) sz. határozat

 

„A küldöttgyűlés elhatározza, hogy az intéző bizottság előterjesztésében 418. sorszámmal jelölt műtárgyat (Milkovics árok) társulati műnek nyilvánítja.”

 

6/2010.(10.20.) sz. határozat

 

„A küldöttgyűlés elhatározza, hogy az intéző bizottság előterjesztésében 419. sorszámmal jelölt műtárgyat (Bélatelepi szivattyúház és gát) társulati műnek nyilvánítja.”

 

 

3. Napirendi pont:                  Társulat feladattervének jóváhagyása a 2010.09.01. és 2010.12.31. közti időszakra.

 

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke elmondja, hogy a meghívóhoz mellékelt előterjesztésben szereplő, fenntartási munkák körében előkészített három (I-III.) javaslatot az intéző bizottság egy negyedik javaslattal egészítette ki (IV.). Ezt követően ismerteti a jelenlévőkkel az intéző bizottság javaslatával kiegészített feladattervet.

 

Csató András az intéző bizottság elnöke elmondja, hogy az intéző bizottság 2010. október 15-én megtartott gyűlésén, úgy határozott, hogy a fenntartási munkák körében a IV. számú feladattervet ajánlja a küldöttgyűlés számára elfogadásra.

 

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 10/10 arányú igen szavazata és a küldöttek által képviselet terület aránya szerint számított 5702/5702 arányú igen szavazata mellett meghozta az alábbi határozatokat:

7/2010.(10.20.) sz. határozat

 

„A küldöttgyűlés a fenntartási munkálatok kapcsán az intéző bizottság előterjesztésében szereplő IV. számú javaslatot fogadja el.”

 

8/2010.(10.20.) sz. határozat

 

„A küldöttgyűlés elfogadja a 2010. szeptember 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában a beruházási, felújítási és fenntartási munkálatokat tartalmazó külön íven megszövegezett feladattervet és egyúttal felhatalmazza az intéző bizottságot a feladattervben foglaltak végrehajtására.”

 

4. Napirendi pont:                  Társulat költségvetésének jóváhagyása a 2010.09.01. és 2010.12.31. közti időszakra.

 

Völler Zoltán a küldöttgyűlés levezető elnöke elmondja, hogy a meghívóhoz mellékelt előterjesztésben szereplő három különböző költségvetési javaslatot (I-III.) az intéző bizottság egy negyedik javaslattal egészítette ki (IV.). Ezt követően ismerteti a jelenlévőkkel az egyes költségvetési terveket.

 

Csató András az intéző bizottság elnöke elmondja, hogy az intéző bizottság 2010. október 15-én megtartott gyűlésén, úgy határozott, hogy a IV. számú költségvetési tervet ajánlja a küldöttgyűlés számára elfogadásra.

 

A küldöttgyűlés részletesen megvitatta az előterjesztést, majd ezt követően a küldöttek száma szerint számított 10/10 arányú igen szavazata és a küldöttek által képviselet terület aránya szerint számított 5702/5702 arányú igen szavazata mellett meghozta az alábbi határozatokat:

9/2010.(10.20.) sz. határozat

 

„A küldöttgyűlés jóváhagyja, hogy a társulat megalapításával kapcsolatos költségek és a jövőben felmerülő pályázat írási költségek fedezete céljából a Társulat, mint kölcsönvevő hosszú lejáratú tagi kölcsön szerződést kössön 12.000.000,-Ft értékben a Hubertus Bt. taggal, mint kölcsönadóval.”

 

10/2010.(10.20.) sz. határozat

 

„A küldöttgyűlés megállapítja, hogy a társulati alap hozzájárulás mértéke a 2010. szeptember 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszakban 6.500,-Ft+ÁFA/hektár, amelyet az érdekelteknek az intéző bizottság értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a társulat bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.”

 

11/2010.(10.20.) sz. határozat

 

„A küldöttgyűlés elhatározza, hogy az előterjesztésben foglaltaktól eltérően nem mérsékli az alaphozzájárulás mértékét az ingatlanok művelési ágától függően.”

 

12/2010.(10.20.) sz. határozat

 

„A küldöttgyűlés elhatározza, hogy a differenciált társulati hozzájárulás mértéke az alaphozzájárulás háromszorosa az alapszabály IX/3. pontjában meghatározott esetben, azaz azon ingatlanok esetében, ahol a szilárd burkolatról koncentrálva történik a víz elvezetés a befogadó csatornába.”

 

13/2010.(10.20.) sz. határozat

 

„A küldöttgyűlés a költségvetésben szereplő kiadások és bevételek kapcsán az intéző bizottság előterjesztésében szereplő IV. számú javaslatot fogadja el, azzal, hogy az előterjesztésben szereplő összegek nettó összegek, amelyek az ÁFA összegét nem tartalmazzák.”

 

14/2010.(10.20.) sz. határozat

 

„A küldöttgyűlés elfogadja a 2010. szeptember 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában a külön íven megszövegezett költségvetési tervet és egyúttal felhatalmazza az intéző bizottságot a költségvetésben foglaltak végrehajtására.”

 

Völler Zoltán úr ezt követően kérdést intéz az jelenlévőkhöz, hogy van e kérdésük, egyéb észrevételük. Egyéb észrevétel és kérdés nem lévén a küldöttgyűlést bezárja.

 

K.m.f.

Mellékletek:

- társulati művek listája

- elfogadott feladatterv (2010.09.01-2010.12.31.)

- elfogadott költségvetés (2010.09.01-2010.12.31.)

                               

                        Csató András                                                   Oliver Hahnenkamm

                 jegyzőkönyv-hitelesítő                                                 jegyzőkönyv-hitelesítő

 

                                   Dr. Varnyú Viktor

                                                jegyzőkönyvvezető

 

 

Névnap

Ma 2020. július 16., csütörtök van.
Valter napja van, holnap Endre és Elek napja lesz.

Események

július 2020
H K SZ CS P SZ V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2